О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  373

 

Гр. Варна, 03.07.2013 г.

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ  АПЕЛАТИВЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО отделение в закрито заседание на 03 юли през две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

 ЧЛЕНОВЕ:ПЕНКА ХРИСТОВА;

                                            ПЕТЯ ПЕТРОВА;       

Като разгледа докладваното от съдията П. Христова

в.ч.гр.д. № 299 по описа за 2013 г.:

Производството е образувано по РЕДА НА ЧЛ. 274 ГПК, ПО частна жалба на Т.Х.Т., ЕГН **********, от гр. Балчик, като председател на Ловно-рибарска дружинка „Царичино-Военна”срещу определение № 213/26.03.2013 год. на ОС Добрич по т.д. 70/2013 год., с което е прекратено производството по молба на ЛРД  „Царичино-Военна”, чрез председателя Т.Т. за отмяна на решение на УС на Сдружение на ловците и риболовците „Морски орел”, гр. Балчик, от 11.02.2013 год., на осн. чл. 25, ал.4, вр. ал.6 ЗЮЛНЦ.

В жалбата се излагат мотиви по същество, като се твърди, че решението на УС, което се атакува, няма юридическа стойност и нажежава обстановката в ловния район. Твърди се, че искът е допустим по силата на чл. 20 и 20а ЗЗД, както и че решението на УС противоречи на всички относими законови разпоредби.

Срещу частната жалба не е постъпил писмен отговор от насрещната страна СРЛД „Морски орел”, Балчик, представлявано от О.П.О..

Съставът на ВАС взе предвид следното:

Производството пред ОС Добрич е образувано по молба на ЛРД „Царичино – Военна” гл. Балчик, срещу СРЛД „Морски орел”, гр. Балчик, с която се атакува като незаконосъобразно решение на УС от 11.02.2013 год. на СРЛД, в която членува ищецът. СРЛД е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в ОС Добрич по ф.д. 569/2001 год.

От актовете на  органите на сдруженията с нестопанска цел по съдебен ред могат да бъдат атакувани решенията на ОС, но не и решения на УС – чл. 25, ал.4 ЗЮЛНЦ.

Цитираната в жалбата разпоредба на чл. 20 ЗЗД касае договорите, не и съдебните спорове, чиято допустимост изисква изрична норма в закона, която да оправомощава съда да ги разреши, предписвайки и съответния ред за това. Няма такава законова норма, поради което и съдът няма власт да осъществи търсената от ищеца защита на неговите законни права и интереси.

Съставът на АС Варна намира, че постановеното определение е законосъобразно, тъй като достигна до същите правни изводи.

По изложените съображения обжалваният акт следва да се потвърди.

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 213/26.03.2013 год. на ОС Добрич по т.д. 70/2013 год.

Определението подлежи на КАСАЦИОННО обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните пред ВКС с ЧЖ в приложното поле на чл. 280, ал.1 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ: