ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№403

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  24.06.2016                      в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 297/2016 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Ц.А.Г. чрез адв.С.С. срещу определение № 901/08.04.2016 год. по в.гр.д. № 552/2016 год на Окръжен съд Варна, г.о., с което е оставена без разглеждане жалба вх.№ 13656/07.08.2015 год срещу разпределение по изп.д. № 20138080400943 по описа на ЧСИ З. Д., насрочено за предявяване на 19.08.2015 год. По съображения за незаконосъобразност на определението, частната жалбоподателка моли за неговата отмяна и връщане на делото на същия съд за произнасяне по съществото на жалбата.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Съгласно чл. 462 ал.1 от ГПК съдебният изпълнител предявява изготвеното от него разпределение на длъжника и всички взискатели, като ги призовава за това в определен от него ден. Смисълът на тази разпоредба е да се даде възможност на участниците в изпълнителното производство да заявят своите възражения в деня на предявяването. Самото изготвяне на разпределението се извършва в отсъствие на страните и затова законът е предвидил специална процедура, чрез която то се довежда до тяхното знание. Призовката за насрочената дата за предявяване има само уведомително значение, но началният момент, от който започва да тече срокът за оспорване на разпределението е именно денят на неговото предявяване. В този смисъл е изричният текст на чл. 462 ал.2 от ГПК, съгласно който ако в тридневен срок ОТ ДЕНЯ на предявяване на разпределението не бъде подадена жалба, то се смята за окончателно. В цитираната разпоредба категорично се посочва както началният, така и крайният срок за обжалване. Подавайки жалбата преди началото на срока при липсата на акт, подлежащ на обжалване, същата се явява процесуално недопустима, както правилно е преценил и съставът на ВОС.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 901/08.04.2016 год. по в.гр.д. № 552/2016 год на Окръжен съд Варна, г.о.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.