ОПРЕДЕЛЕНИЕ

410

Гр. Варна, 24.06.2014 год.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в ЗАКРИТО съдебно заседание на 24.06. през две хиляди и четиринадесетата година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;     

ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ЛЕЩЕВ;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

 

 като разгледа докладваното от съдията Христова

възз. гр.д. № 282 по описа за 2014-та година на ВОС:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

            Настоящото производство е образувано по частна жалба на Й.Й. ***, срещу определение № 51/27.02.2014 год. по гр.д. 44/2014 год. на ОС Силистра, с което е прекратено производството по жалба на г-н Й.Й. в качеството му на длъжник срещу действията на ЧСИ № 767 по изп.д. 20097670400260, изразяващи се в отказ да се прекрати изпълнителното производство и да се вдигнат наложените запори.

В жалбата се излага, че определението на ОС е незаконосъобразно, следва да се отмени и делото да се гледа по същество с произнасяне на решение. Излага се в жалбата, че жалбоподателят твърди, че изобщо не е длъжник в изпълнителното производство и срещу него няма основание за водене на такова. Изложени са твърдения за незаконосъобразност и липса на годен изпълнителен титул.

Насрещната страна «Банка Пиреос България» АД, гр. София, ЕИК 831633691, е оспорила основателността на ЧЖ в писмен отговор.

За да се произнесе по жалбата, съдът взе предвид сленото:

Пред ОС производството е образувано по жалба срещу действията на ЧСИ Георги Георгиев с рег.№ 767 по изп.д. 20097670400260, изразяващи се в отказ да се прекрати изпълнителното производство и да се вдигнат наложените запори върху дружествени дялове в ООД. Изложени са доводи, че жалбоподателят е продал предприятието си на ЕТ и отговаря от датата на подписване на този договор и до размера на прехвърлените права, при това, ако не е изтекла петгодишна давност. Оспорено е качеството на длъжник на г-н Й. по отношение на банката – взискател и са изложени подробни доводи по дължимостта на вземането., предмет на изпълнението.

Насрещната страна – взискател „Банка Пиреос България” АД, гр. София, е оспорила допустимостта и основателността на жалбата.

ЧСИ е изложил писмени мотиви, че липсват нарушения в действията му по изпълнителното дело.

За да бъде легитимиран да обжалва действията на ЧСИ, длъжникът следва да се позовава на някоя от лимитативно изброените хипотези на чл. 435, ал.2 ГПК: постановление за налагане на глоба, насочване на изпълнението върху имущество, което длъжникът смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняване от имот поради това, че не е бил надлежно уведомен за изпълнението, или на хипотезата по ал.3, касаеща постановлението за възлагане след публичната продан на недвижим имот по чл. 496 ГПК.

В КОНКРЕТНИЯ СЛУЧАЙ ДЛЪЖНИКЪТ не се позовава на никоя от хипотезите на чл. 435, ал.2 и ал.3 ГПК, следователно не може да се възползва от конкретния способ за защита срещу незаконни действия на съдебния изпълнител. Законът, обаче, му е дал друг път за защита, от който той може да се възползва.

Предвид съвдападането на крайните изводи на ОС с тези на настоящата инстанция, обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 51/27.02.2014 год. по гр.д. 44/2014 год. на ОС Силистра.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: