ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

445

 

Гр.Варна, 07.07.2015 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 07юли 2015 г., в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маринела Дончева

     ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

         Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 302 по описа на съда за 2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 122 ГПК и е образувано по спор за подсъдност между Варненския районен съд и Варненския окръжен съд, повдигнат от Варненския окръжен съд с определение № 2179 от 18.06.2015 г., постановено по гр.д. № 1753/2015 г. по описа на ВОС за определяне на съда, компетентен да разгледа делото.

Производството, по повод на което е възникнал спора за подсъдност е било образувано пред районния съд по искова молба на В.С.С., с която същата е предявила следните искове: 1/ по чл.26, ал.1 ЗЗД, срещу Х.С.Г., Ю.  И.Г. и В. К. П. – за прогласяване нищожността на едностранна упълномощителна сделка от 20.08.2014г., с която В.С. е упълномощила В. П. да я представлява пред неопределен кръг трети лица във връзка с продажбата на собствения й л.а. „БМВ Х Рейхе”, ДК №В9999НХ, поради липса на съгласие – изразено „несериозно изявление за обвързване” (УМ от 27.03.2015г., т.1 и УМ от 07.05.2015г., т.1);         2/ евентуално с иска по т.1 – иск по чл.31, ал.1 ЗЗД, срещу Х.С.Г., Ю.  И.Г. и В. К. П. – за унищожаване на едностранна упълномощителна сделка от 20.08.2014г., с която В.С. упълномощила В. П. да я представлява пред неопределен кръг трети лица във връзка с продажбата на собствения й л.а. „БМВ Х Рейхе”, ДК №В9999НХ, поради невъзможност упълномощителя, формално дееспособен, да разбира свойството и значението на постъпките си към момента на упълномощаването, поради епилептични пристъпи и прием на силни упойващи медикаменти преди и при сключване на сделката; 3/ кумулативно с исковете по т.1, респ. т.2 - иск по чл.42 ЗЗД, срещу Х.С.Г., Ю.  И.Г. и В. К. П. – за прогласяване нищожността на договор за покупко – продажба от 21.08.2014г., сключен между В.С., чрез пълномощника В. П. и Х. и Ю. Г., с предмет л.а. „БМВ Х Рейхе”, ДК №В9999НХ, поради липса на представителна власт на пълномощника;     4/ евентуално с иска по т.3 - иск по чл.40 ЗЗД, срещу Х.С.Г., Ю.  И.Г. и В. К. П. за прогласяване за относително недействителен спрямо ищеца на договор за покупко – продажба от 21.08.2014г., сключен между В.С., чрез пълномощника В. Петров и Х. и Ю. Г., с предмет л.а. „БМВ Х Рейхе”, ДК №В9999НХ, поради договаряне във вреда на упълномощителя, тъй като пазарната цена на автомобила е най – малко 75 000лв. – 100 000лв., а с атакувания договор същият е продаден за 5 000лв.; 5/ кумулативно с горните искове – иск по чл.108 ЗС, срещу „КТМ ЕКС” ЕООД, за предаване владението върху л.а. „БМВ Х Рейхе”, ДК №В9999НХ, придобит от това дружество въз основа на договор за покупко – продажба от 12.09.2014г. с праводатели Х. и Ю. Г., легитимиращи се като собственици въз основа на атакувания договор от 21.08.2014г., при твърдения за собственост у ищцата по договор за покупко – продажба от 27.11.2013г. и недействителност на веригата от легитимиращи ответника и атакувани разпоредителни сделки.

За да изпрати делото по подсъдност на окръжния съд, районният съд е приел, че пазарната стойност на автомобила, предмет на иска за собственост, със сигурност надвишавала  50 000 лв. и възлизала най-малко на 75 000 лв. – 100 000 лв., на каквато стойност на осн. чл. 69, ал.1, т.2 ГПК следвало да се определи цената на иска. Това определяло и  родовата му подсъдност пред окръжния съд. Доколкото този иск бил обусловен от резултата по исковете за недействителност, макар и според цената им те да били подсъдни на районния съд, поради връзката им с иска за собственост и поради подсъдността на същия на окръжния съд, последният трябвало да разгледа всички искове.

Окръжният съд изразил несъгласие с преценката на районния съд за цената на иска за собственост като посочил, че от представеното удостоверение за пазарна стойност на автомобила към датата на предявяване на иска, този иск бил с цена 10 000 лв., а исковете за недействителност – с цена от по 5 000 лв. и направил извода за родовата подсъдност на делото пред районния съд, поради което и повдигнал спора за подсъдността.

Варненският апелативен съд, като взе предвид доказателствата по делото, намира следното:

В съответствие с разпоредбата на чл. 69, ал.1, т.2 ГПК размерът на цената на иска за собственост е данъчната оценка, а ако няма такава  - пазарната цена на вещното право. По делото ищецът е представил удостоверение за действителна стойност на автомобила, издадено от застрахователен брокер  „Новис брокерс” ООД на 03.02.2015 г. /дата, близка до подаване на исковата молба – 19.01.2015 г./, според което действителната застрахователна стойност на превозното средство е 10 000 лв. В случая, щом не е възприел така посочената цена на иска, районният съд е разполагал с възможността по реда на чл. 70 от ГПК и служебно да повдигне въпроса за цената на иска и тя да бъде определена, включително и с помощта на експертиза, като в случай на увеличението й, определението на съда би подлежало на самостоятелно обжалване. В случая, нито твърдението на ищеца за пазарната стойност на превозното средство във връзка с иска за недействителност на договора за продажба, нито придобивната му стойност по предходния договор за покупко-продажба от 27.11.2013 г., нито застрахователната сума по издадената в предходен период /на 04.12.2013 г./ застрахователна полица от ЗАД „Армеец”, нито справката на съда в сайтове за автомобили, съставляват доказателства за действителната стойност на автомобила към датата на завеждане на делото, а и цената на иска не е била определена от районния съд в съответствие с разпоредбата на чл.70 от ГПК, преди изпращане на делото по подсъдност на окръжния съд.  

С оглед цената на иска по чл. 108 от ЗС от 10 000 лв. и съгласно чл. 103 от ГПК вр. с чл. 104 от ГПК, компетентен да разгледа спора за собственост като първа инстанция, по правилата на родовата подсъдност, е районният съд. Доколкото, предявените искове за недействителност на упълномощителната сделка и на договорите за продажба са с цена под 25 000 лв., те също са родово подсъдни на районния съд.

С оглед изложеното, Варненският апелативен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

По повдигнатия от Варненския окръжен съд, с определение № 2179 от 18.06.2015 г., постановено по гр.д. № 1753/2015 г. по описа на ВОС, спор за определяне на съда, компетентен да разгледа делото, ОПРЕДЕЛЯ  на осн. чл.122 ГПК за родово компетентен - Варненския районен съд.

 

Делото следва да се изпрати на Варненския районен съд.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: