О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

425

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в закрито заседание на 01.07.2014 в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 290/2014 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

С определение № 388/09.06.2014 год. производството по делото е било спряно до приключване с влязъл в сила акт на в.ч.гр.д. № 291/2014 год на Апелативен съд по частната жалба на Й.Е. Й. срещу прекратителната част на решение № 423/19.03.2014 год. по гр.д. № 969/2013 год на Окръжен съд Варна.

Друг състав на Апелативен съд Варна се е произнесъл с определение № 417/26.06.2014 год по в.ч.гр.д. № 291/2014 год, с което е отменено определението, инкорпорирано в решение № 423/19.03.2014 год. по гр.д. № 969/2013 год на Окръжен съд Варна и делото е върнато за продължаване на съдопроизводствените действия по иска с правно осн. чл. 124 ГПК във вр. с чл. 26 ал.2, т.2 и чл. 26 ал.1 от ЗЗД, предявен срещу Д.Й.П. за прогласяване нищожността на прикрит договор за дарение, обективиран в нот.акт № 90, т.1, рег.№ 995, д.№ 84/2003 год на нотариус рег.№ 193 с район на действие ВРС, изповядан като договор за покупко-продажба, чиято симулация е разкрита с влязлото в сила решение № 607/11.06.2008 год по гр.д. № 720/2007 год на ВОС.

С оглед на това, че разрешаването на въпроса за нщожността на договора е от значение за принадлежността на правото на собственост, от който зависи решението по иска с правно осн. чл. 108 от ЗС, настоящият състав намира, че производството по жалбата следва отново да бъде спряно до произнасяне на първоинстанционния съд по иска с правно осн. чл. 26 от ЗЗД съгласно дадените указания, след което същото да се върне на Апелативен съд за разглеждане на въззивната жалба и евентуално новопостъпилите жалби след постановяване на съответния съдебен акт от ВОС.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

СПИРА производството по делото до постановяване на съдебен акт от ВОС по иска с правно осн. чл. 26 от ЗЗД съгласно дадените указания с определение № 417/26.06.2014 год по в.ч.гр.д. № 291/2014 год на Апелативен съд Варна, след което същото да се върне на Апелативен съд за разглеждане на въззивната жалба и евентуално новопостъпилите жалби след постановяване на съответния съдебен акт от ВОС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: