О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

414

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в закрито заседание на 24.06.2014 в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА ч.гр.д. № 299/2014 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

 Подадена е частна жалба от Ц.И.В., П.И.Н., Б.И. *** И.Н. чрез процесуалния им представител адв. П. *** срещу определение № 1063/10.04.2014 год по гр.д. № 784/2014 год на Окръжен съд Варна, г.о., с което е оставена без разглеждане жалбата им срещу постановление за възлагане, издадено по изп.д. № 20107110401853 на ЧСИ Даниела Петрова-Янкова, и е отхвърлено искането им за спиране на изпълнителното дело. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на определението частните жалбоподатели молят за неговата отмяна и постановяване на друго, с което обжалваното действие на ЧСИ бъде отменено и постановено спиране на изпълнителното производство до приключване с влязло в сила решение на т.д.№ 1608/2012 год на Окръжен съд Варна, т.о.

Писмени отговори са подадени от взискателя „Обединена Българска Банка” АД и от купувача от публичната продан Н.Х.М.. В тях се излагат доводи за неоснователност на жалбата и искания за оставяне в сила на обжалваното определение.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирани страни и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Предмет на обжалване е постановлението за възлагане, издадено след извършена публична продан на ипотекиран в полза на банката недвижим имот. Жалбоподателите имат качеството на длъжници в изпълнителното производство - първата като лично задължена по договор за кредит, а останалите – като ипотекарни длъжници.

Редът за обжалване на постановлението за възлагане и лицата, на които това право принадлежи, са уредени в хипотезата на чл. 435 ал.3 от ГПК. Длъжникът може да обжалва постановлението за възлагане само в случаите, когато са допуснати строго изброени нарушения при извършването на проданта, а именно - ако наддаването не е извършено надлежно, или имотът е възложен не по най-високата предложена цена. В жалбата срещу действията на съдебния изпълнител не се съдържат такива твърдения.

Всички оплаквания на жалбоподателите са свързани с нередовното им уведомяване за насрочената публична продан, което е уредено в чл. 435 ал.2 от ГПК като основание за обжалване в случай на отстраняване на длъжника от имота. Издаването на постановлението за възлагане не е равносилно на отстраняване от имота, поради което то не може да се обжалва на посоченото основание.

Длъжниците са завели срещу взискателя иск за причинени вреди в резултат от неизпълнение на договорното задължение на банката-кредитор по сключения между тях договор за ипотечен кредит. По този иск е образувано т.д. № 1608/2012 год на Окръжен съд Варна, но постановеното решение не е влязло в сила. Спиране на изпълнението може да се иска от съда, пред който производството по това дело е висящо, като обезпечение на предявения иск, но не и в производството по обжалване действията на съдебния изпълнител.

Настоящият състав напълно споделя мотивите на Окръжен съд Варна, изложени в обжалваното определение, поради окето намира, че същото следва да бъде потвърдено.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1063/10.04.2014 год по гр.д. № 784/2014 год на Окръжен съд Варна, г.о.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: