О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

61

 

гр.Варна,  29    .01.2015 г.

 

 

 

         Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав, на двадесет и девети януари, две хиляди и петнадесети година, в закрито заседание в състав:

                           

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ: И. ЛЕЩЕВ

                                                                        ПЕНКА ХРИСТОВА   

 

 

         Като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д.№ 30 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

            Производството е образувано по частни жалби, с които се обжалва частично определение № 3239/6.11.2014 г. по гр.д.№ 1652/2014 г.

         Пълномощникът на ищците обжалва определението в частта му, с която производството по делото е прекратено по исковете: за прогласяване на нищожност на публичната продан, от която ответниците черпят правата си и по чл.537, ал.2 от ГПК – за отмяна на постановлението за възлагане от проведената и извършена публична продан. Частната жалба е бланкетна, с оплаквания за неправилност и молба за отмяна на определението в тази му част. Срещу частната жалба е подаден отговор от противната страна със становище за правилност на определението.

         Пълномощникът на ответниците е обжалвал същото определение в частта му, с която е оставено без уважение искането за привличане на трети лица помагачи като недопустимо. Оплакванията са за неправилност, с молба за отмяна и за уважаване на направеното искане. В подаден писмен отговор пълномощникът на ищците изразява становище за правилност на определението в тази му част.

         Частните жалби са подадени в срок и от надлежни страни и са процесуално допустими.

         След като прецени доказателствата по делото – поотделно и в тяхната съвкупност, Варненският апелативен съд приема следното:

         По частната жалба, подадена от пълномощника на ищците:

         Съдът е сезиран с иск по чл.108 от ЗС. Като фактическо твърдение е въведена нищожност на публичната продан, от която ответниците по иска черпят правата си. Правилни са изводите на първоинстанционния съд относно стабилитета, с който се ползва публичната продан – иск за нейната недействителност може да се предявява само в случаите, изрично посочени в закона – чл.496, ал.3 от ГПК. Доводи в тази насока не са правени, поради което правилно производството по този иск е прекратено.

         На основание чл.537, ал.2 от ГПК на отмяна подлежат единствено охранителните актове. Постановлението за възлагане, атакувано от ищците не попада в тази категория и атакуването му по реда на чл.537 от ГПК е недопустимо.

         Следователно, определението – в частта му, с която производството по делото е прекратено по двата иска, е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

         По частната жалба, подадена от пълномощника на ответниците:

         Правилни са изводите на съда за неоснователност на искането за привличане като трето лице-помагач в процеса на Стефанка Атанасова Кърцелянска, лично и в качеството й на ЕТ „Стефани-Стефанка Кърцелянска”. Този извод произтича от факта, че ответниците нямат качество на купувачи, а едноличния търговец - на продавач по договор за покупко-продажба, чиито права се регулират по чл.191 и следв. от ЗЗД. Правата на ответниците, които се отричат с иска по чл.108 от ЗС са придобити като участници и наддавачи при проведена публична продан и не произтичат директно от продавача, за да бъде конституиран той като трето лице-помагач. В тази му част определението следва да бъде потвърдено.

         Неправилно първоинстанционният съд е приел, че не е налице правен интерес от конституирането на останалите лица, визирани в искането на л.72 от делото, които са удовлетворили вземанията си от публичната продан на процесния недвижим имот. Техният интерес се припокрива с интереса на ответниците да не бъдат съдебно отстранени от имота като купувачи и собственици, както и с оглед евентуално реализиране на правата им, дадени от чл.499, ал.2 от ГПК. Поради това, искането за привличането на лицата Бисер Николаев Апостолов, Николай Божков Калоянов, Георги С.И., Йорданка Димитрова Илиева, Красимир Димов Николов, Мария Ламбова Петкова, Юлияна Милкова И.-Тумбева, ТД на НАП-Варна и ЧСИ Илияна Станчева следва да бъде уважено – след отмяна на определението в тази му част.

         По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

 

         ПОТВЪРЖДАВА определение № 3239/6.11.2014 г. по гр.д.№ 1652/2014 г. В ЧАСТИТЕ МУ, с които е прекратено производството по предявените искове: за прогласяване на нищожността на публична продан и за отмяна на постановление за възлагане от 1.10.2013 г. на ЧСИ с рег.№ 712, изп.д.№ 20137120400128 и не е допуснато конституиране като трето лице-помагач Стефанка Атанасова Кърцелянска, лично и в качеството й на ЕТ „Стефани-Стефанка Кърцелянска”.

         ОТМЕНЯВА определение № 3239/6.11.2014 г. по гр.д.№ 1652/2014 г. В ЧАСТТА МУ, с която не е допуснато конституиране на останалите трети лица помагачи и вместо него ПОСТАНОВЯВА: КОНСТИТУИРА като трети лица-помагачи на ответниците в процеса: Бисер Николаев Апостолов, Николай Божков Калоянов, Георги С.И., Йорданка Димитрова Илиева, Красимир Димов Николов, Мария Ламбова Петкова, Юлияна Милкова И.-Тумбева, ТД на НАП-Варна и ЧСИ Илияна Станчева, на основание чл.219 от ГПК.

         Определението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

                                                                           2.