О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

402/10.07.2017

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 10. 07.2017г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№296/17г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена „Каданс”ЕООД, гр.Варна,  представлявано от управителя К.А. Н., чрез процесуалния му представител адв.К.Б. частна жалба, инкорпо -рирана във въззивна жалба вх.№853/20.02.2017г., против решение №10/12.01.2017г., постановено по гр.д.№396/16г. по описа на ШОС, в частта му, имаща характер на съдебно определение, с която е оставен без разглеждане като недопустим и е прек -ратено производството по предявения от „Каданс”ЕООД против КОНПИ иск с пр.осн. чл.2а от ЗОДОВ, вр. чл.32 от ЗОПДИППД /отм./ за присъждане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 10 000лв., причинени на ищеца вслед- ствие депозиране на мотивирано искане за налагане на обезпечителни мерки върху имуществото му по ч.гр.д.№1493/10г. по описа на ВОС, и иск с пр. осн. чл.86 от ЗЗД за присъждане на законната лихва за забава върху тази главница считано от 22.07. 2010г. до окончателното й изплащане.В жалбата се твърди, че решението в обжалва- ната му прекратителна част, имаща характер на съдебно определение, е неправилно по изложените в същата подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и делото да бъде върнато на ШОС за продължаване на съдопроизводствените дейст- вия по тези предявени от „Каданс”ЕООД против КОНПИ искове.

Въззиваемата страна Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, редовно уведомена, не е депозирала отговор по жалбата.

Контролиращата страна ОП-Шумен, редовно уведомена, не е депозирала отговор по жалбата.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Производството по гр.д.№396/16г. е образувано и по предявените от „Каданс” ЕООД против КОНПИ иск за присъждане на обезщетение по реда на ЗОДОВ за пре - търпени неимуществени вреди в размер на 10 000лв., причинени на ищеца вслед- ствие депозиране на мотивирано искане за налагане на обезпечителни мерки върху имуществото му по ч.гр.д.№1493/10г. по описа на ВОС и иск за присъждане на закон -ната лихва за забава върху тази главница считано от 22.07.2010г. до окончателното й изплащане.В исковата молба се излага, че с решение №143/16.04.2010г. на КУИППД /чийто правоприемник е ответникът КОНПИ съгласно разпоредбата на §3, ал.3 от ПЗР на ЗОПДНПИ/ е образувано производство против К.А. Недял- ков за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.Въз основа на цитираното решение е депозирано искане до ВОС на 21.07.2010г. за налагане на обезпечителни мерки, част от които касаещи имуществото на „Каданс”ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала и управител е К.А.Н..С определение от 22.07.2010г., постановено по ч.гр.д.№1493/10г. по описа на ВОС, гр.о., са допуснати исканите обезпечителни мерки като са наложени възбрани върху притежаваните от дружеството два недвижими имота, запор върху притежаван л.а., както и запор на дружествените дялове, притежавани от К.А.Н. в капитала на „Каданс”ЕООД.След обжалването му определението на ВОС е влязло в сила на 19.10.2010г.С влязла в сила на 25.01.2013г. присъда К.А.Н. е бил оправдан по повдигнатите му обвинения.Наложените обезпечителни мерки са били отменени с определение от 15.03.2013г.В резултат от наложените върху имуществото на дружеството обезпечителни мерки същото пре -търпяло неимуществени вреди, изразяващи се в затруднения в дейността и уронване на търговския имидж на „Каданс”ЕООД, за обезщетение на които претендира ответ- никът да му бъде осъден да му заплати сумата от 10 000лв., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на която са наложени обезпечителните мерки-22.07.2010г. до окончателното изплащане.

Претендира се присъждане на обезщетение от лице, твърдящо, че е претърпяло вреди от действията на КУИППД при действието на ЗОПДИППД/отм./.Утвърдена е практиката на ВКС, че и преди измененията на ЗОДОВ с ДВ, бр.38/12г., в сила от 19.11.2012г., с които се приемат разпоредбите на чл.2, ал.2 и чл.2а от ЗОДОВ /дейс -тващи занапред/, е предвидена процесуалноправна защита /право на иск/, с която лицето, претърпяло вреди от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на КУИППД по ЗОПДИППД /отм./, имащи белезите на правозащитна дейност /искане за обезпечаване и за разглеждане на мотивирано искане за отнемане на имущество/, може да защити правата си като претендира съответното обезщетение по реда на ЗОДОВ.Държавата чрез комисията като специализиран държавен орган отговаря именно по ЗОДОВ с оглед съществувалото изрично препращане в нормата чл.32 от ЗОПДИППД/отм./, като отговорността за такава незаконна дейност, осъществена от този орган до приемане на цитираните разпоредби, се носи на осн. чл.1 от ЗОДОВ, вр. чл. 32 от ЗОПДИППД/отм./ и компетентен да разгледа иска е гражданският съд - изрично в този см. Определение №305/29.04.2014г. по ч.гр.д.№2099/14г., ВКС, III гр.о. и Определение №423/09.07.2014г. по ч.гр.д.№3914/14г., ВКС, I, гр.о., двете постано -вени по реда на чл.274, ал.3 от ГПК и формиращи задължителна съдебна практика, както и множество други в същия смисъл.

Ищецът е юридическо лице, което твърди, че е претърпяло неимуществени вреди от незаконосъобразни действия на КУИППД по ЗОПДИППД /отм./, имащи белезите на правозащитна дейност  - подадено на 21.07.2010г. искане за допускане на обезпе- чение на бъдещо мотивирано искане за отнемане на имущество, което и е било уважено и исканите обезпечителни мерки наложени върху неговото имущество за посочения период.С оглед разпоредбата на чл.32 от ЗОПДИППД/отм./, вр. чл.1 от ЗОДОВ/сега изведени в изричната разпоредба на чл.2а от ЗОДОВ, носеща иден - тичен смисъл/ предявените от него искове са допустими.На обезвреда съгласно чл.4 от ЗОДОВ подлежат всички действително претърпени имуществени и неимущес- твени вреди, които в стоят в пряка причинно-следствена връзка с увреждането, твър- дяно, че е причинено от незаконосъобразна правозащитна дейност на комисия по ЗОПДИППД /отм./, независимо дали са причинени виновно от длъжностните лица. Дали от своя страна юридическо лице може да търпи твърдените в исковата му молба, че се претърпени от него неимуществени вреди е въпрос, който е относим към принадлежността на материалното право, твърдяно от ищеца да е нарушено от ответника, а това е въпрос по основателността на претенцията му, а не по нейната допустимост - изрично в този см. Определение №400/26.11.2013г. по ч.гр.д.№6155/ 13г., ВКС, II, гр.о., постановено по реда на чл.274, ал.3 от ГПК и формиращо задъл -жителна съдебна практика.Видно е и от цитираната от ШОС практика на ВКС, която според ШОС установява недопустимост на иска е, че в същата претенциите на ищци юридически лица за присъждане на обезщетение за твърдени, че са претърпени от тях неимуществени вреди са били разгледани по същество, т.е. същите са били приети за допустими.    

По изложените съображения съдът приема, че предявеният от „Каданс”ЕООД иск за присъждане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди и иск за присъ -ждане на законна лихва върху претендирана главница, считано от 22.07.2010г. до окончателното заплащане, са допустими, като решението на ШОС в неговата обжалвана прекратителна част, имаща характер на съдебно определение, следва да бъде отменено и делото върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия по тези искове.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ решение №10/12.01.2017г., постановено по гр.д.№396/16г. по описа на ШОС, в частта му, имаща характер на съдебно определение, с която е оставен без разглеждане като недопустим и е прекратено производството по предявения от „Каданс”ЕООД против КОНПИ иск с пр.осн. чл.2а от ЗОДОВ, вр. чл.32 от ЗОПДИППД /отм./ за присъждане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 10 000лв., причинени на ищеца вследствие депозиране на мотивирано искане за налагане на обезпечителни мерки върху имуществото му по ч.гр.д.№1493/10г. по описа на ВОС, и иск с пр. осн. чл.86 от ЗЗД за присъждане на законната лихва за забава върху тази главница считано от 22.07. 2010г. до окончателното й изплащане, и

ВРЪЩА делото на ШОС за продължаване на съдопроизводствените действия по посочените искове.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                  ЧЛЕНОВЕ: