ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№376

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   09.06.2016 година                     в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 291/2016 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Б.А.М. – синдик на „Кирстин” ООД (в несъстоятелност) срещу разпореждане № 149/14.04.2016 год по гр.д. № 302/2012 на Окръжен съд Торговище, с което е оставена без уважение молбата с правно осн. чл. 253 от ГПК за отмяна на разпореждане № 131/24.03.2016 год по делото. По съображения за незаконосъобразност на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и връщане на делото на първоинстанционния съд за администриране на въззивната жалба срещу решение № 16/29.02.2016 год на ТОС. Частният жалбоподател е изложил доводи, че съдът неправилно и в нарушение на чл. 620 ал.5 от ТЗ е задължил страната да внесе държавна такса за въззивно обжалване на постановеното решение по делото.

В постъпилия отговор от Йоханис Бьохтер се излагат доводи за недопустимост на частната жалба поради липса на акт, подлежащ на обжалване, евентуално – за нейната неоснователност и потвърждаване на разпореждането.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е НЕДОПУСТИМА по следните мотиви:

Предмет на разглеждане в първоинстанционното производство е бил иск с правно осн. чл. 19 ал.3 от ЗЗД, предявен срещу дружеството, обявено в несъстоятелност след завеждане на исковата молба. Синдикът е депозирал въззивна жалба срещу постановеното решение по делото, която е била оставена без движение с указание за внасяне на държавна такса. В срока за отстраняване нередовностите на жалбата синдикът е депозирал искане на осн. чл. 253 от ГПК съдът сам да отмени разпореждането си за оставяне на въззивната жалба без движение.

Както разпореждането за оставяне на жалбата без движение, така и това, с което съдът е отказал сам да го отмени, не подлежат на самостоятелно обжалване. Поради това частната жалба е процесуално нудопустима и следва да се остави без разглеждане.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба вх.№ 3594/31.05.2016 год, подадена от Б.А.М. – синдик на „Кирстин” ООД (в несъстоятелност) срещу разпореждане № 149/14.04.2016 год по гр.д. № 302/2012 на Окръжен съд Торговище, с което е оставена без уважение молбата с правно осн. чл. 253 от ГПК за отмяна на разпореждане № 131/24.03.2016 год по делото.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страната.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.