РЕШЕНИЕ№104

гр.Варна,23.06.2015г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Варненският апелативен съд, гражданско отделение в закрито заседание в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА

като разгледа докладваното от съдия М. Славов ч.гр.д.№ 293/15г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по частни жалби на Сдружение с нестопанска цел в частна полза „Българска национална асоциация по корабостроене и кораборемонт” със седалище в гр. Варна против решение № 136/07.05.15г. и допълнително решение № 162/04.06.15г., постановени по ф.д. № 69/09г. на ВОС, с което е отказано вписването в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, сдружения и фондации, воден при ВОС, вписването на промени в персоналния състав на членовете на УС на посоченото сдружение, както и на промени в представителството на сдружението относно вписване като председател С. Д. С. и заличаване на И.Д.Д.. Счита се, че решенията /основното и допълнителното/ са неправилни и необосновани – постановени в нарушение на материалния закон и при извършени порочни процесуални действия, в противоречие с установената съдебна практика и практиката на ВОС. Излага се, че пред регистърния съд са били представени доказателства за проведеното на 19.03.15г. ОС на сдружението, като в съответствие с обявения дневен ред е било взето решение за освобождаване на членовете на УС съгласно чл. 18, ал. 5, т. 2 от Устава на сдружението и са били избрани членовете на нов УС. Новият УС се събрал и на осн. чл. 20, ал. 1 от Устава на сдружението е избрал за председател на УС и представляващ С. Д. С.. В тази връзка е било извършено искането до ВОС за вписването на промяната в членовете на УС и промяната на председателя на УС и представляващия сдружението. Поддържа се, че на вписване подлежи и промяната в персоналния състав на УС на сдружението, тъй като този орган осъществява оперативното управление и представителство на сдружението /чл. 23 от ЗЮЛНЦ/. Само с оглед на по-голяма оперативност, в чл. 30, ал. 2 от ЗЮЛНЦ е предвидена възможност членовете на УС да изберат от своя състав Председател, на когото УС да делегира представителните правомощия по отношение на самото ЮЛ /по арг. от чл. 31, т. 1, пр. 2 отЗЮЛНЦ/. Всъщност с осъществяването на избор на нов УС е налице и нов представляващ ЮЛ орган и поради това следва да се впише и персоналния състав на новия УС, както и името на избрания от този нов УС председател, на когото е делегирано правомощието по представителство на сдружението. Сочи се на различно решение на същия съд при идентични обстоятелства, заявени за вписване през 2012г. Претендира се отмяна на първоначалното и допълнителното решения и постановяване на друго, с което да се разпореди вписването в регистъра на ЮЛНЦ по партидата на сдружението извършената промяна на членовете на УС и в представителството на сдружението в лицето на Председателя на УС С. Д. С..

Жалбите са процесуално допустими, подадени от лице с правен интерес, срещу актове, подлежащи на обжалване, в рамките на установения преклузивен срок и при удовлетворяване изискванията за надлежна представителна власт. За да се произнесе по съществото им, съдът взе предвид следното:

Пред регистърния съд са били представени всички доказателства в надлежния им писмен вид, удостоверяващи, че на 19.03.15г. се е провело редовно ОС на сдружението с нестопанска цел в частна полза и наименование „Българска Национална Асоциация по корабостроене и кораборемонт”, със седалище в гр. Варна /така протокол от ОС от 19.03.15г./, съгласно предварително оповестения дневен ред и при наличието на кворум. С Решение № 3 от посочения протокол, ОС е освободило от правомощия членовете на УС на сдружението и е избрало нов УС, състоящ се от 7 члена, които са членове на сдружението, при съотношението на отраслите на предприятията, уредено в чл. 19, ал. 1 от Устава. На проведеното на същата дата 19.03.15г. в 18.00ч. заседание на новия УС на сдружението /оформено в протокол № 33 – приложение № 4 към подаденото до ВОС заявление/, са били избрани Председател на УС /в лицето на неговия член С. Д. С./ и Заместник-председател /в лицето на неговия член И.Д.Д./. С т. 1.2 УС е взел решение сдружението да се представлява от Председателя на УС С. Д. С.. Към заявлението до ВОС за вписване на промени са представени свидетелства за съдимост на членовете на УС и образец от подписа на лицето, което ще представлява сдружението – С. Д. С..

Съобразно приетия и вписан Устав на сдружението, органите на същото са ОС, УС и КС /чл. 17/. Съгласно чл. 19, ал. 5, т. 1 от Устава, УС представлява Асоциацията, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове /в съответствие с чл. 10, ал. 1, изр. 2 и чл. 31, т. 1 от ЗЮЛНЦ/. Последното е доразвито в чл. 21, ал. 1  от Устава, в който е определено, че Председателят на УС /избран от състава на УС, което е в съответствие на чл. 30, ал. 2, изр. 1 от ЗЮЛНЦ/, представлява Асоциацията в съответствие с определения му от УС обем представителна власт. Както се посочи и по-горе, новоизбраният УС на сдружението е избрало на 19.03.15г. Председател на УС, на когото е възложило пълния обем на представителство на сдружението. По арг. от чл. 18, ал. 1, т. 3 от ЗЮЛНЦ на вписване в регистъра на ЮЛНЦ подлежат имената и длъжностите на лицата , представляващи ЮЛ с нестопанска цел, а в случая това е името на С. Д. С., изпълняващ длъжността Председател на УС.

Следователно, отказа на ВОС да се впишат в регистъра имената на останалите членове на УС е законосъобразен, но отказа му да впише името и длъжността на новоизбрания представляващ ЮЛ с нестопанска цел се явява незаконосъобразен и решението в тази му част следва да се отмени и да се постанови вписването на това обстоятелство.

Воден от горното, съдът

 

Р    Е    Ш    И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 136/07.05.15г., постановено по ф.д. № 69/09г. на ВОС, с което е отказано вписването в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, сдружения и фондации, воден при ВОС, вписването на промени в персоналния състав на членовете на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел в частна полза „Българска национална асоциация по корабостроене и кораборемонт” със седалище в гр. Варна.

ОТМЕНЯ допълнително решение № 162/04.06.15г., постановено по ф.д. № 69/09г. на ВОС, с което е отказано вписването в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, сдружения и фондации, воден при ВОС, вписването на промени в представителството на сдружението относно вписване като председател С. Д. С. и заличаване на И.Д.Д.  И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ДА СЕ ВПИШЕ в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, сдружения и фондации, воден при Окръжен съд Варна по партида 8, т. 55, стр. 42 по ф.д. № 69/09г. на „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОРЕМОНТ” промяна в ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО – ЗАЛИЧАВА като представляващ И.Д.Д., ЕГН **********; ВПИСВА като Председател на Управителния съвет и представляващ С. Д. С., ЕГН **********, с постоянен адрес ***.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

                                  

                                                                                     2.