О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                  №  392       /12.06.2014 година, гр.Варна

 

Апелативен съд-Варна, гражданско отделение, в закрито заседание на десети юни две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                ЧЛЕНОВЕ:ИВАН ЛЕЩЕВ

                                                                                   ПЕНКА ХРИСТОВА

Сложи на разглеждане докладваното от съдията Ив.Лещев в.ч.гр.д.№ 292 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид и следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал.1, т.1, във връзка с чл.121 от ГПК.

Образувано е по частна жалба С.Д.С. *** срещу определение № 200/23.04.2014 година на Шуменския окръжен съд, постановено по гр.д.№ 116/2014 година, с което е прекратено производството и делото е изпратено по подсъдност на Окръжен съд гр.Стара Загора. Правят се оплаквания за неправилност на обжалвания съдебен акт и се иска отмяната му и връщане на делото на ШОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Производството е едностранно.

Частната жалба е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна.

След служебна проверка, ВАпС констатира валидността и допустимостта на обжалвания съдебен акт, а по съществото на спора приема следното:

Предявените с исковата молба на жалбоподателя претенции са по ЗОДОВ. Още с нея той е упражнил право на изборна местна подсъдност съгласно чл.7 от ЗОДОВ.

С оглед на горното следва да се приеме, че ШОС е нямал право да уважи възражението за не подсъдност на РС гр.Стара Загора и да се десезира от спора, като го препрати по подсъдност на Окръжен съд  гр.Стара Загора, тъй-като:

От една страна, установената с чл.115 от ГПК изборна местна подсъдност е установена в полза на ищеца. Ако той е упражнил това право, подсъдността се стабилизира и съответния съд е длъжен да разгледа исковата молба.

От друга страна, в чл.7 от ЗОДОВ е установена специална изборна местна подсъдност, като първата алтернатива е по мястото на увреждането, а втората е по настоящия адрес (седалище) на увреденото лице.

Видно от исковата молба, жалбоподателят е упражнил правото си да избере местно компетентния за случая съд и това обвързва този съд с разглеждането на делото.

По изложените съображения следва да се приеме, че обжалваното определение е неправилно и следва да се отмени, като делото се върне на ШОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Водим от горното, ВАпС

                                                 О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определение № 200/23.04.2014 година на Шуменския окръжен съд, постановено по гр.д.№ 116/2014 година и връща делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ:1.                           2.