РЕШЕНИЕ

134

Гр. Варна, 29.07.2016 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ апелативен съд, гражданско отделение, в публично съдебно заседание на двадесет и девети юни през две хиляди и шестнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Секретар Ю.К.,

като разгледа докладваното от съдията Христова

възз. гр.д. № 294 по описа за 2016-та година:

Производството е по реда на чл. 258 ГПК, образувано по две въззивни жалби срещу решение № 1771/29.10.2015 год. по гр.д. 1359/2014 год. на ОС Варна, с което са отхвърлени предявените от Н.Н.Й., ЕГН **********,  искове с правно основание чл. 49 ЗЗД срещу „АФЕРА” ЕООД, гр. Варна, ЕИК 200739000, като издател на интернет – медия „Афера”, функционираща като електронен сайт с домейн afera.bg, за заплащане на разликата от 7000 лв. до 208000 лв., обезщетение за претърпени неимуществени вреди, болки и страдания от разпространяване на публикации, съдържащи обидни и клеветнически изрази, накърнили личните чест и достойнство на Н.Н., ведно със законната лихва от подаване на исковата молба на 01.08.2013 год., а именно: статията „Н.Н. се разведе с Алексей Петров" на 25.01.2012г. , статията „Ех, Тракторе, Тракторе, що ти бе рекла АФЕРА, все излезе вярно! И още предстои" на 22.02.2012г. , статията „Н.Н. с оферта към Любомир Павлов да изкупи акциите му!" на 26.11.2012г., статията „Алексей Петров зачеркна кариерата си на „спец" по националната сигурност. Медийните му слуги с пълна амнезия" на 10.03.2013г. , статията „Алексей Петров забърка с ортака си активно мероприятие - дърварски копи-пейст на „Мишо Бирата" на
27.03.2013г., статията „Лъснаха! Алексей Петров нарече жертва и сериозен образцов човек „касата" на Бойко Борисов - Мирослав Найденов!" на 29.03.2013 г.
.; ОСЪДЕНА ЕАФЕРА“ ЕООД, ЕИК 200739000, гр. Варна, като издател на интернет - медията „Афера", функционираща като електронен сайт с домейн afera.bg ДА ЗАПЛАТИ на Н.Н.Й. сумата от 7 000 лв. /седем хиляди/, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, изразяващи се в преживени болки и страдания от разпространяване, чрез  от публикуване на  04.06.2013 г. на статията „Трактора & Н. пак вързаха гнусна интрига" и на 27.06.2013г. на статията  „Мазна наглост. Скритата лимонка на Трактора -всеядният Н.Н. рипна да защитава Огнян Донев" в електронния сайт „afera.bg",  съдържащо обидни и клеветнически изрази, накърнили  личните  и професионални   чест и достойнство на Н.Н., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба в съда - 01.08.2013г. до окончателното изплащане на задължението, на осн. чл. 49 ЗЗД вр. чл. 86 от ЗЗД., ведно с присъждане на разноски, които АФЕРА ЕООД, ЕИК 200739000, гр. Варна, следва да ЗАПЛАТИ на Н.Н.Й. в размер на 569.42 лв.

След констатирана от ВАпС ОФГ и връщане на делото на ОС с решение №405/29.03.2016 е допусната поправка на ОФГ, като е постановен отхвърлителен диспозитив и по отношение на публикациите „Трактора & Н. пак вързаха гнусна интрига" и на 27.06.2013г. на статията  „Мазна наглост. Скритата лимонка на Трактора -всеядният Н.Н. рипна да защитава Огнян Донев" в електронния сайт „afera.bg", от общо 7000 лв., до претендирания размер на обезщетението за тези публикации – по 26000 лв. за всяка, до общ размер от 208000 лв. Това решение не е обжалвано от страните.

Подадена е въззивна жалба от Н.Н.Й. срещу решението в отхвърлителната му част с твърдения, че решението е неправилно и постановено при неправилно приложение на материалния и процесуалния закон. Твърди се, че липсва конкретна оценка по отношение на вредите от всяка публикация, твърди се, че размерът на присъденото обезщетение е занижен, иска се уважаване на исковете в пълен размер с изложени подробни доводи за това.

Срещу жалбата не е постъпил писмен отговор, но е оспорена в с.з.

Подадена е въззивна жалба и от „АФЕРА” ЕООД, гр. Варна срещу решението в осъдителната му част с доводи за неправилност и незаконосъобразност на решението. Иска се отхвърляне на претенциите изцяло, евентуално намаляване на размера на обезщетението.

Срещу жалбата не е постъпил писмен отговор, но е оспорена в с.з.

Съдът, предвид събраните по делото доказателства и доводите на страните, по вътрешно убеждение и въз основа на закона, намира за установено от фактическа страна следното:

 

Производството по делото пред ОС е образувано по искова молба на Н.Й. против „Афера” ЕООД, гр.Варна, собственик на електронния сайт www.afera.bg, представлявано от управителя В.Т., за изплащане на сума в общ размер 208 000 /двеста и осем хиляди/ лева, за претърпени от ищеца неимуществени вреди през периода януари 2012г. – юли 2013г. в резултат на осем публикации в сайта  www.afera.bg, в които са употребени обидни и клеветнически думи, фрази и изрази, които накърняват неприкосновеността на честта, достойнството и доброто му име като гражданин, както и дискредитират професионалната му репутация в обществото и в журналистическата гилдия. За всяка от публикациите се претендират по 26000 лв. В исковата молба ищецът е твърдял, че е журналист и издател на вестник „РЕТРО”, а от месец октомври 2012 год. - собственик на електронен сайт – www.pik.bg. Твърди се, че  посочените статии не са подписани от конкретно лице, а под тях стои името на сайта. В статиите се твърди, че са използвани обидни думи – „маша”, „медиен ортак”, „авер”, „мишок”, „верен паж на Трактора”, част от „слугинажа” на Алексей Петров, като по недопустим начин е накърнено правото на чест и лично достойнство на г-н Н., като по този начин се внушавало на читателската аудитория, че при упражняване на журналистическата професия обслужва интересите на едно лице, чието име е било превърнато от тогавашното правителство в нарицателно и синоним на организирана престъпност в България. Сочи се, че с използваните обидни думи, фрази и изрази се уронва и доброто му име в журналистическата гилдия внушавайки, че посредством статиите и интервютата, се манипулира общественото мнение по значими за българското общество теми. Въведени са следните конкретни твърдения за неимуществените вреди, причинени от всяка от публикациите:

В статията „Н.Н. се разведе с Алексей Петров", публикувана на 25.01.2012 год. в интернет сайта www.afera.bg по недопустим начин журналистическият екип внушава на читателите, че е в тесни взаимоотношения с Алексей Петров при списването и издаването на вестник „Галерия" и е определен като „верен паж на Трактора". Значението на използваното съществително „паж" /низш прислужник на благородник/ цели умишлено да го обиди и злепостави,като накърнява личната му чест и достойнство.

В статията „Ех, Тракторе, Тракторе, що ти бе рекла АФЕРА, все излезе вярно! И още предстои", публикувана на 22.02.2012 год. в интернет сайта www.afera.bg, се прави внушение, че е притежавал част от вестник „Галерия" - „...Н., явно забравяки факта, че самият той нееднократно отричаше да е притежавал частица собственост от вестник „Галерия". В цитираната статия е наречен „маша" на Алексей Петров, която е „охрачила" сайта www.afera.bg , „...пет пари не дава за старото си аверче Тракторчето, което набута яко със здрави мангизи" и е определен като част от „слугинажа на Трактора". Употребата на думите „маша", „слугинаж" и на глагола „охрачва" носят негативен заряд, който цели да го обиди и унизи в публичното пространство и  накърнява личните му чест и достойнство.

В статията „Н.Н. с оферта към Любомир Павлов да изкупи акциите му!", публикувана на 26.11.2012 год. в сайта www.afera.bg по недвусмислен начин е заявено, че е „бивш ортак на Алексей Петров, пускайки Кристина Патрашкова напред в „Галерия" при създаването на вестника докато той (т.е. ищеца) редеше с Трактора бизнеса в сянка...". По недопустим начин се твърди не само, че е имал съвместен бизнес с Алексей Петров при издаването на вестник „Галерия", но и, че е участвал при „реденето" на „бизнеса в сянка". Самата фраза „бизнес в сянка" има негативна конотация, която се свързва със съмнителна дейност извън позволеното от закона. По ясен и недвусмислен начин се внушава, че е замесен в съмнителен бизнес. Към цитираната статия е публикувана негова снимка без знанието и изричното му съгласие. Тези клевети му причинили неимуществени вреди, изразяващи се в преживени и преживявани болки и страдания и накърняват  личните му  чест и достойнство.

В статията „Алексей Петров зачеркна кариерата си на „спец" по националната сигурност. Медийните му слуги с пълна амнезия", публикувана на 10.03.2013 год. е окачествен като „медиен ортак" и „медиен слуга" на Алексей Петров, единствено и само защото Информационна агенция „ПИК" на която е едноличен собственик и управител е взела и публикувала на сайта си интервю с Алексей Петров. Отново по недопустим и обиден начин авторите на статията накърняват и дискредитират личната му и професионална репутация в обществото и журналистическата гилдия, като го наричат „медиен ортак" и „медиен слуга" на Алексей Петров. Обидите в тази статия му причинили неимуществени вреди, изразяващи се в преживени и преживявани болки и страдания и накърняват личните му чест и достойнство.

В статията „Алексей Петров забърка с ортака си активно мероприятие -дърварски копи-пейст на „Мишо Бирата", публикувана на 27.03.2013 год. се твърди, че „...тогава обаче Н. беше в сянката на вестника (вестник „Галерия")". Самото заглавие на статията свързва името му с „активно мероприятие", термин с негативна конотация в българското медийно пространство. По своята същност терминът „активно мероприятие" означава форма на дейност, изразяваща се в организирането и провеждането на действие, насочено в посока постигане на предварително набелязана цел, като в медиите под „активно мероприятие" се има предвид манипулиране на общественото мнение по определени въпроси и за определени личности посредством различни журналистически методи и похвати и винаги това понятие има негативно значение. Обидата в тази статия му причинили неимуществени вреди, изразяващи се в преживени и преживявани болки и страдания и накърнява личните му чест и достойнство.

В статията „Лъснаха! Алексей Петров нарече жертва и сериозен, образцов човек „Касата" на Бойко Борисов - Мирослав Найденов!", публикувана на 29.03.2013 год. e определен като „ортак" на Алексей Петров, който „...а мръснишките му активни мероприятия чрез Н.Н. са вече традиция." Цитираната статия има за цел да внуши на читателите, че е поставен в зависимост от трети лица и списваните от него статии обслужват нечии нечисти интереси. Използването на думата „ортак" в тази статия има изключително негативен и обиден заряд, както и на клеветата „мръснишките му мероприятия" му причинили неимуществени вреди, изразяващи се в преживени и преживявани болки и страдания и накърняват  личните му чест и достойнство.

На 04.06.2013 год. в сайта www.afera.bg е публикувана статия със заглавие „Трактора & Н. пак вързаха гнусна интрига". В съдържанието на статията отново се твърди, че е „бивш създател на в. „Галерия", заедно с Алексей Петров Трактора", че сайтът www.pik.bg е „Недялково-трактористки и тиражира гнусна лъжа", „написа ДОЛНОПРОБНАТА ЛЪЖА, НО ПЪК УДОБНА МАНИПУЛАЦИЯ". По-надолу цитираната статия продължава „...аверът на Трактора - Н., както и самият Трактор, мълчат като задни части..." Както самото заглавие, така и по-нататък съдържанието на статията внушава, че е гнусен интригант, който използва журналистическото перо, за да манипулира общественото мнение по значими за обществото въпроси. За пореден път директно е посочен като един от създателите на вестник "Галерия", което категорично не е вярно/ видно от справка в Търговския регистър към Агенция по вписвания относно дружеството-издадетел на вестник „Галерия" - „Кроз" АД/. Отново се твърди, че притежаваният и управляван от него електронен сайт www.pik.bg е резултат на „съвместния ни бизнес" с Алексей Петров, обслужва неговите интереси, което поставя под съмнение не само неговия професионализъм и обективност като журналист, но и уронва престижа на информационна агенция „ПИК" като внушава, че тя манипулира общественото мнение и публикува поръчкови статии. Изключително обидно за него е сравнението „мълча като задни части". Използваните обидни думи, фрази и изрази в тази статия му причинили неимуществени вреди, изразяващи се в преживени и преживявани болки и страдания и накърняват личните му чест и достойнство.

На 27.06.2013 год. в интернет сайта www.afera.bg е публикувана статията „Мазна наглост. Скритата лимонка на Трактора - всеядният Н.Н. рипна да защитава Огнян Донев". Още в самото заглавие са използани обидните фрази - „мазна наглост", „скритата лимонка на Трактора", „всеядният Н.Н." В цитираната статия сайтът www.afera.bg по недопустим начин накърнява правото му на чест и лично достойнство с фразите - „Н.Н., който е известен като всеяден и преди години, докато правеше медия с Алексей Петров - Трактора, криейки се зад гърба му като мишок..."; „Скритата лимонка на Трактора пъне и дебеличкия си мозък с анализи..."; „Като че ли неговото Агенция си е чисто негова, подобно на вестника, който бичеше лайна по заповед на Трактора, изпълнявани от Н.Н...." Цитираните думи, фрази и изрази имат за цел умишлено не само да обидят и унижат, но и да го дискредитират пред обществото и журналистическата гилдия. Към цитираната статия е публикувана негова снимка без знанието и изричното ми съгласие,което има за цел да онагледи съдържанието на статията и най-вече на фразите „мазна наглост" и „скритата лимонка на Алексей Петров". Използваните обидни думи, фрази и изрази в тази статия му причинили неимуществени вреди, изразяващи се в преживени и преживявани болки и страдания и накърняват  личните му чест и достойнство.

Ответникът „Афера“ ЕООД – гр.Варна, в срока по чл. 131 от ГПК е депозирала пред ОС отговор на исковата молба, в който са оспорени исковете като неоснователни. Излагат се подробно възражения относно всяка една от посочените статии по отношение на използваните в публикациите думи, коментари и мнения, за които се твърди, че не представляват нито обида, нито клевета съгласно НК. Сочи се, че по отношение журналистическите публикации, дописки, текстове и др. ВКС се е произнесъл със задължителни по реда на чл.290 от ГПК решения, като излага, че основния за разглеждане въпрос е бил – относно разликата между факт и мнение, като на доказване за истинност подлежат само фактите, а те водят до отговорност само ако са позорящи или неверни, а оценките респ. мненията на журналистите, дадени в публикации не подлежат на проверка за вярност тъй като това са мнения на субекти, а не на факти от обективната действителност. За да бъде ангажирана отговорността на журналистите задължително следва изказаното мнение да е обидно или клеветническо, т.е. да припокрива критерия за обида или клевета по НК от обективна и субективна страна като разгласените мнения и оценки на конкретни обстоятелства следва да са неприемливи от гледна точка на обществените норми, като предизвикват и еднозначна негативна оценка в обществото, и да са неистински – обективно позорни и обидни. Не са оспорени твърденията на ищеца, че е издател на печатни и електронни медии, но се оспорва качеството му на „журналист”.

В доклада е било посочено, че се претендира обезщетение за неимуществени вреди, ответникът е реализирал своята защита срещу такава претенция. Искове за имуществени вреди не са били предявени и разгледани, поради което и възраженията за недопустимост на производството, поради неточности в исковата молба, са неоснователни.

По делото не е било спорно, че г-н Н. е едноличен собственик на капитала на ЕООД „Пик Нюз“ ЕООД, а „АФЕРА“ ЕООД, ЕИК 200739000 е дружество, регистрирано в Търговския регистър, воден при Агенция по вписвания с управител и едноличен собственик на капитала В.Т..Не се оспорва, че г-н Н. е издател на в.“Ретро“, а от м.октомври 2012 г. е собственик на електронния сайт www.pik.bg.

Страните не спорят, че домейн с наименование afera. bg е собственост на „АФЕРА” ЕООД, както и че В.Т. е и администратор на интернет сайта.

Не е спорно още, че за периода 25 януари 2012г. до 27 юни 2013г.  в интернет - сайта afera. bg, са публикувани посочените от ищеца статии, подписани от името на изданието, представени на хартиен носител /съдържащи се от л.10 до л.29 по гр.д.№ 10545/2013г.  на СГС/. Не ебило спорно, че те съдържат посоченото в исковата молба и цитирано по-горе съдържание.

За установяване заявените в отговора на исковата молба и поддържани в съдебно заседание твърдения, че публикациите не съдържат неверни и клеветнически твърдения, ответникът е ангажирал писмени доказателства чрез представяне на хартиен носител на Разпечатка от електронния сайт на в."Марица"; Публикация в www.afera.bg с изразено мнение на гл. редактор на в."Труд" Светлана Джамджиева по повод изнесената от Агенция Пик скайп-кореспонденция (във връзка с публикацята от 27.06.2013 г.); Публикация в електронния сайт www.vlastta.com от 09.11.2011 г., препечатана от www.vsekiden.com.; Публикация от електронния вариант на в.к „Труд с дата 16.01.2013 г. пряко твърдяща връзка между Н.Н., Агенция Пик и Алексей Петров; Публикация от в. „Дневник с дата 21.10.2009 г. за връзката в. „Галерия", в.„Уикенд", Алексей Петров и Н.Н.; Публикация от www.neweurope.bg за медиите в България, и връзките между собственици и издатели, по повод изслушване в Европейския парламент по въпроса за свободата на медиите в България; Публикация в www.blitz.bg за връзката в."Галерия" - Н.,от 10.02.2011 г.; Публикация във www.ekipnews.com от 12.10.2010 г.; Публикация от 22.02.2012 г. във www.razki-itia.com; Публикация от 12.10.2012 г. във www.blitz.bg; Публикация от Н. Бареков от 22.06.2011 г.; Публикация в Агенция Пик с дата 24.09.2013 г. в която освен снимка на В.Т., има сканирани и публикувани двете искови молби, едната от които е тази по настоящия иск; Публикация в Агенция Пик от 08.07.2013 г.; Копия от в. „Уикенд" с дата 19-25.07.2008 г. - по времето,когато ищецът Н. е негов издател, управител и собственик; Две интервюта на Кеворк Кеворкян с дати 13.10.2010 г. и 19.10.2010 г. с изразено мнение за ищеца; Разпечатка от www.kevorkkevorkian.com с дата 04.10.2010 г.; Разпечатка от сайта на ТВ7 с участие на Н. Бареков на 04.03.2013 г. в сутрешния блок; Разпечатка от www.anivge.wordpress.com с дата 17.09.2012 г.; разпечатка от в. „Монитор“ с дата 14.10.2010 г. и разпечатка от сп. „Тема“ бр. 51/27-30.12.2004 г. От публикациите се установява, че множество медии са коментирали отношения на съдружие между Алексей Петров и Н.Н., установява се, че г-н Н. е бил управител на медийната група, издател на в-к “Уикенд”, чийто език и похвати са сходни с тези на атакуваните публикации, установява се и колко са заведените дела от г-н Н. срещу г-жа Т..

Г-жа Т. е ангажирала и гласни доказателства чрез разпит на двама свидетели- Николай Илиев Начев  и Пенчо Иванов Иванов, чиито показания като обективни и съвпадащи си, както и като плод на лични и непосредствени впечатления следва да се кредитират от съда. От показанията на свидетелите се установява по безспорен начин, че в периода 2009 – 2011 г. г-н Н. и Алексей Петров са се познавали и са отношения на съдружие и сътрудничество във връзка с печатните издания “Галерия“ и „Уикенд“. Установява се, че г-н Петров е осигурявал финансиране за това издание, а г-н Н. е участвал, без да се афишира, в управлението по издаването му. От показанията на св.Начев се установява, че той познава лично и двете страни по делото, както и Алексей Петров във връзка със заеманата от него длъжност „Началник направление“ ИВС“ към НСС, където Ал.Петров е бил офицер на оперативно внедряване. През периода 2009 – 2011 г. свидетелят е присъствал  на срещи на ищеца с Ал. Петров и г-жа Т.. Ставало е въпрос за общи техни проекти /Н. Н. и Ал. Петров/ , а финансовият проблем между тях възникнал декември 2011 г. във връзка с финансирането на в.“Галерия“, когато г-н Н. поискал “допълнителен ресурс“ за финансирането на  изданието и такъв му бил отказан. В подобен смисъл са и показанията на св. Иванов, според който в-к „Галерия” е бил общ бизнес на г-н Н. с Алексей Петров и свидетелят е присъствал на тяхна лична среща по този повод.

За установяване на претърпените от г-н Н. болки и страдания във връзка с процесните публикации, ищецът е ангажирал гласни доказателства чрез разпита на свидетелите- И. И. К. и  Ч.И.Н., и двамата без родство със страните, чиито показания са от непосредствени и лични впечатления и следва да се ценят при съобразяване на служебните им отношения със страната. От показанията на св. К. се установява , че от  м. октомври  2012 г. работи в Информационна Агенция „ПИК“ като главен редактор и г-н Н. като главен редактор на ИА е споделял с него огорчението  си във връзка с процесните публикации. Свидетелят излага, че най – силно засегнат е бил ищецът от свързването му с името на А. Петров, който по това време е определян като символ на организираната престъпност от тогавашния вътрешен министър Цв. Цветанов, и от Станимир Флоров, който по това време бил началник на ГД „БОП“.  Тези мнения на бившия вътрешен министър и на г-н Флоров му е известно, че били разпространени по телевизията и по печатните издания. Според свидетеля, г-н Н. се е почувствал изключително засегнат, незаслужено обруган, притеснен как ще го възприемат двете му деца от изразите: „ортак на Трактора“, „слуга на Трактора“, „слуга на А. Петров“, че е наричан „мишок“, „графоман“ и др. Бил видимо афектиран, раздразнен. Споделил, че е вдигал кръвно, имал червенина по лицето  когато разговаряли по тези теми, бил видимо афектиран.Споделил, че не може да си обясни каква е тази агресия и  защо е нападнат по този начин. Казаното се потвърждава и от показанията на св. Новаков – приятел на г-н Н. от 20 години и негов колега. Свидетелят дава показания, че г-н Н. се е чувствал обруган и злепоставен, когато в процесните статии и период му са приписвали и са го свързвали с лица, в конкретния случай става дума за А.Петров, когато дори и самият министър тогава на вътрешните работи е казвал, че е „глава на октопода“, „Г-н Н. бил негова скрита лимонка“, бил „негов ортак“, бил негов „паж“, „слугинаж“, „защото г-н А.Петров беше тогава и арестуван и обявен официално, че е ръководител на организирана престъпна група“. Според свидетеля Новаков, г-н Н. се е притеснявал за внушенията, които се правят по отношение на него, както за семейството си, така и за по – далечни хора, а и за журналистическите среди. Това му се отразявало на работата, трудно се работело с него в този период, затруднявал производството на вестника, защото трябвало да се вземат решения коя да бъде темата, кое да бъде челото, той не вземал никакво отношение по този въпрос.Притесненията и негативните емоции се отразили и на здравето му - вдигал кръвно, боляла го главата, пиел разни хапчета. Тормозел се как децата му възприемат и ще им се отрази като прочетат в Афера,че е „мазен мозък“.

За уважаването на предявените искове по чл. 49 ЗЗД, следва да се докаже, че сайтът, като електронна медия е възложител на лицето, автор на процесните статии, дори и авторът да е неизвестен; разпространението на статиите чрез сайта и съответно в частност съставът на непозволеното увреждане по отношение на авторството на самите публикации: твърдяното противоправно поведение от страна на автора на публикациите, изразяващо се в клеветнически твърдения и обидни квалификации, нанесени неимуществени вреди от вида, посочен в исковата молба и причинно-следствената връзка между публикациите и вредите, както и че не са налице причини, поради които отговорността за деянието не може да бъде ангажирана.

За всяка публикация в исковата молба е уточнено кой именно е изразът с клеветническо съдържание или обидно значение (решение № 85 от 23.03.2012 г. на ВКС по гр. д. № 1486/2011 г., IV г. о., ГК) и то преценени в контекст (така решение № 86 от 29.01.2010 г. на ВКС по гр. д. № 92/2009 г., III г. о.).

Както е посочено и в практиката на ВКС по чл. 290 ГПК /напр. Р263/15.02.2013 год. по гр.д. 1740/2011, ІІІ ГО на ВКС/, за преценката на на наличие на "обида" и "клевета" следва да се съобразят легалните дефиниции в НК:

Съгласно текста на чл. 146 НК обида е налице, когато извършителят каже или извърши нещо унизително за честта и достойнството на другиго в негово присъствие, като в настоящия случай следва да се съобрази съставът на  чл. 148 НК , според който обидата може да бъде нанесена чрез разпространяването й чрез печатно произведение или по друг начин.

Съгласно чл. 147 НК клеветата представлява разгласяване на позорно обстоятелство за другиго или приписване на престъпление, което съгл. чл. 148, ал. 1 т. 2 също може да бъде разпространена чрез печатно произведение или по друг начин. В хипотезата на твърдяна клевета, в тежест на ответника е да установи, че изнесените от него факти отговарят на действителното положение.

Сами по себе си обидата и клеветата са свързани с изживяването на негативни емоции, нерядко влошаване на здравословното състояние и пр. Независимо от това в тежест на ищеца е да установи вида, характера, и интензитета на тези негативни последици, както и това, че същите са настъпили именно в резултат на установената обида и клевета.

В случая, за ангажиране на отговорността на печатното издание, следва се съобрази и доколко публикациите нарушават личните права и свободи на ищеца в процеса и доколко издателят е осъществил чрез тях конституционно гарантираното право на свобода на словото, което е ограничено от личните права на чест, достойнство и право на живот и липса на унизително отношение, също конституционно гарантирани. /Така и решение № 439/20.01.2016 год. по гр.д. 2773/2015 год. на ВКС, ІV ГО/.

 

По отношение на направените оценки, следва да се съобрази доколко направените оценки в публикациите са в допустимите граници на свободата на словото и са в обществен интерес, ако не засягат достойнството на личността (т. е. ако не съставляват обида)./Решение № 484 от 9.06.2010 г. на ВКС по гр. д. № 1438/2009 г., III г. о., ГК/. Съгласно трайната практика на ВКС /Решение № 62/06.03.2012 г. по гр. д. № 1376/2011 г., IV г. о. / оценъчните съждения не могат да се проверяват за тяхната вярност - те представляват коментар на фактите, а не възпроизвеждане на обстоятелства от обективната действителност.

Издателят, какъвто несъмнено е ответникът, чрез своите длъжностни лица определя характера и съдържанието на публикуваните материали и носи отговорност на основание чл. 49 ЗЗД в качеството на възложител на работата по съставяне, подбор и поместване на печатни материали /Решение № 404/13.07.2010г. по гр.д. № 907/2009г. на ВКС, III г.о./.

В исковата молба се твърди, че клеветническо е твърдението, че г-н Н. има общ бизнес с А. Петров, а именно издаване на в. „Галерия”, както и с използването на изрази, които го определят като подчинен и зависим от Ал. Петров с косвена препратка към връзка с организираната престъпност. В случай, че бъде доказано, че тези твърдения са неверни, следва да се ангажира отговорността на ответника. По делото, обаче са събрани гласни доказателства, от които се установява, че г-н Н. е имал бизнес отношения с Алексей Петров по отношение на в-к „Галерия” и за съобщаване на този факт не може да се ангажира отговорността на електронната медия-ответник. С какво се свързва името на Алексей Петров в обществото в случая не може да бъде вменено като отговорност на медията, коятое изнесла отговарящ на истината факт. По отношение на този факт исковете са неоснователни за всички публикации, в които е споменат. 

 

По отношение на публикацията от 25.01.2012 год. в интернет сайта www.afera.bg под заглавие: „Н.Н. се разведе с Алексей Петров", за същата е посочено, че обидна е квалификацията „паж” на А. Петров по отношение на г-н Н.. Съобщеният факт на разрив в отношенията на г-н н. с Алексей петров се доказа, че отговаря на действителността. Думата „паж” е натоварена със смисъл на подчинени отношения между двамата, тя представлява оценка на отношенията и сочи на някакъв вид зависимост. Тази дума не може да се определи като обидна, в случая оценката е в рамките на допустимата свобода на словото, а и отношенията на финансова обвързаност между двамата герои в публикацията се доказа, че са съществували.

В статията „Ех, Тракторе, Тракторе, що ти бе рекла АФЕРА, все излезе вярно! И още предстои", публикувана на 22.02.2012 год. в интернет сайта www.afera.bg ,се съдържат изразите:  „...Н., явно забравяйки факта, че самият той нееднократно отричаше да е притежавал частица собственост от вестник „Галерия", „маша" на Алексей Петров, която е „охрачила" сайта www.afera.bg , „...пет пари не дава за старото си аверче Тракторчето, което набута яко със здрави мангизи" , „слугинажа на Трактора", не се съдържат твърдения за факти, а оценка за поведението на г-н Н. към друго лице  и печатно издание. Тази оценка следва да се прецени като негативна, но в рамките на свободата на словото, доколкото с думите „маша” и „слугинаж” отново се дава оценка на определени отношения като такива в обвързаност и зависимост, но не се засяга личната чест и достойнство на личността. Същото важи и за заглавието и изразите в статията „Алексей Петров зачеркна кариерата си на „спец" по националната сигурност. Медийните му слуги с пълна амнезия", публикувана на 10.03.2013 год.  и  статията- „Лъснаха! Алексей Петров нарече жертва и сериозен, образцов човек „Касата" на Бойко Борисов - Мирослав Найденов!", публикувана на 29.03.2013 год. ,където е определен като „ортак" на Алексей Петров, който „...а мръснишките му активни мероприятия чрез Н.Н. са вече традиция.",както и в статията публикуваната на 26.11.2012 год. в сайта www.afera.bg статия „Н.Н. с оферта към Любомир Павлов да изкупи акциите му!", и фразите  „бивш ортак на Алексей Петров, пускайки Кристина Патрашкова напред в „Галерия" при създаването на вестника докато той (т.е. ищеца) редеше с Трактора бизнеса в сянка...".  Думите „ортак” и „бизнес в сянка” препращат към факта на бизнес-отношения с Алексей Петров, в които г-н Н. е отказвал да се афишира, според показанията на свидетелите. Самите факти не се доказа да се неверни, а дадената оценка не засяга личното достойнство на г-н Н..

Казаното по- горе важи и за статията  „Алексей Петров забърка с ортака си активно мероприятие -дърварски копи-пейст на „Мишо Бирата", публикувана на 27.03.2013 год. ,където се  твърди, че „...тогава обаче Н. беше в сянката на вестника (вестник „Галерия")". Фактите, изнесени по отношение на бизнес-отношения между Н. и Петров се доказаха, а използваните изрази представляват оценка за дейността на ищеца, като негативната оценка не е противоправно деяние, доколкото не засяга личността на г-н Н..

Различна е преценката на съда относно противоправността на дадените оценки в останалите статии. В тях се съдържат засягащи личната чест и достойство на г-н Н. квалификации като „дебеличък мозък”, „гнусна лъжа”, „мълчат като задни части”, „мазна наглост” „мишок”, „скрита лимонка”, „всеяден”. Тези изрази са използвани в публикуваната на 04.06.2013 год. в сайта www.afera.bg статия със заглавие „Трактора & Н. пак вързаха гнусна интрига". В съдържанието на която се твърди, че  ищецът е „бивш създател на в. „Галерия", заедно с Алексей Петров Трактора", че сайтът www.pik.bg е „Недялково-трактористки и тиражира гнусна лъжа", „написа ДОЛНОПРОБНАТА ЛЪЖА, НО ПЪК УДОБНА МАНИПУЛАЦИЯ" и  се използват изрази като „...аверът на Трактора - Н., както и самият Трактор, мълчат като задни части..." ,както и публикуваната на 27.06.2013 год. в интернет сайта www.afera.bg е статия „Мазна наглост. Скритата лимонка на Трактора - всеядният Н.Н. рипна да защитава Огнян Донев", и изразите „мазна наглост", „скритата лимонка на Трактора", „всеядният Н.Н." и фразите - „Н.Н., който е известен като всеяден и преди години, докато правеше медия с Алексей Петров - Трактора, криейки се зад гърба му като мишок..."; „Скритата лимонка на Трактора пъне и дебеличкия си мозък с анализи..."; „Като че ли неговото Агенция си е чисто негова, подобно на вестника, който бичеше лайна по заповед на Трактора, изпълнявани от Н.Н. ..." . Не са противоправни твърденията относно съвместния бизнес на Н. и Петров. Съдът кредитира показанията на св. Начев и на св. Иванов относно наличието на някакви неафиширани пред широката общественост бизнес отношения и срещи на ищеца с Алексей Петров, донякъде свързани с издаването на вестник „Галерия“ и в. „Уикенд“. По делото няма представени официално валидни доказателства, за това, че г-н Н. е съсобственик, съиздател и т.н. бизнес партньор на Алексей Петров във  в.“Галерия“, но за отношенията им „в сянка” именно в тази връзка, които се визират в статиите по делото, са събрани достатъчно гласни доказателства. В статиите не се и твърди да са налице официални отношения между Н. и Петров, твърди се, че те са „ортаци” – т.е. извършват съвместно някаква работа. Твърди се, че тази работа касае вестник „Галерия”. Тези обстоятелства са потвърдени от разпитаните свидетели. Самата връзка и бизнес отношения на Н. и Петров не представляват опозоряващи обстоятелства, не е такова обстоятелство и нежеланието на г-н Н. името му официално да се свързва с цитирания вестник. Не се доказва по делото в публикациите да има клеветнически или неверни твърдения за факти.

За пълнота на изложението, без значение, с оглед противоправността на действието, съставляващо клевета, би било дали деликвентите са единствени разпространители на неверни обстоятелства или не са, но в случая съдът приема, че не са разпространени неверни обстоятелства. От гледна точка на деликтния фактически състав, тези действия биха били противоправни, щом покриват от обективна страна съставите на чл. 147­, 148 от НК.

По отношение на дадените оценки на отношенията, изразите са обидни и като самостоятелно значение, и в дадения контекст. Те уронват честта и достойнството на личността на г-н Н., по отношение на когото са подчертани негови физически белези, на които е дадена негативна оценка, наречен е „задни части”, ведно с внушението, че „бичи лайна”, наречен е „мишок”, действията му – „мазна наглост”, което води към внушения за нещо мръсно и противно. Тези изрази пряко накърняват личното достойнство и в частност професионалната репутация. За това виновно и противоправно поведение на автора на статията издателят отговаря на основание  чл. 49 ЗЗД и трябва да обезщети причинените с него неимуществени вреди. Личните нападки са надхвърлили границите на свободата на словото, дари по отношение на действията на една публична личност / арг. от решение №7/96г. на КС на РБ/. Не може да се приеме и че тези изрази са плод на своеобразен експресивен журналистически стил, че касаят сериозен обществен проблем, който е допустимо да се коментира по този начин, квалификациите са в разрез с дължимата добросъвестност при упражняване на журналистическата професия.

Относно публикуваната в статията от 26.11.2012 г. и 27.06.2013г. снимка на ищеца, качването и в сайта нито само по себе си, нито в съвкупност с изложеното в статията, внушава обективно позорни за ищеца обстоятелства, поради което същото не е противоправно.

Следователно, съдът приема, че в статиите не се съдържат клеветнически твърдения, само в две от тях се съдържат обидни квалификации, накърняващи личното и в частност професионално достойнство на г-н Н..

От доказаното противоправно поведение на автора на статиите и от разпространението им в ел. сайт, г-н Н. е претърпял доказани неимуществени вреди – негативни преживявания и телесни симптоми, които обаче не се доказа да имат трайни и негативни последици за личността и здравето му. Не се доказа и публикациите да са накърнили по сериозен начин професионалната му репутация, тъй като името му се свързва с успешно проведени процеси за обида и клевета срещу медиите, в които той е редактор и управляващ, поради което и не може да се каже, че има безупречна професионална репутация. При определяне на размера на обезщетението, то следва да се определи общо за двете посочени публикации, тъй като не може да се разграничи отговорността за всяка от тях / арг. от Тълкувателно решение № 3/22.04.2005 г. по тълк. д. № 3/2004г., ОСГК на ВКС, т. 11 и т. 13, по отношение на обезщетяване на неимуществени вреди от неоснователно обвинение по реда на ЗОДОВ; Решение № 204 от 12.06.2015 г. на ВКС по гр. д. № 7046/2014 г., IV г. о., ГК/.

При определяне на размера на обезщетението, следва да се вземат предвид на осн. чл. 52 ЗЗД интензитета и вида на вредите, периодът на търпенето им и последиците им за живота на увредения. В случая публикукаците са станали достояние на неограничен кръг от хора и период от време, публикувани са в рамките на един месец,  естеството на претърпените неимуществени вреди от ищеца, тъй като се касае за уронване достойнството и авторитета му както в личен, така и в професионален план. Не се доказаха трайни и необратими последици за живота и здравето на ищеца, нито за професионалното му развитие.

С оглед съвкупното обсъждане на обстоятелствата по делото, настоящият съдебен състав приема, че обезщетение в размер 3 000 лева е достатъчно за репариране на търпените от г-н Н. вреди общо за вредите от обидните квалификации в двете посочени публикации.

Върху уважената част от иска, ответника дължи законна лихва,считано от дата на исковата молба в съда – 01.08.2013г. да окончателното изплащане на задължението.

При частично несъвпадащи крайни изводи на двете инстанции, обжалваното решение следва да бъде отменено само в частта му, касаеща размера на определеното обезщетение от двете юнски публикации н сайта афера.бг, като следва да се коригира и основанието на обезщетението, което е само за обидните квалификации, и размерът да се намали от 7000 лв. до 3000 лв. Следва да се коригира съответно размера на дължимите разноски за първата инстанция от 569,42  лв. на 244 лв. за първата инстация.

При съвпадащи крайни изводи на двете инстанции, обжалваното решение следва да бъде потвърдено в останалата му обжалвана част.

Съобразно уважената част от исковете, следва да се присъдат разноски за въззивната интация: в полза на въззивника – 106,85 лв., в полза на въззиваемата – 1612 лв.

Воден от изложеното, съдът

Р    Е    Ш    И:

 

ОТМЕНЯ решение № 1771/29.10.2015 год. по гр.д. 1359/2014 год. на ОС Варна, поправено с решение №405/29.03.2016 по същото дело, САМО В ЧАСТТА МУ, С КОЯТО Е осъдена „АФЕРА” ЕООД, гр. Варна, ЕИК 200739000, като издател на интернет - медията „Афера", функционираща като електронен сайт с домейн afera.bg ДА ЗАПЛАТИ на Н.Н.Й. сумата за разликата над 3000 лв. /три хиляди/ до 7000 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди, изразяващи се в преживени болки и страдания от разпространяване, чрез публикуване на  04.06.2013 г. на статията „Трактора & Н. пак вързаха гнусна интрига" и на 27.06.2013г. на статията  „Мазна наглост. Скритата лимонка на Трактора -всеядният Н.Н. рипна да защитава Огнян Донев" в електронния сайт „afera.bg",  съдържащо обидни и клеветнически изрази, накърнили  личните  и професионални   чест и достойнство на Н.Н., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба в съда - 01.08.2013г. до окончателното изплащане на задължението, а също и по отношение на основанието на уважената част от претенциите, в която е прието, че публикациите съдържат клеветнически изрази, както и в частта, с която за първата инстанция са присъдени разноски над размер от 244 лв., И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ОТХВЪРЛЯ исковете предявени от Н.Н.Й., ЕГН **********, срещу „АФЕРА” ЕООД, гр. Варна, ЕИК 200739000,  с правно основание чл. 49 ЗЗД, за заплащане на: 1. обезщетение за неимуществени вреди по отношение на публикациите: от  04.06.2013 г. на статията „Трактора & Н. пак вързаха гнусна интрига" и от 27.06.2013 г. на статията  „Мазна наглост. Скритата лимонка на Трактора -всеядният Н.Н. рипна да защитава Огнян Донев" в електронния сайт „afera.bg", за разликата от 3000 лв. до 7000 лв., обезщетение за претърпени неимуществени вреди, болки и страдания от разпространяване на публикации, съдържащи обидни и клеветнически изрази, накърнили личните чест и достойнство на Н.Н., ведно със законната лихва от подаване на исковата молба на 01.08.2013 год., както и изцяло по отношение на исковете за обезщетение за съдържащи се клеветнически твърдения в тези статии.

ПОТВЪРЖДАВА решение № 1771/29.10.2015 год. по гр.д. 1359/2014 год. на ОС Варна, поправено с решение №405/29.03.2016 по същото дело, в следните негови части: 1. в осъдителната му част, с която Е осъдена „АФЕРА” ЕООД, гр. Варна, ЕИК 200739000, като издател на интернет - медията „Афера", функционираща като електронен сайт с домейн afera.bg ДА ЗАПЛАТИ на Н.Н.Й. сумата от 3000 лв. /три хиляди/, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, изразяващи се в преживени болки и страдания от разпространяване, чрез  публикациите: от  04.06.2013 г. на статията „Трактора & Н. пак вързаха гнусна интрига" и от 27.06.2013 г. на статията  „Мазна наглост. Скритата лимонка на Трактора -всеядният Н.Н. рипна да защитава Огнян Донев" в електронния сайт „afera.bg", на обидни изрази, накърняващи личното му достойство, на осн. чл. 49 ЗЗД, ; 2. в отхвърлителната му част, с която са отхвърлени предявените от Н.Н.Й., ЕГН **********,  искове с правно основание чл. 49 ЗЗД срещу „АФЕРА” ЕООД, гр. Варна, ЕИК 200739000, като издател на интернет – медия „Афера”, функционираща като електронен сайт с домейн afera.bg, за заплащане на разликата от 7000 лв. до 52000 лв., обезщетение за претърпени неимуществени вреди, болки и страдания от разпространяване на публикации, съдържащи обидни и клеветнически изрази, накърнили личните чест и достойнство на Н.Н., ведно със законната лихва от подаване на исковата молба на 01.08.2013 год., публикациите: от  04.06.2013 г. на статията „Трактора & Н. пак вързаха гнусна интрига" и от 27.06.2013 г. на статията  „Мазна наглост. Скритата лимонка на Трактора -всеядният Н.Н. рипна да защитава Огнян Донев" в електронния сайт „afera.bg"; отхвърлени са исковете за заплащане на обезщетение от 26000 лв. за всяка от следните публикации, за които се твърди че съдържат обидни и клеветнически твърдения, а именно: статията „Н.Н. се разведе с Алексей Петров" на 25.01.2012г. , статията „Ех, Тракторе, Тракторе, що ти бе рекла АФЕРА, все излезе вярно! И още предстои" на 22.02.2012г. , статията „Н.Н. с оферта към Любомир Павлов да изкупи акциите му!" на 26.11.2012г., статията „Алексей Петров зачеркна кариерата си на „спец" по националната сигурност. Медийните му слуги с пълна амнезия" на 10.03.2013г. , статията „Алексей Петров забърка с ортака си активно мероприятие - дърварски копи-пейст на „Мишо Бирата" на
27.03.2013г., статията „Лъснаха! Алексей Петров нарече жертва и сериозен образцов човек „касата" на Бойко Борисов - Мирослав Найденов!" на 29.03.2013 г..; до общ размер на обезщетение за всички статии от 208000 лв.;както и в частта за разноски, с която АФЕРА ЕООД, ЕИК 200739000, гр. Варна, следва да ЗАПЛАТИ на Н.Н.Й. сума в размер на 244 лв. за първата инстанция, съобразно с уважената част от исковете.

ОСЪЖДА „АФЕРА” ЕООД, гр. Варна, ЕИК 200739000, ДА ЗАПЛАТИ на Н.Н.Й., ЕГН **********,    сумата от 105,86 лв., представляваща разноски за въззивната инстанция съобразно уважената част от исковете.

ОСЪЖДА Н.Н.Й., ЕГН **********,   ДА ЗАПЛАТИ на „АФЕРА” ЕООД, гр. Варна, ЕИК 200739000, сумата от 1612 лв., представляваща разноски за въззивната инстанция, съобразно отхвърлената част от исковете.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС при условията на чл. 280 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          ЧЛЕНОВЕ: