ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№389

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  05.07.2018 година                      в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 300/2018 год по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Д.О.Д. *** срещу определение № 112/28.05.2018 год по в.ч.гр.д. № 47/2018 год на Окръжен съд Търговище, с което е върната частна жалба вх.№ 1827/16.05.2018 год срещу определение № 63/02.04.2018 год по същото дело. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна.

В постъпилия отговор от С.Г.Г. и К.Г.Г. чрез процесуалния им представител адв. И.И. *** е изразено становище за неоснователност на частната жалба и за потвърждаване на определението.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

С определение № 63/02.04.2018 год по в.ч.гр.д. № 47/2018 год на Окръжен съд Търговище е отменено определение № 112/12.02.2018 год по гр.д. № 1160/2017 год на Районен съд Попово и делото е върнато на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия. С това определение не се прегражда по-нататъшния ход на делото, нито е дадено разрешение по същество на друго производство. Само в тези случаи съгласно чл. 274 ал.3 от ГПК определенията подлежат на обжалване. Очевидната неправилност, визирана в чл. 280 ал.2 от ГПК е предвидена като касационно основание само по отношение на съдебни актове, които не са изключени от обхвата на касационния контрол, както правилно е съобразил съдът.

Поради това частната жалба срещу неподлежащ на обжалване съдебен акт се явява недопустима и определението, с което същгата е върната е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 112/28.05.2018 год по в.ч.гр.д. № 47/2018 год на Окръжен съд Търговище.

Определението подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при наличие на предпоставките по чл. 280 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.