О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

420

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на                     25.06.2019г.в състав :

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в. ч. гр. д. № 297/2019 по описа на Апелативен съдгр. Варна, г. о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба от „Ф.груп“ ООД  чрез процесуалния му представител адв. С.С. *** срещу решение № 462/12.04.2019 год по в.гр.д. № 665/2019 год на Окръжен съд Варна, с което е оставена без разглеждане жалбата срещу действията на ЧСИ № … – Н.Д. по изп.д. № ….. в частта относно законността на изнасянето на публична продан на описаните недвижими имоти, нарушенията при определяне на началните цени на същите, както и нарушенията във връзка с разгласяването на проданта, както и в частта, с която е оставена без уважение жалбата срещу действията по същото изпълнително дело по отношение определянето на разноските и в частта, с която е оставено без уважение искането за спиране на изпълнителното дело. По съображения за незаконосъобразност на решението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и постановяване на друго, с което бъдат отменени изпълнителните действия във връзка с изнасянето на имотите на публична продан, да бъде уважено искането за спиране на изпълнителното производство, а по отношение жалбата в частта за разноските – делото да бъде върнато на същия съд с указания за произнасяне по основателността на жалбата след установяване на акта на съдебния изпълнител за определяне на разноски и неговото връчване.

В постъпилия отговор от „Търговска банка Д“ АД , представлявана от изпълнителните директори А.И.А. и М. Е. Г. чрез пълномощника им юрисконсулт Р.П.Т. е изразено становище за неоснователност на частната жалба и за потвърждаване на определението.

Съставът на Апелативен съд по допустимостта на частната жалба намира следното:

Съгласно изричния текст на чл. 437 ал.3 от ГПК решението, с което съдът се произнася по съществото на жалбата срещу действията на съдебния изпълнител, не подлежи на обжалване. Поради това частната жалба  срещу решението в частта, с която е оставена без уважение жалбата срещу действията на съдебния изпълнител по отношение определянето на разноските и в частта, с която е оставено без уважение искането за спиране на изпълнителното дело е процесуално недопустима. В тази част същата следва да се остави без разглеждане и производството по нея да се прекрати.

В частта, с която е обжалвано решението, имащо характер на определение, с което е оставена без разглеждане жалбата срещу действията на ЧСИ № …. – Н. Д… по изп.д. № …… относно законността на изнасянето на публична продан на описаните недвижими имоти, нарушенията при определяне на началните цени на същите, както и нарушенията във връзка с разгласяването на проданта, частната жалба е процесуално допустима.

Разгледана по същество в тази част, жалбата е неоснователна по следните мотиви:

Обжалвани са действията на съдебния изпълнител във връзка с провеждането на публична продан на недвижими имоти на длъжника по съображения за неправилно и в нарушение на чл. 485 от ГПК определяне на началната цена, неспазване на предвидения в чл. 487 от ГПК ред за обявяване и разгласяване на проданта, както и поради несъразмерност на предприетите изпълнителни действия с размера на задължението  в нарушение на чл. 442а от ГПК.

Както е посочено в т.8 на ТР № 2/2015 год по т.д. № 2/2013 год на ОСГТК на ВКС оценката на имуществото и разгласяването на проданта подготвят, но не са част от наддаването, поради което те излизат вън от предмета на проверка при обжалване на постановлението за възлагане. На още по-малко основание те могат да служат за обжалване на действия като насрочване и обявяване на проданта, които не са изпълнителни действия, а само подготвят извършването на публичната продан. Поради това и не са обхванати от хипотезите на чл. 435 от ГПК, уреждащи процесуалните възможности за обжалване на действията на съдебния изпълнител.

Що се отнася до разпоредбата на чл. 442 а от ГПК, следва да се изтъкне, че тя предвижда защита на длъжника срещу несъразмерно предприети от съдебния изпълнител действия, но тази защита следва да се осъществи по исков ред съобразно чл. 441 ал.2 от ГПК. Това следва както от систематичното място на нормата в раздел II – „Защита по исков ред“, така и от самия текст на чл. 442а, ал.1 от ГПК. Съгласно цитираната разпоредба, наличието на несъразмерност на изпълнителните действия се преценява, след като бъдат отчетени всички данни и обстоятелства по делото, процесуалното поведение на длъжника и възможността вземането да остане неудовлетворено. Очевидно е, че за извършването на такава преценка е необходимо спорът да бъде решен по същество след събиране на съответните доказателства и при съобразяване с интереса на взискателя, който е водещ в изпълнителното производство, а това не може да стане в производството по обжалване действията на съдебния изпълнител.

По изложените мотиви в коментираната част постановеното решение следва да бъде потвърдено, а в останалата част частната жалба като недопустима се оставя без разглеждане.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ПОТВЪРЖДАВА решение № 462/12.04.2019 год по в.гр.д. № 665/2019 год на Окръжен съд Варна, В ЧАСТТА с която е оставена без разглеждане жалба вх.№ 11302/11.04.2019 год от „Ф. груп“ ООД гр.София срещу действията на ЧСИ № … – Н. Д.по изп.д. № …… относно законността на изнасянето на публична продан на описаните недвижими имоти, нарушенията при определяне на началните цени на същите, както и нарушенията във връзка с разгласяването на проданта.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба срещу решението в останалата му част, с която оставена без уважение жалбата срещу действията по същото изпълнително дело по отношение определянето на разноските и в частта, с която е оставено без уважение искането за спиране на изпълнителното дело и ПРЕКРАТЯВА  производството в тази част.

Определението подлежи на обжалване в прекратителната му част с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

В останалата част определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.                  

 

 

  2.