О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

356

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в закрито заседание на 25.06.2013  в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

 ИВАН ЛЕЩЕВ

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА ч.гр.д. 296/2013 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба от „Вива Билд” ООД гр.Шумен срещу определение от 27.03.2013 по в.гр.д. № 127/2013 год на Окръжен съд Шумен с искане за неговата отмяна като незаконосъобразно и необосновано.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок отлегитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, поради следните мотиви:

Частният жалбоподател в качеството му на длъжник по изп.д. № 20118760400951 по описа на ЧСИ Даниела Златева с район на действие ШОС е обжалвал постановлението за възлагане по съображения, че цената, по която е възложен имота е по-ниска от действителната и от данъчната му стойност.

Страните в изпълнителния процес имат право да обжалват незаконосъобразните действия на съдебния изпълнител, но в строго определените с разпоредбите на чл. 435 ГПК хипотези. В частност длъжникът може да обжалва постановлението за възлагане в случаите, когато проданта е била опорочена поради това, че наддаването не е било проведено надлежно, както и когато имотът не е бил възложен по най-високата предложена цена.

В конкретния случай жалбоподателят е недоволен от това, че цената, достигната при публичната продан е по-ниска от действителната стойност на имота. Дори това да е така, то не се дължи на незаконосъобразни действия на съдебния изпълнител, които длъжникът може да обжалва. Целта на публичната продан не е имуществото да се продаде по действителната му стойност, а то да се осребри по най-високото наддавателно предложение. Началната цена, от която да започне наддаването, се определя от съдебния изпълнител по реда на чл. 485 вр. чл. 468 ГПК, и тя е 75% от стойността на вещта. В резултат от наддаването тази цена може да бъде надхвърлена, но в случаите на нова продан при условията на чл. 494 ал.2 ГПК тя може да спадне до 80% от началната цена при първата продан. Във всички тези случаи обаче законът не предвижда право на жалба за никой от участниците в изпълнителния процес срещу началната тръжна цена. Оплакването на частния жалбоподател по същество е срещу занижената цена, по която е извършена проданта, а не срещу незаконосъобразното й провеждане.

Ето защо той не разполага с право на жалба, а определението, с което същата е оставена без разглеждане като законосъобразно следва да бъде потвърдено.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 ПОТВЪРЖДАВА определение от 27.03.2013 по в.гр.д. № 127/2013 год на Окръжен съд Шумен.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: