ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

 

423

 

Гр.Варна,19.07.2018 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 19.07.2018 г. в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

         ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

                         Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. ч.гр.д. № 299 по описа на съда за 2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 299/2018 г. по описа на Апелативен съд - гр.Варна е по реда на чл. 274 от ГПК вр. с чл. 435 ГПК и е образувано по частна  жалба с вх. № 8518 от 19.03.2018 г., подадена от К.Б.Ш., чрез адв. Б.Д.‚ против решение № 391 от 07.03.2018 г., постановено по в.гр.д.№ 462/2018 г. по описа на Варненския окръжен съд, В ЧАСТИТЕ му: с които са оставени без разглеждане жалбите й с вх.№ 11521/03.11.2017 г. и  с вх. № 13502/14.12.2017г., в частите им насочени срещу действия на ЧСИ Н.Д., рег. № 807 по изп.д. № 20168070400655:  по насрочване на публична продан на недвижим имот, представляващ Апартамент № 5, находящ се в гр. Варна, бул. „Сливница“ № 60, ет. 2 за периода от 30.10.2017г. до 30.11.2017г. и по отваряне на наддавателни предложения на 01.12.2017г., като процесуално недопустими; и с която е  оставена без уважение жалба с вх. № 13502/14.12.2017 г., в частта,  насочена срещу действия на същия ЧСИ по издаване на постановление за възлагане на недвижим имот, представляващ Апартамент № 5, находящ се в гр. Варна, бул. „Сливница“ № 60.

Жалбоподателката е настоявала, че решението в обжалваните му части  е неправилно – незаконосъобразно, като е молила за отмяната му в тези части и разрешаване на жалбите по същество с отмяна на обжалваните действия на съдебния изпълнител. Поискала е назначаване на експертиза както и спиране на изпълнителното дело до произнасянето на съда.

Насрещната страна – взискателят В.А.Ш., чрез адв. С.Д. –М., е подал писмен отговор на жалбата, с който е оспорил същата и е молил за оставянето й без уважение.

Частната жалба е подадена в срок, но в частта, насочена срещу решението на окръжния съд, с което е разрешена по същество жалбата на К.Ш. срещу действията на съдебния изпълнител и е оставена без уважение същата, настоящата частна жалба е недопустима, като насочена срещу необжалваем акт на съда. Затова, в тази част настоящото производство следва да бъде прекратено. В частта, насочена срещу решението на окръжния съд, с което са оставени без разглеждане двете жалби (имащо характер на определение), настоящата частна жалба е допустима и следва да бъде разгледана.

Жалбоподателката има качеството на длъжник по изпълнителното дело, което е образувано по молба на взискателя В.А.Ш. за събиране на парично вземане солидарно от К.Ш. и Б. Ш., като изпълнението е насочено срещу недвижим имот.

С жалбите си, предмет на обжалваната част от решението на окръжния съд за оставянето им без разглеждане, К.Ш. е настоявала за отмяна на насрочената публична продан на имота за периода от 30.10.2017 г. до 30.11.2017 г. и на действието по отваряне на наддавателните  предложения на 01.12.2017 г. при изложени съображения за насрочване на публичната продан при липса на искане от взискателя за нова публична продан и при оценка, съществено по-ниска от действителната пазарна стойност на имота, както и при неизяснен статут на имота.

С действащия ГПК /2007г./, възможността за обжалване на действията на съдебния изпълнител е сведена до лимитативно изброени актове, подлежащи на обжалване от лимитативно определен кръг лица и на лимитативно посочени в закона основания, което изключва всяко разширително тълкуване на разпоредбите относно обжалването на действията и отказите на съдебния изпълнител. Така, на основание чл. 435, ал. 2 от ГПК /в ред. ДВ, бр. 100 от 2010г./, длъжникът може да обжалва постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, както и постановлението за разноски. С изменението на чл. 435, ал. 2 от ГПК /ДВ, бр. 86/2017г./, кръга на подлежащите на обжалване действия от длъжника е разширен, като наред с вече уредените такива, на обжалване подлежат и отказа на СИ да извърши нова оценка по реда на чл. 468, ал. 4 и чл. 485 от ГПК, определянето на трето лице пазач, както и отказа на СИ да спре, да прекрати или приключи принудителното изпълнение.

Двете жалби, предмет на обжалваната част от решението на окръжния съд, са подадени при действието на новата редакция на текста на чл. 435, ал.2 ГПК, но никое от наведените в тях оплаквания и заявени искания не попада в допустимите за обжалване хипотези на действия на съдебния изпълнител. Затова и същите са недопустими и не подлежат на разглеждане по същество. Като ги е оставил без разглеждане, окръжният съд е процедирал правилно и решението му в тази част е не страда от визираните в настоящата жалба пороци и затова то следва да бъде потвърдено.

Поради изложените съображения,  Апелативен съд – Варна,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна  жалба с вх. № 8518 от 19.03.2018 г., подадена от К.Б.Ш.  В ЧАСТТА Й против решението № 391 от 07.03.2018 г., постановено по в.гр.д.№ 462/2018 г. по описа на Варненския окръжен съд В ЧАСТТА МУ,  с която е  оставена без уважение жалбата й с вх. № 13502/14.12.2017г., в частта  насочена срещу действия на ЧСИ Н. Д., рег. № 807 по изп.д. № 20168070400655 по издаване на постановление за възлагане на недвижим имот, представляващ Апартамент № 5, находящ се в гр. Варна, бул. „Сливница“ № 60,   и  ПРЕКРАТЯВА  настоящото производство в тази част.

ПОТВЪРЖДАВА решение № 391 от 07.03.2018 г. постановено по в.гр.д.№ 462/2018 г. по описа на Варненския окръжен съд, В ЧАСТИТЕ (с характер на определение), с които са оставени без разглеждане жалбите й с вх.№ 11521/03.11.2017г. и с вх. № 13502/14.12.2017г., в частите им насочени срещу действия на ЧСИ Н. Д., рег. № 807 по изп.д. № 20168070400655 по насрочване на публична продан на недвижим имот, представляващ Апартамент № 5, находящ се в гр. Варна, бул. „Сливница“ № 60, ет. 2 за периода от 30.10.2017г. до 30.11.2017г. и по отваряне на наддавателни предложения на 01.12.2017г.

Определението може да се обжалва само в прекратителната му част пред ВКС с частна жалба в едноседмичен срок от получаване на съобщението.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                  

                                                          

                                                                         2.