О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

386

 

гр.Варна,   14   .06.2016 г.

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав, на четиринадесети юни, две хиляди и шестнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                         ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        ПЕНКА ХРИСТОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова Ч.гр.д.№ 293 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по частна жалба, подадена от пълномощника на Ю.Г.С. от гр.Каварна срещу определение № 303/28.04.2016 г. за спиране на производството по в.гр.д.№ 227/16 г. на Окръжен съд – Добрич. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна.

В подаден писмен отговор М.Г.С. и А.Г.С. изразяват становище за правилност на обжалваното определение. Претендират разноски за настоящата инстанция.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Предмет на спора по спряното въззивно дело е разпределение на ползването на недвижим имот, подробно описан в определението, по отношение на който е налице висящо производство за делба по гр.д.№ 176/13 г. на РС Каварна. След извършена служебна справка въззивният съд е установил, че решението, с което имотът е поставен в дял на А.Г.С. не е влязло в сила. Тъй като разрешаването на претенцията по чл.33, ал.2 от ЗС предполага наличието на съсобственост и следва да Бъде съобразено с дяловете на всеки от съсобствениците, правилен е извода на съда за наличието на преюдициалност на производството за делба по отношение на производството по чл.33, ал.2 от ЗС.

Обжалваното определение за спиране следва да бъде потвърдено. Разноски не се присъждат предвид липсата на доказателства за действителното им извършване. По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 303/28.04.2016 г. за спиране на производството по в.гр.д.№ 227/16 г. на Окръжен съд – Добрич.

Определението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                     ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                         2.