О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 406/20.06.2019 г.

 

гр. Варна

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав, в закрито заседание в следния състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Д. Джамбазова ч.гр.д. № 301 по описа за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството e образувано по частна жалба, подадена от пълномощниците на Н.Р.Н. срещу определение № 705/27.02.2019 г. по гр.д.№ 1907/17 г. на Окръжен съд – Варна, постановено по реда на чл.248, ал.1 от ГПК в частта му, с която жалпододателката е осъдена да заплати Г.В.Д. сумата от 600.00 лева – адвокатско възнаграждение, на основание чл.78,ал.4 от ГПК. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна и за присъждане на адвокатско възнаграждение, чийто размер да бъде определен по справедливост.

В подаден писмен отговор пълномощникът на Г.В.Д. изразява становище за правилност на определението в обжалваната част.

Частната жалба е подадена в срок и от насрещна страна и е процесуално допустима. След като прецени доказателствата, съдът приема следното:

Окръжен съд – Варна е сезиран с молба вх.№ 23686/9.08.2018 г., подадена от пълномощника на Г.В.Д. по реда на чл.248, ал.1 от ГПК за допълване на постановеното на 23.07.2018 г. прекратително определение по предявения от Н.Р.Н. иск по чл.124, ал.1 от ГПК.

С оглед доказателствата по делото, установяващи, че по отношение на молителката определението за прекратяване е влязло в сила, правилно съдът е приел, че молбата за присъждане сторените разноски и адвокатско възнаграждение е основателна. Пълномощникът на молителката е изготвил отговор на исковата молба, към който е приложил доказателства за платено адвокатско възнаграждение в размер на 1200 лева и списък по чл.80 от ГПК. Предвид договореното адвокатското възнаграждение за изготвяне на отговор на исковата молба и за процесуално представителство по делото, каквото очевидно няма да бъде осъществено поради прекратяване на производството, правилно съдът е приел, че  адвокатското възнаграждение следва да бъде определено в размер на 600 лева. Позоваването в частната жалба на разпоредбата на чл.9, ал.1 от Наредба № 1/2004 г. е относимо към спора, но предвид фактическата и правна сложност на делото, определеният от съда размер е законосъобразен.  

Обжалваното определение следва да бъде потвърдено, поради което Варненският апелативен съд

 

 

                                      О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 705/27.02.2019 г. по гр.д.№ 1907/17 г. на Окръжен съд – Варна.

Определението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

 

                                                                                     2.