ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

425/30.06.2015г.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 30.06.2015 в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 300/2015  по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от ПГСАГ „Васил Левски” гр.Варна срещу определение № 1521/13.05.2015 год по гр.д. № 1214/2015 на Окръжен съд Варна, г.о., 7 състав, с което е върната исковата молба. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на определението, въззивникът моли за неговата отмяна и връщане на делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА по следните мотиви:

Пред Окръжен съд Варна е депозирана искова молба от ППСАГ „В.Левски” гр.Варна срещу „Домостроене-инжеверинг” АД гр.Варна, в която ищецът е изложил следните обстоятелства:

С акт за държавна собственост № 2525/30.06.1995 год процесният имот е предоставен в оперативно управление на Техникум по строителство „В.Левски”, чийто правоприемник се явява ищецът. За част от този имот – общежитие № 2, намиращо се в гр.Варна, ул.”Сливница” № 187 е издадена заповед № РД-02.14-285/19.03.1996 год на Министъра на териториалното развитие и строителството, който е принципал както на ищеца, така и на ответника, по силата на която имотът е прехвърлен безвъзмездно на „Домостроене инженеринг” ЕАД. Съгласно протокол от 04.07.1996 год между страните е прието, че ответникът ще извърши за своя сметка ремонт и реконструкция на сградата с цел обособяване на жилищна част, като се задължил да прехвърли на ищеца правото на собственост на обособената след реконструкцията част от общежитието. Ищецът предал на ответника владението на сградата въз основа на цитираната по-горе заповед, със приемо-предавателен протокол № 271/01.09.1997 год. С последваща заповед на принципала № РД-02-14-47/16.01.1997 год общежитие № 2 е включено в капитала на ответното дружество, като е признато действието на протокола от 04.07.1996 год като неразделна част от заповедта. Ответникът не изпълнил задължението си да прехвърли собствеността на обособената част от общежитието на ищеца, поради което той моли за постановяване на решение, с което ответникът бъде осъден да предаде държането на имота.

Поради противоречие между твърденията на ищеца и петитума на иска, съдът е оставил исковата молба без движение с определение № 1303/22.04.2015 год, като много подробно му е указал в каква насока следва да уточни фактическите основания на иска си – дали претендира, че е собственик на процесния имот, на какво основание е възникнало правото му на собственост, и дали ответникът владее имота без правно основание, а в случай, че правата му са на договорно основание – да уточни предмета на сключения договор, както и кои задължения по него не са били изпълнени от ответника.

С подадената молба вх.№ 14278/11.05.2015 год посочените нередовности не са били отстранени. Напротив, в нея отново се съдържат противоречиви твърдения. Ищецът заявява, че между него и ответника не са възниквали договорни отношения, но в същото време сочи, че със заповед на министъра и сключения въз основа на нея тристранен протокол ответникът е поел задължение да прехвърли правото на собственост на обособената част от общежитие № 2 след неговата реконструкция. На второ място – твърди, че правото на собственост му принадлежи, а се позовава на издаден акт за публична държавна собственост, с който процесното общежитие му е предоставено за ползване. При тези противоречиви твърдения съдът не е в състояние да изведе правното основание на предявения иск, което е длъжен да направи с доклада си по делото. Нередовностите на исковата молба не са били поправени в срок, поради което същата подлежи на връщане на осн. чл. 129 ал.3 от ГПК.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1521/13.05.2015 год по гр.д. № 1214/2015 на Окръжен съд Варна, г.о., 7 състав, с което е върната исковата молба.

Определението подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страната пред ВКС на РБ при наличие на предпоставките по чл. 280 от ГПК.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                                  

                   2.