ОПРЕДЕЛЕНИЕ

397

_07_.07.2017 г., гр. Варна

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _07_.07. през две хиляди и седемнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д. № 294 по описа за 2017 година:

 

 

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.2, ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от Л.В.Г., ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ Й Д. М. Б.-Г., нейна майка, и особения представител адв. М.Д., срещу определение № 2473/17.10.2016 по гр.д. 1967/2016 год. на ОС Варна, с което е прекратено производството по делото, и е оставена без разглеждане частна жалба на същото лице срещу разпореждане на ВРС от 17.08.2016 год. по ч.гр.д. 7257/2016 год. на ВРС, с което е определена д.т. за обжалване на на разпореждане по същото ч.гр.д. в размер на 196,20 лв. по подадена ЧЖ. В жалбата се твърди, че определението е неправилно и следва да бъде отменено, тъй като таксата по ЧЖ, определена от ВРС е много висока. В жалбата се съдържат още няколко искания: 1. Страната да бъде освободена от заплащане на такси и разноски по делото; 2. Жалбата да се счита подадена и срещу разпореждане № 46868/23.11.2016 год., с което е върната подадената от Г. частна жалба срещу разпореждане по заявление за издаване на заповед за изпълнение по делото на ВРС.

На този етап от процеса препис от ЧЖ не е връчван на насрещна страна.

Съдът намира, че производството по ЧЖ е частично допустимо, тъй като две от исканията са от компетентността на ВРС, който следва първо да се произнесе по искането за освобождаване от такси и разноски по делото, а после да администрира частната жалба срещу разпореждане № 46868/23.11.2016 год., като съобрази, че за разпореждането жалбата е подадена без доказателства страната да е надлежно уведомена за него. В тази му част производството следва да се прекрати и делото да се изпрати на ВРС.

За да се произнесе по ЧЖ в останалата й част, съдът съобрази следното:

Пред ОС Варна производството е образувано по ЧЖ срещу разпореждане на ВРС, с което се определя държавна такса по подадена частна жалба на страната срещу съдебен акт на ВРС.

Това разпореждане на ВРС не подлежи на самостоятелен контрол, т.е. не е обжалваемо, тъй като нито прегражда пътя за защита на страната, нито е посочено в закон като подлежащо на обжалване. Следователно, подадената срещу него ЧЖ е била недопустима и производството по нея е подлежало на прекратяване, което е направил и ОС.

Защитата на страната ще се осъществи по пътя на обжалване на акт, който прегражда хода на делото, а именно последващото разпореждане, с което е върната подадената ЧЖ срещу съдебния акт по същество на ВРС.

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2473/17.10.2016 по гр.д. 1967/2016 год. на ОС Варна.

Определението в тази му част подлежи на обжалване.

ПРЕКРАТЯВА производството ПО ЧЖ вх.№ 16925/12.06.2017 год. по описа на ВОС, само в частта, с която са направени следните искания: 1. Страната да бъде освободена от заплащане на такси и разноски по делото; 2. Жалбата да се счита подадена и срещу разпореждане № 46868/23.11.2016 год., с което е върната подадената от Г. частна жалба срещу разпореждане по заявление за издаване на заповед за изпълнение по делото на ВРС; И ВРЪЩА делото на РС Варна за произнасяне по искането за освобождаване от такси и разноски по делото и за изпълнение на процедурата по администриране на ЧЖ.

Определението подлежи на обжалване с ЧЖ пред ВКС в едноседмичен срок от връчването му на страната само в прекратителната част.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: