О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

706

 

09.11.2018 г.,  гр. Варна

         

                                        В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А 

 

          Апелативен съд – Варна, Гражданско отделение на 09.11, две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

    ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

                        Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова в.гр.д. №  301 по описа на съда за 2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 248 ГПК и е образувано по молба на „Атлант“ ООД, подадена чрез управителя Павел А., за изменение на решение № 124 от 12.10.2018 г., постановено по в.гр.д. № 301/2018 г. на Варненския апелативен съд в частта на разноските чрез допълнително присъждане на сумата от 7 000 лв. за адвокатско възнаграждение съгласно приложения списък по чл.80 ГПК.

Молителят е настоявал, че е обжалвал решението на първата инстанция както по първоначалния, така и по насрещния иск, поради което му се дължат разноски за адвокатско възнаграждение за всеки иск или допълнително следва му бъде присъдена сумата от 7 000 лв., като е молил за допълването на въззивното решение в частта за разноските в този смисъл.

„Пазари“ ЕАД е оспорил молбата и е молил за оставянето й без уважение, предвид доказателствата по делото за договорено и заплатено от молителя във въззивното производство адвокатско възнаграждение от 7 000 лв., което е изцяло присъдено от  апелативния съд.

Съгласно разпоредбата на чл. 248 от ГПК, в срока за обжалване, а ако решението е необжалваемо – в едномесечен срок от постановяването му, съдът по искане на страните може да допълни или измени постановеното решение в частта му за разноските.

Молбата е редовна, постъпила е в срок и изхожда от процесуално легитимирано лице, поради което е допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна по следните съображения:

Изменението на решението в частта на разноските е изключение от забраната за неоттегляемост на решението по чл. 246 ГПК. Затова произнасянето относно отговорността за разноските може да бъде изменено не само при погрешно изчисляване, но и поради грешки във фактическите констатации и правните изводи на съда, въз основа на които той е изградил произнасянето си по отговорността за разноските.

С решението си апелативният съд, с оглед изхода от спора, е формирал извод, че на осн. чл.78, ал.3 от ГПК „Пазари“ ЕАД следва да заплати на „Атлант“ ООД сторените от последния разноски по делото. Във въззивното производство молителят е настоявал за присъждане на сторените от него разноски за адвокатска защита по приложен списък по чл. 80 от ГПК, с който е претендирал заплащане на адвокатско възнаграждение от 7 000 лв. по предявен главен иск и 7 000 лв. по предявен насрещен иск. Приложил е договор за правна защита и съдействие от 17.09.2018 г., сключен с адв. В., с който е уговорено заплащане на адвокатско възнаграждение в размер на 7 000 лв. по повод процесуално представителство във връзка с обжалването на другата страна. Уговорено е, че сумата е платима в брой при подписване на договора. С приложената  разписка от същата дата, адв. В. е признал получаването на сумата от 7 000 лв. по посочения договор за процесуално представителство. Т.е. по делото са налице доказателства за уговорено и заплатено от молителя адвокатско възнаграждение на адв. В. в размер на сумата от 7 000 лв., поради което и само в този размер същите се дължат от насрещната страна. Отговорността за разноските е само за действително сторените и доказани разноски, а не и за такива, за които страната сочи че би имала право, но не е сторила реално и не ги е доказала.

В този смисъл, настоящата молба по чл.248 от ГПК на „Атлант“ ООД е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

По изложените съображения, Апелативен съд –Варна

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата по чл. 248 от ГПК на „Атлант“ ООД, подадена чрез управителя Павел А., за изменение на решение № 124 от 12.10.2018 г., постановено по в.гр.д. № 301/2018 г. на Варненския апелативен съд в частта на разноските чрез допълнително присъждане на сумата от 7 000 лв. за адвокатско възнаграждение.

 

Определението може да се обжалва пред ВКС, с частна жалба, в едноседмичен срок от получаване на съобщението.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              ЧЛЕНОВЕ: