ОПРЕДЕЛЕНИЕ

375

_02_.07.2018 г., гр. Варна

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _02_.07. през две хиляди и осемнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д.294 по описа за 2018 година:

 

 

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 122 ГПК, ПО СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ, между РС Варна и СГС, на искова молба на Уникредит Булбанк“ АД, гр. София срещу П.Д.М. от гр. Силистра с претенции по чл. 45 ЗЗД, вр. чл. 203 КТ.

Спорът е повдигнат с определение № 6655/12.06.2018 год. от РС Варна, след изпращане на гр.д. 6602/2018 год. от РС София и гр.д. 15585/2017 год. на СГС по подсъдност.

За да се произнесе АпС Варна взе предвид следното:

Предявен е иск с цена от 32000 лв., обезщетение за имуществени вреди, които ищецът и бивш работодател на ответника твърди, че са УМИШЛЕНО причинени.

Именно твърдението за умисъл разграничава споровета за реализиране на ограничена имуществена отговорност, които се разглеждат като трудови спорове, и споревете за пълна имуществена отговорност с правна квалификация по чл. 203, ал.2 КТ и чл. 45 ЗЗД, които се разглеждат по общия ред, а не по реда на КТ. Във втория случай, реализирането на имуществената отговорност е на общо основание, поради което и спорът не е трудов, съобразно указанията на самата разпоредба на чл. 203, ал.2 КТ.

Следователно искът е родово подсъден на ОС, съобразно цената му от 32000 лв.

Направено е възражение за местна подсъдност по адреса на ответника в гр. Варна, поради което и делото следва да бъде разгледано от ОС Варна, съобразно цената му и съобразно постоянния адрес на ответника.

Искът е подсъден на ОС Варна, на когото и следва да се изпрати делото.

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПО ПОВДИГНАТИЯ СПОР за подсъдност между РС Варна и СГС, на искова молба на Уникредит Булбанк“ АД, гр. София срещу П.Д.М. от гр. Силистра с претенции по чл. 45 ЗЗД, вр. чл. 203 КТ, ОПРЕДЕЛЯ за компетентен ОС Варна, на когото следва да се изпрати делото.

Копие от определението за сведение да се изпрати на РС Варна.

Определението не подлежи на КАСАЦИОННО обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: