О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 416./24.06.2019 г.

 

гр. Варна

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав, в закрито заседание в следния състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Д. Джамбазова ч.гр.д. № 294 по описа за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по частна жалба, подадена от „Е.-Б.“ ЕАД – Бургас, представлявяно от изпълнителния директор Д.П.Д. срещу определение № 185/7.03.2019 г. по в.гр.д.№ 139/19 г. на Окръжен съд – Добрич в частта му, с която е оставена без разглеждане жалба с вх.№ 1395/26.02.2019 г. срещу насочването на принудителното изпълнение върху описани в жалбата сгради, находящи се в гр.Каварна и гр.Ген.Тошево, по изпълнително дело № …. на ЧСИ – Л. Т., с рег.№ … и район на действие – ДОС и е прекратено производството по делото. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна. Направено е искане за спиране на изпълнителното производство. В частта му, с която съдът се е произнесъл по искането на жалбоподателя за спиране на изпълнението, определението е влязло в сила.

В подаден писмен отговор пълномощникът на „Л.“ АД – София оспорва допустимостта, евентуално – основателността на частната жалба.

След като прецени доказателствата по делото – поотделно и в тяхната съвкупност, Варненският апелативен съд приема следното:

По допустимостта на жалбата:

Въпреки възраженията в отговора на въззивната жалба, че същата е подадена от лице без процесуална правоспособност - предвид откритото производство по обявяване на дружеството в несъстоятелност, настоящата инстанция приема, че жалбата е допустима. Не са представени доказателства за лишаване на изпълнителния директор от право да  представлява дружеството, а от извършената служебна справка е видно, че приложеното с отговора решение от 25.03.2019 г. по гр.д.№ 354/18 г. на Окръжен съд – Бургас, не е влязло в сила. 

           С обжалваното определение Окръжен съд – Добрич се е произнесъл по жалба с вх.№ 1395/26.02.2019 г. на „ Е. – Б.” ЕАД, град Бургас срещу насочването на принудителното изпълнение върху  сгради с описани идентификатори, находящи се в гр.Каварна и в гр.Ген.Тошево по изп.дело № …. на ЧСИ – Л. Т., с рег.№ … и район на действие – ДОС, съдържаща искане за спиране на изпълнението по член 438 от ГПК и за отмяна на насочването на принудителното изпълнение върху описаните сгради. 

От доказателствата по делото се установява, че изпълнителното производство е образувано по молба на „Литекс” АД – София, като частен правоприемник на „Сибанк” ЕАД–София по издаден в полза на банката изпълнителен лист по ч.гр.д. № 2090/2015 г. на Районен съд – Ловеч срещу солидарните длъжници „ Р. о. ” ЕООД – Варна, „П. х.” АД - Стара Загора и „ Н. П.” ЕООД - Ловеч. Посоченият способ за изпълнение от взискателя е продан на имоти в гр.Каварна и гр.Генерал Тошево, върху които „ Е. – Б.” ЕАД - Бургас е учредил ипотеки през 2011 г.

Неоснователно е позоваването на несеквестируемост в жалбата на ипотекарния длъжник срещу насочването на изпълнението и върху сградите в ипотекираните поземлени имоти.  Жалбоподателят твърди, че е собственик на сградите и не носи отговорност с тях за удовлетворяването на паричните притезания на взискателя, а отговаря само до размера на стойността на ипотекираните поземлени имоти .

При постановяване на обжалвания акт, съдът се е съобразил с произнасяне по предходна жалба на „ Е. – Б.” ЕАД срещу извършените на 17.05.2016 г. описи на имотите в гр.Каварна и гр. Генерал Тошево, ведно с построеното в тях, като твърди наличие на противопоставимо на взискателя право на собственост върху сградите. Тези доводи са обсъдени от съда, като с влязло в сила решение № 304/22.11.2016 г. на ДОС съд по в.гр.д.№ 448/2016 г. жалбата на дружеството е оставена без уважение. В мотивите на решението е прието, че сградите са включени в обема на учредените ипотечни права на взискателя и изпълнението върху тях е законно.

Предвид идентичността в предмета на двете жалби, въпросът за процесуалната законосъобразност на насоченото върху сградите принудително изпълнение не може да бъде пререшаван, а повторната жалба е недопустима за разглеждане.

Правилно съдът е постановил, че жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, поради което определението в обжалваната му част следва да бъде потвърдено.

Настоящата инстанция отново е сезирана с искане за спиране на изпълнителното производство. Предвид извода за потвърждаване на определението за недопустимост на жалбата, искането следва да се остави без уважение, като жалподателят следва да заплати сумата от 100 лева – юрисконсултско възнаграждение, поради което съдът

 

 

                                      О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „ Е. – Б.” ЕАД, град Бургас за спиране на изпълнението по изпълнително дело № 201673704000374 по описа на ЧСИ – Л. Т., с рег.№ … и район на действие – ДОС, по член 438 от ГПК.

ПОТВЪРЖДАВА определение № 185/7.03.2019 г. по в.гр.д.№ 139/19 г. на Окръжен съд – Добрич в обжалваната му част.

ОСЪЖДА„Е.–Б.”ЕАД-Бургас, ул. А.” № 21, ДА ЗАПЛАТИ на „Л.” АД - София , ул. „ Л. С.” № 3,ет.14 сумата от 100 лева, юрисконсултско възнаграждение, на основание член 78,ал.8 от ГПК .

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

 

                                                                                     2.