О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

426

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на …30 06.2015г., в състав:

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                                         МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова ч.гр.д.№290/15г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.23, ал.3 от ГПК.Образувано по повод опре -деление №2057/09.06.2015г., постановено по ч.гр.д.№1699/15г. по описа на Варненски окръжен съд, гр.о., с което производството по делото е прекратено пред този съд и изпратено на Варненски апелативен съд за определяне на най-близкия териториално, равен по степен съд на РС Варна, РС Девня и РС Провадия в апелативния район на Варненски апелативен съд.

Пред Варненски районен съд са били образувани: 1/ гр.д.№10095/13г. по описа на ВРС, IX състав по искова молба вх.№17962/08.07.2013г.; 2/ гр.д.№ 239/14г. по описа на ВРС, XXXIV състав по искова молба вх.№480/09.01. 2014г., двете с предявени искове от Г.Д.С. против „Енерго-Про Продажби”АД, гр.Варна.Всички съдии от ВРС са се отвели от разглеждане на делата и с определения на ВОС съответно №362/03.02.2014г., постановено по ч.гр.д.№242/14г. и №193/03.02.2014г., постановено по ч.гр.д.№ 193/14г., делата са изпратени за разглеждане на Провадийски районен съд.При изпращането им на ПРС двете дела са били образувани съответно под гр.д. №117/14г. и гр.д.№118/14г., като с определение №91/13.02.2014г., постановено по гр.д.№118/14г. по описа на ПРС, е постановено съединяването на двете про- изводства за общо разглеждане, като продължат под общ номер, а именно гр.д. №117/14г.Впоследствие всички съдии от ПРС са се отвели от разглеждане на делото и с определение №1557/14.05.2015г., постановено по ч.гр.д.№1444/15г. по описа на ВОС, гр.о. делото е изпратено за разглеждане на Девненски рай -онен съд, където е било образувано под гр.д.№267/15г. по описа на ДРС. Всички съдии от този съд са се отвели от разглеждане на делото, произ -водството е прекратено и изпратено на ВОС за определяне на друг равен по степен съд, който да разгледа делото.

С определението си от 09.06.2015г. ВОС е приел, че поради обективна невъзможност от сформиране на съдебен състав в съдебния район на ВОС делото следва да бъде прекратено пред този съд и изпратено на ВАпС за определяне на равен по степен съд в съдебния район на ВАпС.

Съдът приема, че поради отстраняването на всички съдии от районните съдилища в съдебния район на Варненски окръжен съд разглеждането на спора от районен съд в този съдебен район е невъзможно и съгласно разпоредбата на чл.23, ал.3 от ГПК Варненски апелативен съд е компетентен да определи друг равен по степен районен съд от съдебния район на Варненски апелативен съд, който да разгледа спора като първа инстанция по предявените искове от Гер - гана Д.С. с ЕГН ********** против „Енерго-Про Продажби” АД, гр.Варна, ЕИК 103533691, с искова молба вх.№17962/08.07.2013г. и искова молба вх.№480/09.01.2014г.С оглед близостта в териториално отноше –ние, съдът приема, че делото следва да бъде изпратено за разглеждане на Добрички районен съд       

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ИЗПРАЩА на осн. чл.23, ал.3 от ГПК за разглеждане от Добрички районен съд гражданското дело, образувано по предявени искове от Г.Д.С. с ЕГН ********** против „Енерго-Про Продажби”АД, ЕИК 103533691 с искова молба вх.№17962/08.07.2013г. и искова молба вх.№ 480/09. 01.2014г.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: