О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

380/26.06.2017

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 26.06.2017г., в състав:

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                      МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№299/17г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е образувано по подадени две жалби, както следва.Жалба вх.№1609/18.04.2017г., подадена от С.И.И. чрез процесуалния му представител адв.С.С., против решение №20/31.03.2017г., постановено по в.гр.д.№34/17г. по описа на РОС, с което е обезсилено решение №387/09.11.2016г., постановено по гр.д.№837/16г. по описа на РРС, в частта му, с която М.К.М. е осъден да заплати на С.И.И. сумата от 500лв., пред - ставляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди в резултат от негови неправомерни действия, изразяващи се в изискване на медицинска доку -ментация, създадена по повод лечението на С.И. в лечебно заведение, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от предявяване на иска, поради неподведомственост на спора на гражданските съдилища и делото е изпратено по компетентност на Административен съд-Разград, като и е прекратено производст -вото по в.гр.д.№34/17г. по описа на РОС.Частна жалба вх.№2397/08.06.2017г., подадена от М.К.М. чрез процесуалния му представител адв.Д. Д., против определение №505/23.05.2017г., постановено по в.гр.д.№34/17г. по описа на РОС, с което е оставена без уважение молбата на М.К.М. за допълване по реда на чл.248 от ГПК на решение №20/31.03.2017г., постановено по в.гр.д.№34/17г. по описа на РОС, в частта му относно разноските чрез присъ- ждане на строрените такива от него в размер от 825лв. 

Производството по в.гр.д.№34/17г. по описа на РОС е образувано по подадена въззивна жалба от М.К.М. против решение №387/09.11.2016г., постановено по гр.д.№837/16г. по описа на РРС, в частта му, с която М.К.М. е осъден да заплати на С.И.И. сумата от 500лв., пред -ставляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди.С решение №20/ 31.03.2017г., постановено по в.гр.д.№34/17г., РОС е разгледал по същество въззив -ната жалба и като е намерил, че първоинстанционният съд се е произнесъл при липса на компетентност по повдигнатия спор, е обезсилил решението на РРС в обжалваната му част и е изпратил производството за разглеждане на съда, компе -тентен според него да се произнесе по спора.Против това въззивно решение е подадена от страната жалба, която съставлява касационна такава, компетентен да се произнася по която е Върховен касационен съд.Впоследствие по молба на стра- на във въззивното производство е постановено определение по реда на чл.248 от ГПК и против същото е постъпила частна жалба.Компетентен да се произнесе по същата е Върховен касационен съд, т.к. нормата на чл.248, ал.3 от ГПК е специ- ална по отношение общата разпоредба на чл.274, ал.2, пр.2 от ГПК.Тъй като ВАпС не е компетентен да се произнася по депозираните до него касационна жалба и частна жалба, а компетентен да се произнася по същите е Върховен касационен съд, делото следва да бъде му бъде изпратено по подсъдност.     

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д.№299/17г. по описа на ВАпС, гр.о. и на осн. чл.118, ал.2 от ГПК

ИЗПРАЩА  жалба вх.№1609/18.04.2017г., подадена от С.И.И. чрез процесуалния му представител адв.С.С., против решение №20/31.03. 2017г., постановено по в.гр.д.№34/17г. по описа на РОС и частна жалба вх.№2397/ 08.06.2017г., подадена от М.К.М. чрез процесуалния му представител адв.Д.Д. против определение №505/23.05.2017г., постановено по в.гр.д. №34/17г. по описа на РОС, по подсъдност на Върховен касационен съд.

 

Определение подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен касационен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                       ЧЛЕНОВЕ: