ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

393

 

Гр.Варна, 12.06. 2014 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 12 юни 2014 г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Северина Илиева

         ЧЛЕНОВЕ: Маринела Дончева

               Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 296 по описа на съда за 2014 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 296/2014 г. по описа на Апелативен съд – Варна е по чл. 274, ал.1 ГПК и е образувано по частна жалба на А.П.Г. против определение от 24.04.2014 г., постановено по гр.д. № 3506/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е върната молбата на настоящия жалбоподател с вх.№ 10388 от 07.04.2014 г., подадена по същото дело.

Жалбоподателят е навел оплаквания за неправилност на атакуваното определение, като е молил за неговата отмяна. Сочил е, че с молбата си е поискал от съда да допусне обезпечение на предявения иск като наложи обезпечителна мярка – спиране на изпълнението по изпълнително дело № 8008/2014 г. по описа на СИС при ВРС и доколкото искането му за отстрочване на решението по делбеното дело било процесуално недопустимо, първостепенният съд трябвало да се произнесе само по допустимото му искане за обезпечаване на иска.

Частната жалба е подадена в срок, от процесуално легитимирано да обжалва акта лице и е допустима. Разгледана по същество същата е неоснователна, поради следните съображения:

Производството по гр.д. № 3506/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд е било образувано по искова молба на А.П.Г., с която срещу Ю.С.С. е бил предявен иск по чл. 59 от ЗЗД за заплащане на сумата от 30 000 лв., представляваща стойността на извършени в съсобствен имот подобрения.

С решение по гр.д.№ 14433 по описа на ВРС за 2009 г. за делба на имота, същият е бил изнесен на публична продан. Образувано е било изпълнително дело и бил извършен опис.

В молба вх.№ 10388, ищецът е заявил, че претенцията му се подкрепя от изготвената по делото съдебно –техническа експертиза, както и че ако се продаде имота, той няма да може да събере дължимата сума. Поискал е от съда да постанови спиране на изпълнителното производство. В същата молба е изложил и съображения за влошено здравословно състояние, изискващи домашно лечение, за липсата на друг имот, в който да живее и за доходи, които да му позволят да закупи или да наеме друго жилище.

С определение от 07.04.2014 г., окръжният съд е оставил без движение молбата и е дал указания на молителя да уточни дали иска допускане на обезпечение или разсрочване или отсрочване на изпълнението на решението по делбеното дело  или претендира друго.

С молба вх.№ 11986 от 23.04.2014 г., ищецът е посочил, че молбата му е за отсрочване на изпълнението на решението по делбеното дело, посредством спиране на изпълнителното производство до приключване на настоящото дело.

С обжалваното определение, окръжният съд, след като е констатирал, че ищецът едновременно поддържа искане за обезпечение до приключване на делото чрез спиране на изпълнението и искане за отсрочване на решението по делбеното дело, е приел, че същият не е отстранил нередовностите на молбата и е върнал същата.

Окръжният съд е процедирал правилно и определението  му следва да бъде потвърдено. Това е така, тъй като при противоречието между изложените в молбата твърдения и заявеното искане, съдът е изпълнил задължението си да даде указания на ищеца да отстрани нередовността на молбата в срок, като го е предупредил и за неблагоприятните последици в случай на неизпълнение на задължението. С депозираната във връзка с указанията на съда молба от 17.04.2014 г. недостатъкът не е бил отстранен - ищецът не е конкретизирал претенцията си. Затова, окръжният съд е изпълнил задължението си да върне молбата.

Именно, защото молителят не е заявил ясно в какво се състои искането му от окръжния съд, последният не е могъл да се произнесе по същество на молбата му. Затова и оплакванията в настоящата жалба за липса на произнасяне единствено по „допустимото” искане за налагане на обезпечение чрез спиране на изпълнителното дело, не могат да бъдат споделени.

Предвид изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение от 24.04.2014 г., постановено по гр.д № 3506/ 2013 г. по описа на Варненския окръжен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС, с частна жалба и при условията на чл. 274, ал.3 ГПК, в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: