О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№371

Гр. Варна, _03_.07.2013 г.

 

ВАРНЕНСКИЯТ  АПЕЛАТИВЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО отделение в закрито заседание на _03_ юли през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

 ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА;

                          ПЕТЯ ПЕТРОВА;

Като разгледа докладваното от съдията П. Христова

ч.гр.д. № 301 по описа за 2013 г.:

Производството е по реда на чл. 274, ал.1 от ГПК.

Образувано по частна жалба, подадена от Л.В. ГОСПОДИНОВ, ЕГН **********, срещу ОПРЕДЕЛЕНИЕ №1430/18.05.2013 год. по гр.д. 1374/2012 год. на ОС Варна, с което е оставена без уважение молбата му за връщане на част от внесения депозит за възнаграждение на особен представител на ответника по делото в размер на 735,71 лв. 

Релевират се съображения за неправилност на постановения съдебен акт. Твърди се, че Е НЕДОПУСТИМО от една страна да се събират разноски по дело, по което няма влязъл в сила съдебен акт, от друга страна се твърди, че защитата на ответницата трябва да заплати тя самата, тъй като се е явила по делото. Твърди се също, че сумата за възнаграждение на особения представител е незаконосъобразно определена.

Препис не е връчван на насрещната страна, доколкото не засяга нейни интереси.

Съдебният акт е от категорията на обжалваемите по смисъла на чл. 274, ал.1, т.1 от ГПК. Частната жалба са постъпила в законоустановения срок и се явява процесуално допустима.

За да се произнесе съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по искова молба на г-н Господинов  срещу С.И.Д. с правно основание чл. 108 ЗС. При връчване на исковата молба на г-жа Д. тя не е била намерена на постоянния си адрес, поради което на осн. чл. 47, ал.6 ГПК й е назначен особен представител на разноски на ищеца.  С определение от 28.11.2012 год. възнаграждение на особения представител, дължимо от ищеца, е определено на 1471,42 лв. съобразно цената на иска в размер на минималния размер на адвокатско възнаграждение по Наредба №1 от 09.07.2004 год.

Сумата за възнаграждение на особения представител е внесена от ищеца, след което  от този представител е постъпил писмен отговор на исковата молба.

В първото по делото съдебно заседание ответницата се е явила лично. Задължена от съда, тя е подала молба за допускане на правна помощ, след чието уважаване й е предоставена такава, но вече на друго основание и при възнаграждение, платимо от БПП.

С обжалваният акт е прието, че на особения представител, назначен по реда на чл. 47, ал.6 ГПК следва да се заплати изготвянето на писмен отговор на исковата молба, като сумата е определена като половината от първоначално внесеното определено от съда възнаграждение.

Доколкото на страната е отказано връщане на внесена от нея сума за разноски, съдът приема, че определението подлежи на обжалване.

За извършената работа от особения представител по чл. 47, ал.6 ГПК действително се дължи възнаграждение. Писменият отговор предопределя защитата на ответника в процеса, поради което и възнаграждението следва да бъде в пълен размер.

Размерът на възнагражденията за оказване на правна помощ по реда на чл. 23, ал.1 ЗПП, която обхваща и хипотезата на представителство по реда на чл. 47, ал.6 ГПК, се определя от Наредба за заплащане на правната помощ от 01.01.2006 год., съобразно чл. 37, ал.1 ЗПП. Съобразно чл. 25 от посочената Наредба, размерът на възнагражденията е до 300 лв. по оценяеми искове. В случая сумата от 200 лв. е възнаграждение, съответстващо на работата, извършена от особения представител.

Тази сума все още е дължима от ищеца, на осн. чл. 47, ал.6 ГПК, тъй като заплащането на разноските за назначаване на особен представител е било от значение за редовността на исковата молба при невъзможност ответника да бъде намерен на постоянния му адрес. Съобразно изхода на спора, сумата ще бъде възложена на загубилата делото страна.

Ето защо и обжалваното определение следва да бъде частично отменено до размер от 200 лв., а по отношение на разликата от 200 лв. до 735,71 лв. следва да се постанови друго определение, с което тази разлика да бъде върната на страната.

Водим от горното, ВАпС

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ №1430/18.05.2013 год. по гр.д. 1374/2012 год. на ОС Варна В ЧАСТТА МУ, С КОЯТО Е ОТКАЗАНО ВРЪЩАНЕ на внесен депозит за възнаграждение на особен представител на ответника за разликата над 200 лв. до 735,71 лв., и вместо него постановява:

ДА СЕ ВЪРНЕ  на ищеца  Л.В. ГОСПОДИНОВ, ЕГН **********, чрез адв. Б. по банкова сметка ***. 90 от делото на ВОС, сумата от 535,71 лв. от внесения от него депозит за възнаграждение на особен представител.

ПОТВЪРЖДАВА ОПРЕДЕЛЕНИЕ №1430/18.05.2013 год. по гр.д. 1374/2012 год. на ОС Варна В ЧАСТТА МУ, С КОЯТО Е ОТКАЗАНО ВРЪЩАНЕ на ищеца Господинов на внесен от него депозит за възнаграждение на особен представител на ответника за сумата от 200 лв.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ: