ОПРЕДЕЛЕНИЕ №90

гр. Варна,10.02.2017г.

Варненският апелативен съд в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

         МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. гр. дело № 3/17г., намира следното:

Производството по настоящото дело е оставено без движение с определение № 24/16.01.17г. като на въззивницата М.Й.К. е дадена възможност в 1-седмичен срок от съобщението, имайки предвид наведените във въззивната жалба оплаквания за липсата на произнасяне по искането ѝ по чл. 34 от ЗЗД в решението на ШОС, с препис за насрещната страна да уточни дали отправя искане за допълване на решението по реда на чл. 250 от ГПК. Указано е още, че при неизпълнение в срок, съдът ще приеме, че не е налице такова искане и ще насрочи разглеждането на делото пред настоящата инстанция, а ако е налице такова искане – въззивното производство ще бъде прекратено и делото върнато на първоинстанционния съд, който да прецени допустимостта и основателността на отправеното искане.

С молба от 08.02.17г. и в рамките на дадения на страната срок, въззивницата К. чрез адв. И.Т. е изложила, че се поддържа твърдението, че в първоинстанционното решение не се съдържа произнасяне относно направеното в евентуалност искане съда да разпореди всяка от страните да върне полученото от нея по недействителната сделка. В тази връзка се сочи, че съдържащото се във въззивната жалба посочване на това нарушение и искането за отстраняването на пропуска, следва да се приеме като искане по чл. 250 от ГПК, в който смисъл страната уточнява, че отправя искане за допълване на решението на първоинстанционния съд относно искането за произнасяне в условията на евентуалност съгласно разпоредбата на чл. 34 от ЗЗД.  

С оглед на направеното уточнение, настоящият състав на съда намира, че въззивното производство следва да се прекрати и делото да се върне на първоинстанционния съд, който е компетентен да се произнесе по допустимостта и основателността на отправеното искане за допълване на решението му на осн. чл. 250 от ГПК.

Воден от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 3/17г. на ВАпС, ГО и ВРЪЩА делото на Окръжен съд-Шумен, който е компетентен да се произнесе по допустимостта и основателността на отправеното от ответницата М.Й.К. искане за допълване на решението по гр.д. № 394/16г., инкорпорирано във въззивната ѝ жалба и уточнено с молбавх. № 788/08.02.17г. на ВАпС, на осн. чл. 250 от ГПК.

Едва след горното, съдът следва да изпрати делото на ВАпС, вкл. и с евентуално постъпила въззивна жалба срещу допълнително решение.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: