Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

378/26.06.2017 година                 

 

Подадена е въззивна жалба вх.№ 3804/23.06.2017 год от С.С.Б. чрез адв. С.Г. срещу решение № 72/18.04.2017 год по гр.д. № 168/2016 год на Окръжен съд Шумен.

Съобщението, че решението е изготвено, е връчено на страната чрез процесуалния й представител адв. С.С.Г., на 24.04.2017 год. Двуседмичният срок за обжалване е изтекъл на 07.05.2017 год – неделя, затова на осн. чл. 60 ал.6 от ГПК за краен момент на срока се счита 08.05.2017 год – понеделник. Въззивната жалба е депозирана чрез Окръжен съд Шумен с вх.№ 2153/09.05.2017 год и няма данни да е била изпратена по-рано по пощата. Поради това следва да се приеме, че на осн. чл. 262 ал.2 г.1 от ГПК въззивната жалба е просрочена и следва да се върне.

Водим от горното съдът

 

РАЗПОРЕДИ:

 

ВРЪЩА на жалбоподателката подадената въззивна жалба вх.№ 3804/23.06.2017 год заедно с приложенията.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 298/2017 год на Апелативен съд Варна, г.о.

Разпореждането за връщане може да се обжалва с частна жалба на осн. чл. 274 ал. 1 ГПК в едноседмичен срок от съобщаването му на страната пред ВКС на РБ.

 

 

Апелативен съдия :

                                                                /М.Дончева/