ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

 

414

 

Гр.Варна,23.06.2015 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 23.06.2015 г. г. в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

 

         ЧЛЕНОВЕ: Маринела Дончева

 

                        Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 299 по описа на съда за 2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 299/2015 г. по описа на Апелативен съд - гр.Варна е по реда на чл. 274 от ГПК вр. с чл. 435 ГПК и е образувано по частна жалба на ЕТ „А.Г. – Ла Веда”, представляван от А.Д. С, против определение № 422/2015 г. постановено по в.гр.д. № 306/2015  г. по описа на Добричкия окръжен съд, с което е оставена без разглеждане жалбата му с вх. № 2185/25.03.2015 г. срещу действието на ЧСИ  С. С., рег.№ 739 на КЧСИ, с район на действие Добричкия окръжен съд, по изп.дело № 20147390401238 – опис на  движими вещи и е прекратено производството по делото.

Жалбоподателят е настоявал, че обжалваното определение е неправилно, като е молил за отмяната му и за разрешаване по същество на жалбата му срещу действието на съдебния изпълнител с отмяна на извършения опис на движими вещи. Изложените съображения в настоящата жалба са по същество срещу действието на съдебния изпълнител и са идентични на изложените пред окръжния съд.

Взискателят „Добруджа кабел” ЕООД не е подал отговор на жалбата.

Частната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на определението на окръжния съд, като неизгодно за него, редовна е и допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна по следните съображения:

Жалбоподателят е длъжник по изпълнителното дело № 20147390401238 по описа на ЧСИ  С. С., рег.№ 739 на КЧСИ, с район на действие Добрички окръжен съд, образувано по молба на взискателя „Добруджа кабел” ЕООД за принудително събиране на парично задължение, като изпълнението е насочено срещу движими вещи на длъжника, намиращи се в офиса му, представляващ и адрес на управление на търговеца. На 16.03.2015 г., частният съдебен изпълнител е извършил опис на движимите вещи. Срещу това действие е била подадена и жалбата пред окръжния съд с оплаквания, че описаните вещи не са собственост на длъжника и че принадлежат на трети лица – негови наемодатели.

Новият ГПК не предоставя възможност за обжалване на всички действия на съдебния изпълнител /както предвиждаше стария ГПК/, а само на конкретно визирани в закона такива и то на изчерпателно посочени основания. Затова, в качеството на длъжник, настоящият жалбоподател е могъл да обжалва, съгласно чл. 435, ал.2 ГПК, постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, а според ал.3 - постановлението за възлагане, което може да се обжалва само от лице, внесло задатък, както и от длъжника, респ. съпруга недлъжник по силата на чл. 503, ал.3 ГПК, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършена надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. На обжалване подлежи и разпределението съгласно чл. 462 ГПК.

В случая е бил обжалван описа на движимите вещи, като съгласно чл. 435, ал.2 ГПК,  длъжникът е могъл да обоснове твърдения във връзка с правото си на жалба в хипотезите на насочване на изпълнението върху несеквестируемо имущество или отнемането на вещ, поради неуведомяване за изпълнението. Твърдения в тази насока, обаче не са били наведени, като оплакванията в жалбата срещу описа на съдебния изпълнител са били в насока, че описаните вещи не са собственост на длъжника, а на трети лица. Доколкото законодателят не  е предоставил право на жалба на длъжника в тази хипотеза, подадената такава е недопустима.

Като е достигнал до идентичен правен извод за недопустимост на жалбата срещу действието на съдебния изпълнител, окръжният съд е постановил правилен съдебен акт, който следва да бъде потвърден.

Поради изложеното,  Апелативен съд – Варна,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 422/2015 г., постановено по в.гр.д. № 306/2015  г. по описа на Добричкия окръжен съд

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не може да се обжалва.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: