О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                                    64

                   гр.Варна , 27.01.2016г.

 

                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ  в закрито заседание на 27 януари през две хиляди и шестнадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МИЛЕН СЛАВОВ

    ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

                

като разгледа  докладваното от съдия Бажлекова ч.гр.д. № 30 по описа на съда за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

     Производството е по повод на частна жалба, подадена от П.И.Г., срещу разпореждане №12826/17.12.2015г. по гр.д. № 3085/2015г. на ВОС , с което е върната частна касационна жалба, подадена от П.И.Г. срещу определение №3951/19.11.2015г. по същото дело на ВОС.

     В частната жалба се излага, че обжалваното разпореждане е с избирателно и нищожно съдържание, незаконосъобразно и неправилно, тъй като предвид заявената претенция за нищожност на съдебни решения, жалбоподателят не е бил обвързан с никакъв срок. ВОС не  е изпълнил задължението си служебно да прегледа всички доводи и факти по делото, поради което за жалбоподателя е възникнал правен интерес да поиска отвод на съда. Моли делото да се разгледа по същество, алтернативно да бъде препратено за разглеждане на ОС Стара Загора или ОС Пловдив. Излага, че от данните по делото е видно, че въпреки, че съдиите от ВРС са си направили отвод по него и казуса, съдия от състава на ВРС е разгледал предявена от жалбоподателя претенция с правно основание чл.270, ал.2 ГПК. Счита, че са нарушени правата му на справедлив съдебен процес в разумен срок.

ВнАС прецени следното:

     С обжалваното разпореждане №12826/17.12.2015г., постановено по гр.д. № 3085/2015г. по описа на ВОС е върната частна касационна жалба/възражение/, подадена от П.И.Г. срещу постановеното по делото определение № 3951/19.11.2015г.

За да постанови разпореждането за връщане на частна касационна жалба вх. № 35631/30.11.2015г. срещу определение № 3951/19.11.2015г. по в.гр.д.№3085/2015г., ВОС е приел, че жалбоподателят не  е изпълнил в срок дадените указания за отстраняване на констатираните нередовности на жалбата. Частната касационна жалба срещу постановеното от ВОС определение е подадена в срок, но е била нередовна, тъй като не е отговаряла на изискванията по чл.274, ал.3, вр. Чл.280, 278 и 284, ал.2 ГПК-не са били посочени име и адрес на лицето подало жалбата, не е представено изложение на касационните основания за допускане на касационно обжалване и не е приподписана от адвокат, с прилагане на съответно пълномощно; не са представени доказателства за заплащане на дължимата държавна такса. С изрични указания ВОС в разпореждане № 12358/03.03.2015г. е дал възможност на жалбоподателя в едноседмичен срок от съобщението да приведе жалбата в съответствие с изискванията на чл.284 ГПК като посочи имена и адрес, да представи, изложение на касационните основания за допускане на касационно обжалване по чл.280 ГПК, като частната касационна жалба и изложението на касационните основания се приподпишат от адвокат, като се приложи и пълномощно  за приподписването, да представи доказателства за заплащане на дължимата държавна такса по сметка на ВКС. Указано му е също, че при неизпълнение на указанията в срок, жалбата ще бъде върната. Съобщението е връчено на жалбоподателя на 07.12.2015г. Срещу това разпореждане за оставяне на жалбата без движение е подадено възражение с вх.№36994/11.12.2015г. с изложени твърдения, че разпореждането е неморално, незаконосъобразно, тенденциозно. Излага се, че ВОС е следвало да изпрати делото на ВКС, тъй като в жалбата са изложени всички основания по чл.280 ГПК, същата е подписана от процесуален представител – адвокат. Твърди се, че ВОС не  е компетентен да го задължава да представя доказателства за заплащане на държавна такса.

Срокът за отстраняване на констатираните нередовности по частната касационна жалба е изтекъл на 14.12.2015г. В определения срок и към датата на постановяване на обжалваното разпореждане за връщане на жалбата не са предприети процесуални действия от жалбоподателя за изпълнени на дадените от съда указанията за отстраняване на нередовностите на частната касационна жалба.

     ВнАС намира, че въззивният съд е изпълнил точно вменените му правомощия в процедурата по проверка редовността и администриране на частната касационна жалба. За жалбоподателя е възникнало задължение да предприеме предписаните му с разпореждането за без движение конкретни действия. Неизпълнението на това, води до санкция за страната, която бездейства – а именно на осн. чл.275, ал.2 вр. Чл.262,ал.2 ,т.2 ГПК частната касационна жалба подлежи на връщане. Гражданския процес, разглеждан като динамичен фактически състав дава защита, респ. санкция чрез регламенитраното процесуално поведение на страните на спорното материално право.

     Настоящият съд, не следва да се произнася по наведените основания и искане за отвод на съда, администрирал частната касационна жалба и постановил разпореждане за връщане на същата. Такова искане не  е депозирано в рамките производството по обжалване на определението на първоинстанционния съд до произнасянето на въззивния съд относно неговата законосъобразност и правилност, поради което и в рамките на настоящото производството по обжалване на разпореждането за връщане на подадена частна касационна жалба ВАпС не е компетентен да се произнесе по искането за отвод на съда, постановил разпореждането.

     Предвид изложеното, съдът намира, че обжалваното разпореждане следва да се потвърди.

     Водим от горното , ВнАС

 

    

              О П Р Е Д Е Л И :

 

     ПОТВЪРЖДАВА разпореждане №12826/17.12.2015г. постановено по гр.д.№3085/2015г. по описа на Окръжен съд-Варна.

     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му на основание чл.274, ал.3 ГПК.

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:                ЧЛЕНОВЕ: