РАЗПОРЕЖДАНЕ


 


135/27.02.2017

АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВАРНА, в закрито заседание през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АС: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

Сложи на разглеждане в. гр. д. № 30/2017 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

При служебния доклад по делото Председателят на Апелативен съд - гр. Варна констатира, че всички съдии от съда са се отвели, поради което разглеждането му е невъзможно. Предвид горното, производството по делото следва да бъде прекратено и на основание чл. 23, ал. 3 от ГПК да бъде изпратено на ВКС на РБ за определяне на друг равен по степен съд, който да го разгледа.

Водим от горното

РАЗПОРЕДИ:

ПРЕКРАТЯВА производството пред настоящия съд.

На основание чл. 23, ал. 3 от ГПК делото да бъде изпратено на ВКС на РБ за определянето на друг равен по степен съд, който да го разгледа.


 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АС:


/ВАНУХИ АРАКЕЛЯН/