Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

122

 

гр.Варна,  15.07.2015 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав на осми юли, двехиляди и петнадесета година в открито заседание в състав:

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                            МАРИЯ МАРИНОВА

Секретар В.Т.,

 

като разгледа докладваното от съдията Д. Джамбазова в.гр.дело № 291/15 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по въззивна жалба, подадена от пълномощника на Н.Н.И. и И.И.Д. срещу решение № 768/21.04.2015 г., постановено по реда на чл.250 от ГПК, с което е оставена без уважение молбата за допълване на решение № 570/25.03.2015 г., постановено по гр.д.№ 976/2014 г. на Окръжен съд-Варна. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на процесуалния закон – постановяване от съдебен състав, различен от този, постановил първоначалното решение; непроизнасяне по съществото на подадената молба, а само по нейната допустимост. Искането е за отмяна на обжалваното решение и за връщане на делото за произнасяне на първоинстанционния съд съда по основателността на молбата за допълване по чл.250 от ГПК, евентуално – за произнасяне по нея от настоящата инстанция.

Противната страна не е изразила становище по въззивната жалба.

Въззивната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. След като прецени доказателствата по делото – поотделно и в тяхната съвкупност, Варненският апелативен съд приема за установена следната фактическа обстановка:

Производството е образувано по реда на чл.250 от ГПК по молба на Н.Н.И. И И.И. ***, за допълване на решение № 570/25.03.2015 год. постановено по гр. дело № 967/2014 год. на ВОС. Твърденията са, че след уважаване на предявените искове, съдът е пропуснал да се произнесе по направеното от тях искане с правно основание чл.537 от ГПК за отмяна на нот. акт № 48, том ІІІ, рег. № 3875, дело № 481 от 10.12.2013 г. на нотариус № 205 с район на действие ВРС, вписан в сл. по вписвания с вх. Рег № 28606, акт № 2, том LXXVІ, дело 15768 на АП-Варна.

Предмет на спора по гр.д.№ 967/14 г. е бил с иск с правно основание чл.124 от ГПК - да се признае за установено по отношение на ответниците, че те не са собственици на процесния имот т.е. отрицателен установителен иск.

Против този иск ответниците са противопоставили договор за покупко-продажба, обективирана в нот. акт № акт № 48, том ІІІ, рег. № 3875, дело № 481 от 10.12.2013 г. на нотариус № 205 с район на действие ВРС, вписан в сл. по вписвания с вх. Рег № 28606, акт № 2, том LXXVІ, дело 15768 на АП-Варна.

Съдът е уважил изцяло предявения отрицателен установителен иск.

Настоящата инстанция изцяло споделя изводите на съда относно неоснователността на молбата за допълване на решението.На отмяна по реда на чл.537 от ГПК подлежат единствено само констативните нотариални актове и е недопустимо на основание чл. 537, ал. 2 от ГПК да се иска отмяната на акт за покупко-продажба - нот. акт № 48, том ІІІ, рег. № 3875, дело № 481 от 10.12.2013 г. на нотариус № 205 с район на действие ВРС, вписан в сл. по вписвания с вх. Рег. № 28606, акт № 2, том LXXVІ, дело 15768 на АП-Варна. В този смисъл е и цитираната от съда съдебна практика - Тълкувателно решение № 3/29.11.2012 г. на ВКС на РБ по тълк. д. № 3/2012 г., ОСГК.

Неоснователни са възраженията във вззивната жалба за произнасяне на съда само по допустимостта на искането. В обжалваното решение съдът се е произнесъл по съществото на молбата по чл.250 от ГПК, като я е оставил без уважение.

Неоснователно е и възражението за постановяване на съдебния акт от друг състав на съда – в ГПК липсват радпоредби за неизменност на съдебния състав /за разлика от НПК/, поради което обжалваното решение е постановено от законен състав.

При постановяването му не са допуснати нарушения на материалния или на процесуалния закон, поради което обжалваното решение следва да бъде потвърдено

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

                                      Р       Е       Ш      И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 768/21.04.2015 г., постановено по реда на чл.250 от ГПК, с което е оставена без уважение молбата на Н.Н.И. и И.И.Д. за допълване на решение № 570/25.03.2015 г., постановено по гр.д.№ 976/2014 г. на Окръжен съд-Варна.

Решението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                ЧЛЕНОВЕ:          1.

 

                                                                   2.