ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

424/30.06.2015г.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  30.06.2015г.  в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 294/2015 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е въззивна жалба от Държавата, представлявана от Министерството на земеделието и храните чрез Областна дирекция „Земеделие” Шумен срещу решение № 103/24.04.2015 год по гр.д. № 561/2014 год на Окръжен съд Шумен, включително и в частта за разноските. По отношение на тях въззивникът сочи, че присъдените в негова тежест разноски са прекомерно завишени и моли за тяхното намаляване.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че в тази част жалбата има характер на молба за изменение на решението в частта за разноските по смисъла на чл. 248 от ГПК, а компетентен да се произнесе по нея е първоинстанционният съд. Въззивната жалба не може да бъде разгледана преди да се даде отговор на въпроса за разноските, тъй като тяхното присъждане зависи от разрешаването на правния спор по същество. Затова настоящото производство следва да се прекрати, а делото – да се изпрати на първоинстанционния съд за постановяване на съдебен акт по искането за изменение на решението в частта за разноските, след което да се върне за произнасяне по въззивната жалба.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 294/2015 год и

ИЗПРАЩА  делото на Окръжен съд Шумен за произнасяне по искането за изменение на решението в частта за разноските, инкорпорирано във въззивната жалба, след което делото следва да се върне на Апелативен съд Варна за разглеждане на жалбата по същество.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                          2.