О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

68

Гр. Варна, _01_.02.2018 год.

         ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в ЗАКРИТО заседание на _01_.02. през две хиляди и oсемнадесетата година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА Д.;

П. ХРИСТОВА;

, като разгледа докладваното от съдията ХРИСТОВА

 Ч.в.гр.д. № 03 по описа за 2018 год.:

Производството пред ВАпС е по реда на чл. 274 ГПК, по ЖАЛБА на Н.В.Д., чрез адв. М.Д., срещу разпореждане № 7109/09.08.2017 по гр.д. 2059/2015 год. на ОС Варна, с което е върната на страната ЧЖ вх.№ 16834/12.06.2017 год. срещу определение по чл. 248 ГПК, с което се допълва прекратителното определение по делото.

В жалбата се твърди, че разпореждането е неправилно. Оспорва се изводът на съда, че жалбата следва да се върне, защото не са потвърдени извършените от страната преди упълномощаването на адвоката действия. Твърди се, че неизпълнението на указанията за изправяне на нередовности в жалбата е в незначителен обем и не следва да води до връщане на жалбата.

Препис от ЧЖ е връчен на насрещната страна М.Д.Р., който не е изразил становище.

За да се произнесе, съдът взе предвид следното:

Делото е спряно до приключване на спора по гр.д. 2/2018 год. на ВАпС. На съда е служебно известно, че по ч.гр.д. № 02/2018 год. е постановено определение, което влязло в сила на 29.01.2018 год. Следователно, настоящото производство следва да бъде възобновено.

По същество, производството пред ОС е прекратено с влязло в сила определение, на осн. чл. 129, ал.3 ГПК, потвърдено е и определение № 1300/15.05.2017 год. на ВОС, с което е допълнено прекратителното определение в частта за разноските, като са присъдени такива в размер 5049 лв. за насрещната страна.

С върнатата жалба страната е атакувала именно определение № 1300/15.05.2017 год. на ВОС, като впоследствие й е дадена възможност отново да го атакува и тя е направила това с ЧЖ 22272/02.08.2017 год. Тази ЧЖ е разгледана пред ВАпС по гр.д. №2/2018 год., като определение №1300/2017 год. по делото на ВОС е потвърдено с влязъл в сила акт.

При това положение страната няма вече интерес от настоящото производство, тъй като разглеждането му не може да доведе до правно значим резултат за нея.

Следователно, производството следва да бъде прекратено като недопустимо.

 Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ВЪЗОБНОВЯВА производството по делото и го

ПРЕКРАТЯВА като недопустимо, поради липса на правен интерес.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните с ЧЖ пред ВКС.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: