ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                                                       № 368

 

                                     07.06.2016 г.,  гр. Варна

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

         АПЕЛАТИВЕН СЪД гр.ВАРНА, гражданско отделение, на 07 юни 2016 г. в закрито заседание в следния състав:

Председател: Милен Славов

        Членове: Петя Петрова     

                  Мария Маринова                                   

 

като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 301 по описа на Апелативен съд Варна за 2016 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.1, т.1 ГПК и е образувано по частна жалба на Е.Д.К., подадена чрез адв. М.М., против разпореждане № 3892/09.05.2016 г. постановено по гр.д. № 3409/15 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е върната частната й жалба вх.№ 13228 от 09.05.2016 г. срещу определение № 981/15.04.2016 г. по същото дело.

Жалбоподателката е настоявала, че обжалваното разпореждане е неправилно, като постановено в нарушение на закона и е необосновано, като е молила за отмяната му. Навела е оплаквания, че окръжният съд погрешно и без да изложи конкретни съображения е приел, че жалбата й срещу определение № 981 от 15.04.2016 г. е просрочена, при положение, че същата е била подадена по пощата на 05.05.2016 г. в едноседмичния срок от съобщението, връчена на адв. М. на 03.05.2016 г.

Съдът, след преценка на доказателствата по делото и доводите на жалбоподателя, намира следното:

Подадената частна жалба е депозирана в преклузивния едноседмичен срок по чл.275 от ГПК вр. чл. 279 ГПК, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт по чл. 262, ал.3 от ГПК, редовна е и допустима, а след като я разгледа по същество, съдът я намира за неоснователна по следните съображения:

С обжалваното разпореждане № 3892/09.05.2016 г., постановено по гр.д. № 3409/2015 г. по описа на Варненския окръжен съд, съдът е върнал, подадената от Е.Д. чрез адв. М., частна жалба вх.№ 13228 от 09.05.2016 г. срещу определение № 981 от 15.04.2016 г. по гр.д. № 3409 по описа за 2015 г. на ВОС, приемайки че същата е просрочена.

С молба от 31.03.2016 г. Е.К., чрез пълномощника си адв. М.М. от ВАК с адрес ***, е допълнила претенцията си по насрещния иск. В допълнителен отговор по исковата молба на насрещната страна, депозиран по делото на 06.04.2016 г., Е.К. е посочила съдебен адрес в гр.Варна чрез адв. Н. Т. и е приложила адвокатско пълномощно на същия, като е заявила, че без да оттегля пълномощията си от досегашния процесуален представител по повод на извършените от него до момента процесуални действия и заявени претенции по сметки и формиране на наследствена маса, изразява и допълнително становище. С определение № 981/15.04.2016 г., съдът като е преценил, че с молбата от 31.03.2016 г. ответницата недопустимо, след срока по чл.131 ГПК, е разширила предмета на насрещния си иск, добавяйки други работи, е върнал насрещната искова молба и е прекратил частично производството по насрещните искове. Преписи от определението с указания за обжалването му в едноседмичен срок са били пратени на страната, чрез пълномощника й адв. М. и чрез посочения в следваща й молба от 06.04.2016 г. съдебен адрес за връчване на книжа в гр.Варна чрез  пълномощника й адв. Т. (пълномощно на л.83 от делото). Първото съобщение й е било връчено чрез адв. Ташев на 27.04.2016 г., а второто – чрез адв. М. на 03.05.2016 г. Доколкото страната сама, с последваща молба, е посочила нов съдебен адрес и пълномощник по делото (адв. Ташев), чрез който да й бъдат връчвани книжата, срокът за обжалване на определение № 981/15.04.2016 г. е започнал да тече от връчване на съобщението на 27.04.2016 г. чрез адв. Т. и е изтекъл на 04.05.2016 г. Частната жалба вх. № 13228 от 09.05.2016 г. от Е. К., е подадена чрез адв. М. по пощата на 05.05.2016 г. след изтичане на едноседмичния срок за обжалване на определението и като просрочена правилно е била върната от окръжния съд с обжалваното пред настоящата инстанция разпореждане № 3892/09.05.2016 г.

С оглед изложените съображения, разпореждането е правилно е следва да бъде потвърдено, поради което Варненският апелативен съд,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА  разпореждане № 3892/09.05.2016 г. постановено по гр.д. № 3409/15 г. по описа на Варненския окръжен съд.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  може да се обжалва пред ВКС, с частна касационна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му и при условията на чл. 280 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: