Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  03.07.2017 година                      в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 300/2017 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от И.С.М. *** срещу решение № 635/24.04.2017 год по в.гр.д. № 681/2017 год на Окръжен съд Варна, г.о., с което са оставени без уважение жалба срещу разпределението, извършено с протокол от 03.11.2016 год по изп.д. № ….. на ЧСИ З. Д. с рег.№ 808 на КЧСИ и район на действие Окръжен съд Варна, както и молбата за спиране на изпълнителното производство. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на решението частната жалбоподателка моли за неговата отмяна и връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Съдът е сезиран със жалба срещу изготвено от съдебния изпълнител разпределение на суми от публичната продан на недвижим имот. Жалбата е основана на твърдения за нищожност на постановлението за възлагане на имота, което опорочавало всички последващи изпълнителни действия, включително разпределението на сумите. Жалбоподателката се позовава на несеквестируемост на имота, изнесен на публичната продан.

Всички тези доводи биха имали значение, когато се обжалва постановлението за възлагане, но не и по жалба срещу разпределението. В производството по чл. 463 от ГПК съдът следва да провери дали при разпределението на сумите от публичната продан съдебният изпълнител е съобразил реда на вземанията, които се ползват с право на предпочтително удовлетворяване по чл. 136 от ЗЗД, както и спазен ли е принципът на съразмерност при удовлетворяване на останалите вземания. Въпросът за законосъобразността на постановлението за възлагане не може да се разглежда в това производство, тъй като за целта законът е предвидил друг процесуален ред.

Неоснователна е и молбата за спиране на производството както по настоящото, така и по изпълнителното дело. Както правилно е отбелязал първоинстанционният съд, доколкото е висящо производство по обжалване на постановлението за възлагане, липсва правен интерес от спиране на изпълнителното производство.  Съдът е изложил подробни мотиви, които се споделят напълно от настоящия състав, поради което постановеното решение се явява законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 635/24.04.2017 год по в.гр.д. № 681/2017 год на Окръжен съд Варна, г.о., с което са оставени без уважение жалба срещу разпределението, извършено с протокол от 03.11.2016 год по изп.д. № 20118080401228 на ЧСИ З. Д. с рег.№ 808 на КЧСИ и район на действие Окръжен съд Варна, както и молбата за спиране на изпълнителното производство.

Решението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.