ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

389

Гр.Варна,13.06.2019 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 13.06.2019 г. в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

     ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

                        Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 291 по описа на съда за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 291/2019 г. по описа на Апелативен съд –Варна е по чл. 274 ГПК и е образувано по частна жалба на Н.Б.В. против определение № 74/25.01.2019 г., постановено по в.ч.гр.д. № 372/2018 г. по описа на Добричкия окръжен съд, с което е оставена без уважение молбата й с рег.№ 399/17.01.2019 г. за продължаване на срока за отстраняване на нередовности в касационната й частна жалба вх.№ 5436/04.09.2018 г.

Жалбоподателката е настоявала, че обжалваното определение е недопустимо, евентуално – неправилно, като постановено в нарушение на процесуалния и на материалния закон и е необосновано. Молила е за обезсилването му, евентуално – за отмяната му и за връщане на делото на окръжния съд за повторение на опороченото процесуално действие.

Частната жалба е подадена в срок, но доколкото същата е насочена срещу неподлежащ на обжалване акт на първата инстанция, същата е недопустима.

Обжалваното определение е постановено в производство по чл. 63 ГПК, образувано по молба на настоящата жалбоподателка за продължаване на срок за отстраняване на нередовности в частната й касационна жалба. С това определение съдът се е произнесъл по същество като е оставил молбата без уважение.

   Според чл. 274, ал.1 от ГПК срещу определенията на съда могат да бъдат подавани частни жалби: 1. когато определението прегражда по-нататъшното развитие на делото и, 2. в случаите, изрично предвидени в закона.

В случая, определението предмет на настоящото производство е по чл. 63 ГПК и не подлежи на обжалване, защото с него нито се прегражда по-нататъшното развитие на делото, нито попада в случаите изрично посочени в закона. За разлика от определенията по чл. 64 от ГПК, с които се отказва възстановяването на срок, определенията по чл. 63 от ГПК, с които се отказва продължаването на неизтекъл процесуален срок, не подлежат на самостоятелно обжалване. Правилността на становището на съда относно наличието или липсата на уважителни причини по см. на чл. 63, ал.1 от ГПК за продължаване на срока, както и въобще за законовата възможност за такова продължаване (чл. 63, ал.3 от ГПК) подлежи на преценка при последващия инстанционен контрол за законосъобразност върху актовете, които на свои ред преграждат по-нататъшния ход на производството или го завършват в съответната инстанция (в този смисъл е определение № 23/20.01.2016 г. по ч. гр. д.№ 3434/15 г., ВКС, І т. о. ).

Затова, предвид необжалваемостта на определението на окръжния съд, частната жалба следва да бъде оставена без разглеждане, а настоящото производство - прекратено.

С оглед изложените съображения, Апелативен съд – Варна

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба на Н.Б.В. против определение № 74/25.01.2019 г., постановено по в.ч.гр.д. № 372/2018 г. по описа на Добричкия окръжен съд и ПРЕКРАТЯВА настоящото производство.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС с частна жалба по реда на чл.274, ал.1, т.1 ГПК, в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: