О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

№19/11.01.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание в състав :

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 РОСИЦА СТАНЧЕВА

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 3/2019 по описа на Апелативен съд – гр. Варна, г. о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба от М.Л.Ж. срещу определение № 2946/15.11.2018 год по в.гр.д. № 2547/2018 год на Окръжен съд Варна. В частната жалба е направено искане за предоставяне на правна помощ.

Съдът след запознаване с делото констатира, че с молба вх.№ 28597/22.10.2018 год М.Ж. е поискал от съда да бъде освободен от заплащане на държавна такса, както и да му бъде предоставена правна помощ. С определение № 2946/15.11.2018 год съдът е постановил освобождаване на жалбоподателя от държавна такса, но не се е произнесъл по искането за предоставяне на правна помощ. Поради това настоящият състав намира, че производството по настоящото дело следва да бъде прекратено, а същото – изпратено на ОС Варна за произнасяне по искането, след което да се върне на Апелативен съд Варна за разглеждане и постановяване на съдебен акт по частната жалба.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д. № 3/2019 год на Апелативен съд Варна.

ИЗПРАЩА делото на Окръжен съд Варна за произнасяне по искането за предоставяне на правна помощ, направено с молба вх.№ 28597/22.10.2018 год от М.Л.Ж., след което делото да се върне на Апелативен съд Варна за разглеждане и постановяване на съдеен акт по частна жалба вх.№ 14/03.01.2019 год.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.                 

 

 

  2.