О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

433/01.07.2019

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 01 .07.2019г., в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                          МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.гр.д.№292/19г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.258 и сл. от ГПК.Образувано по подадена въз - зивна жалба от „Албена”АД, с.Оброчище, община Балчик, к.к.”Албена”, представля -вано от изп. директор К. В. С., чрез процесуалните представи -тели адв.Д.С. и адв.М.Д., против решение №22/07.02.2019г., пос -тановено по гр.д.№85/16г. по описа на ДОС, гр.о., с което е признато за установено в отношенията между „Електроразпределение Север“АД и „Албена”АД, че „Албена“ АД не притежава право на собственост върху подземни кабелни електропроводи, средно напрежение, а именно: 1. Подземен електропровод - КЛ 20 kV, c диспечерс - ко наименование „Компас“, с обща дължина 3 248, 9 м.; 2. Подземен електропро - вод - КЛ 20 kV c диспечерско наименование „Славянски кът“, с обща дължина 2 779, 38 м.; 3. Подземен електропровод - КЛ 20 kV с диспечерско наименование „Гергана“, с обща дължина 2 579, 24 м.; 4. Подземен електропровод КЛ 20 kV с диспечерско наименование „Киев“, с обща дължина 3 215, 79 м.; 5. Подземен електропровод - КЛ 20 kV c диспечерско наименование ,,Поща", c обща дължина 2 969, 84 м. и 6. Подземна кабелна линия - КЛ 20 kV c диспечерско наименование „Карвуна“, с обща дължина 3 192, 66 м., подробно описани в диспозитива на реше -нието, на основание включването му в патримониума на „Албена“ЕАД, праводател на „Албена“АД, като основно средство в ДФ „Албена“, по  силата на приращение на осн. чл. 92 от ЗС, по силата на н.а.№82/16.10.2014г., н.а. №4/19.09.2014г. и н.а. № 138/06.07.2015г., по силата на приватизационна сделка и приложен информацио -нен меморандум, и при условията на евентуалност по силата на изтекло в негова полза давностно владение през периода от 1997 г. до 15.07.2015г., както и „Албена“ АД е осъдено да заплати на „Електроразпределение Север“АД сторените от него разноски в размер на 46 970, 72лв. и 32 592лв., платено адвокатско възнаграж -дение.

В жалбата се твърди, че решението е недопустимо, като постановено в нару -шение на правилата за родова подсъдност, постановено по нередовна искова молба, досежно липсата на индивидуализация на спорните вещи, при липса на правен интерес за ищеца от предявените отрицателни установителни искове, т.к. същият никога не е имал придобито самостоятелно право на собственост върху тях, нито е било налице негово фактическо владение, което да е било смутено от ответника, недопустимо и т.к. са разгледани искове за обекти, които не са самос -тоятелни обекти на правото на собственост, като се претендира да бъде обез -силено и производствата по делата прекратени.В условие на евентуалност се твърди, че решението е неправилно, като постановено в противоречие с материал - ния закон, при съществени нарушения на съдопроизводствените правила и поради необоснованост по изложените в жалбата подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което предявените искове бъдат отхвърлени.Претендират се разноски.

Въззиваемата страна ”Електроразпределение север”АД, гр.Варна в депозира -ния в срока по чл.263, ал.1 от ГПК писмен отговор чрез процесуалния представител адв.Н.Б. поддържа становище за неоснователност на подадената жалба и моли решението на ДОС да бъде потвърдено.Претендира присъждането на сторе -ните пред въззивна инстанция разноски. 

Съдът е констатирал, че в подадената въззивна жалба са обективирани и твърдения по смисъла на чл.248 от ГПК, а именно твърди се, че са налице допус -нати аритметични грешки от първоинстанционния съд при изчисляване на разнос -ките, присъдени на ищеца, както и, че неправилно е присъдено адв.възнаграждение в размер на 32 592лв., т.к. подобно възнаграждение не е било изплащано на процесуалния представител на ищеца по делото адв.Н.Б./със съответен платежен документ в негова полза, както и не е налице сключен с него договор за правна защита и съдействие/.Неправилно са присъдени и сторени разноски по частни жалби от ищеца, които жалби са били отхвърлени, поради което и тези раз - носки не му се следват, независимо от крайния резултат по делото.

Предвид горното с определение №408/20.06.2019г. съдът е оставил производ -ството по делото без движение с дадени указания на въззивника да уточни дали по съществото си във въззивната му жалба е инкорпорирано и искане по реда на чл. 248 от ГПК за изменение на първоинстанционното решение в частта му относно разноските или в жалбата не се съдържа подобно твърдение и съответно искане.С молба вх.№3800/27.06.2019г., депозирана в рамките на дадения срок, въззивното дружество чрез процесуалния си представител адв.Дрехарова, е посочило, че във въззивната му жалба е инкорпорирано искане по реда на чл.248 от ГПК за измене -ние на първоинстанционното решение в частта му относно разноските по изложе -ните във въззивната жалба съображения, което се поддържа.

Компетентен да се произнесе първоначално по молбата с пр.осн. чл.248 от ГПК е съдът, постановил решението, чието изменение в частта относно разноските се претендира, предвид което и въззивното производство следва да бъде прекра -тено и делото върнато на първоинстанционния съд за произнасяне по молбата, след което делото следва да бъде върнато на ВАпС за произнасяне по подадената въззивна жалба. 

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д.№292/19г. по описа на ВАпС, гр.о. и

ВРЪЩА гр.д.№85/16г. по описа на ДОС, гр.о. на ОС-Добрич за произнасяне по подадената от „Албена”АД и инкорпорирана във въззивна жалба вх.№2401/05.04. 2019г. молба с пр.осн. чл.248 от ГПК за изменение на решение №22/07.02.2019г., постановено по гр.д.№85/16г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му относно разнос -ките.

След приключване на производството по молбата с пр.осн. чл.248 от ГПК пред ДОС делото следва да бъде върнато на ВАпС за произнасяне по подадената въззивна жалба.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                       ЧЛЕНОВЕ: