О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

365/03.06.2016

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 03 06.2016г., в състав:

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                          ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                              МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова ч.гр.д.№290/16г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274, ал.2 от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от „Булмаркет ДМ”ООД, гр.Русе против разпореждане №367/21.03. 2016г., постановено по в.гр.д.№64/16г. по описа на ДОС, гр.о., с което е върната жалба вх.№1663/17.03.2016г., подадена от „Булмаркет ДМ”ООД против решение № 46/01.03.2016г., постановено по в.гр.д.№64/16г. по описа на ДОС, гр.о.В жалбата се твърди, че разпореждането е недопустимо като се претендира да бъде обезсилено, евентуално се твърди, че е неправилно като се претендира да бъде отменено и делото върнато на ДОС със задължителни указания за администриране на жал -бата.  

Въззиваемата страна „Турист Инвестмънт”ЕООД, гр.Варна, редовно уведомена, не е депозирала отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството по в.гр.д.№64/16г. по описа на ДОС, гр.о. е образувано по пода - дена жалба от „Турист Инвестмънт”ЕООД против действие на ЧСИ Н. *** действие ДОС, по изп.дело №20158100400407-постановление за разноски от 05.01.2016г., по което дело „Турист Инвестмънт”ЕООД е длъжник, а „Булмаркет ДМ”ООД взискател.С решение №46/01.03.2016г., постановено в произ -водство по чл.435 и сл. от ГПК, ДОС е отменил част от обжалваното постановление за разноски, а за останалата част от същото е оставил жалбата на „Турист Инвест -мънт”ЕООД без уважение.

Против така постановеното решение е подадена жалба вх.№1663/17.03.2016г. от „Булмаркет ДМ”ООД, която е върната с обжалваното разпореждане от 21.03.2016г.

Съгласно разпоредбата на чл.437, ал.4, изр. второ от ГПК постановеното от окръжен съд решение в производство по подадена жалба против действия на съде- бен изпълнител по чл.435 от ГПК/процесното действие е предвидено в чл.435, ал.2 от ГПК/ не подлежи на обжалване.С оглед горното и законосъобразно подадената от „Булмаркет ДМ”ООД жалба вх.№1663/17.03.2016г. против решение №46/01.03. 2016г. е била върната.Неоснователни са възраженията на страната, че ДОС не е бил компетентен да преценява дали актът, против който е подадена жалбата, под -лежи на обжалване.Като съд, който е сезиран от страната с жалба против негов акт, подадена чрез окръжен съд до горестоящия апелативен съд, ДОС е бил компе -тентен да прецени редовността на жалбата, вкл. и дали същата е насочена против подлежащ на обжалване съдебен акт и ако прецени, че е подадена против такъв, които не подлежи на обжалване е бил компетентен да върне същата.Развитите в жалбата съждения по повод начина на връчване на обжалваното разпореждане, а именно изпращане на съобщение лично до страната и до процесуалния й предста -вител, в случая са неотносими към предмета на настоящото делото, доколкото частната жалба е подадена в рамките на предвидения в закона преклузивен срок, започнал да тече след надлежното сезиране на процесуалния представител на дру- жеството. 

По изложените съображения съдът приема, че подадената частна жалба е неоснователна, предвид което обжалваното разпореждане следва да бъде потвър -дено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане №367/21.03.2016г., постановено по в.гр.д.№64/ 16г. по описа на ДОС, гр.о.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                   ЧЛЕНОВЕ: