ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

397

 

                                               .14.06.2019 г.,  гр. Варна

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

АПЕЛАТИВЕН СЪД гр.ВАРНА, гражданско отделение, на 14.06.2019 г. в закрито заседание в следния състав:

Председател: Милен Славов

        Членове: Петя Петрова                            

                          Мария Маринова

                                                                     

като разгледа докладваното от с. П. П. в.гр.д. № 302 по описа на Апелативен съд Варна за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по в.гр.д. №302/2019 г. по описа на Варненския апелативен съд е образувано по въззивна жалба на Д.Д.Б. против решение № 78 от 05.04.2019 г., постановено по гр.д. 423/2018 г. по описа на Добричкия окръжен съд, с което са отхвърлени, предявените от същия срещу Община – Добрич и при участието на трето лице помагач „Ателие Е.Д.“***, искове: - по чл.95б ал.1 т.1 от ЗАПСП за установяване факта на нарушение на правото на ищеца на съавтор на одобрен архитектурен проект "Жилищен блок с магазини "9-ти септември", гр.Толбухин -II вариант", извършено от ответника Община – Добрич, който без разрешението на ищеца използвал по чл.18 ал.1 и ал.2 т.8 от ЗАПСП произведението му, като чрез възлагането и одобряването на техническите проекти "ЖБ "Добрич" - с обслужваща част в УПИ II кв.12 ЦГЧ - трета категория" и "ЖБ "Добрич" - разширяване на жилищна и обслужваща част", извършил преработка на произведението на ищеца, изразяваща се във внасянето на промени в него; - по чл.95б ал.1 т.2 от ЗАПСП във вр. с чл.18 ал.1 т.9 от ЗАПСП – да бъде забранено на ответника Община – Добрич неправомерното използване на съавторския архитектурен проект на ищеца "Жилищен блок с магазини "9-ти септември", гр.Толбухин -II вариант" посредством реализирането на техническите проекти "ЖБ "Добрич" - с обслужваща част в УПИ II кв.12 ЦГЧ - трета категория" и "ЖБ "Добрич" - разширяване на жилищна и обслужваща част"; - по чл.95б ал.1 т.6 от ЗАПСП – да бъде разгласен за сметка на ответника Обшина – Добрич диспозитивът на съдебното решение; и е осъден да заплати на  Община – Добрич сумата 250 лева – разноски за вещо лице и сумата 120 лева – юрисконсултско възнаграждение.

Въззивникът е навел оплаквания за неправилност на решението на окръжния съд, като постановено в нарушение на съдопроизводствените правила, на материалния закон и поради необоснованост, като е молил за отмяната му, за уважаване на исковете и за присъждане на сторените по делото разноски. Изложил е следните съображения за допуснати процесуални нарушения от първата инстанция: за недопустимо, предвид липсата на процесуалните предпоставки за привличането, конституиране в процеса  на третото лице помагач на ответника и вследствие на това за незаконосъобразност на извършените от помагача и спрямо него процесуални действия; за допускане от съда на задачи на ответника към техническата експертиза (част от въпрос 8 и въпрос 9), които не са в кръга на компетентността на експерта –архитект, а са предмет на правна преценка от съда; за неуважаване на искането за отвод на експерта, обосновано с произнасяне на същия по правни въпроси и даване на мнение по предмета на спора, представляващи предпоставки по чл. 196, вр. чл.22, ал.1, т.6 ГПК; за неприлагане от съда на разпоредбата на чл. 161 ГПК при неизпълнение на задължение на ответника за представяне на „ТП за ЖБ „Добрич“ – разширяване на жилищна и обслужваща част“. Вследствие на допуснатите процесуални нарушения и без да изследва връзката на двата проекта с обекта, предмет на проектирането и в нарушение на разпоредбата на § 2, т.9а от ДР на ЗАПСП, съдът неправилно приел, че техническите проекти от 2009 г. не съставляват преработка на защитавания архитектурен проект чрез внасяне на изменения в него. Окончателният правен извод на съда бил и необоснован с юридически доводи. Заявил е искане за отстраняване на вещото лице на основание чл. 196, вр. чл.22, ал.1, т.6 ГПК и за назначаване на нова съдебно-техническа експертиза с посочените пред първата инстанция задачи.

Третото лице помагач –„Ателие Е.Д.“ ЕООД, чрез адв. П.П., е подало писмен отговор, с който е оспорило възивната жалба по изложени подробни съображения по оплакванията, като е молило за отхвърлянето й и за потвърждаване на обжалваното решение. С аргументи за липсата на предпоставки за отвода на вещото лице и за неговото отстраняване, както и за пълнота и яснота на отговорите по експертизата, неоспорена от ищеца и приета от съда, се е противопоставило на искането за отстраняване на експерта и за назначаване на нова експертиза.

Въззивната жалба е подадена в срок от лице с правен интерес от обжалване на решението на първата инстанция, като неизгодно за него, редовна е и допустима.

Доказателственото искане на въззивника за назначаване на нова експертиза, заявено като следствие на искането за отстраняване на вещото лице по твърдения за наличие на предпоставки за отвод на същото по чл. 196, вр. чл.22, ал.1, т.6 ГПК, съдът намира за неоснователно. Съдебно-техническата експертиза е назначена от съда със задачите, поставени от всяка от страните и след като съдът е дал възможност на ищеца (въззивника) за становище по тях и е уважил молбата му за допълване въпросите на вещото лице в съдебно заседание от 04.02.2019 г. Твърдението на въззивника, че част от отговорите на вещото лице представлявали такива по правните въпроси на спора, които са извън компетентността на вещото лице, не могат да се квалифицират като обстоятелства, пораждащи основателно съмнение в неговата безпристрастност и не покриват хипотезата на чл. 22, ал.1 , т.6 от ГПК за отстраняване на вещото лице. По правните въпроси се произнася само съдът с решението си, а евентуално изразеното от вещото лице становище по правен въпрос е без значение за съда. В откритото съдебно заседание от 07.03.2019 г. при участието на страните и вещото лице, окръжният съд с нарочно определение по чл.196, ал.4 ГПК е оставил без уважение молбата на ищеца за отстраняване на вещото лице, като не е било допуснато процесуално нарушение в тази връзка. В същото съдебно заседание, след като вещото лице е отговорило на всички поставени от страните допълнителни въпроси, заключението не е било оспорено и е било прието от съда. С оглед изложените съображения, заявените с въззивната жалба искания за отстраняване на вещото лице и назначаване на нова съдебно-техническа експертиза следва да бъдат оставени без уважение.

Настоящото производство, обаче не може да бъде внесено за разглеждане в открито съдебно заседание, а следва да бъде спряно.Това е така, тъй като междувременно, по молба от 11.04.2019 г. на „Ателие Е.Д.“ ЕООД за допълване на обжалваното решение и за поправка на очевидна фактическа грешка в него, в производства по чл. 250 ГПК и по чл.247 ГПК окръжният съд се е произнесъл с решение № 99 от 03.09.2019 г., с което е оставил без разглеждане искането за допълване на решението и съответно - без уважение искането за поправка на очевидна фактическа грешка в него. Срещу това решение е подадена въззивна частна жалба от „Ателие Е.Д.“ ЕООД, по която е образувано и е висящо понастоящем ч.гр.д. № 303/2019 г. по описа на Варненския апелативен съд. Това дело е преюдициално по отношение на настоящото въззивно производство, тъй като с влизане в сила на решението за допълване или за поправка, то ще образува едно цяло с обжалваното понастоящем решение № 78 от 05.04.2019 г., постановено по гр.д. 423/2018 г. по описа на Добричкия окръжен съд. Налице са предпоставките по чл. 229, ал.1, т.4 от ГПК, поради което и в.гр.д. № 302 по описа на Апелативен съд Варна за 2019 г. следва да бъде спряно до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по ч.гр.д. № 303/2019 г. по описа на Варненския апелативен съд.

Предвид изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ исканията на възивника за отстраняване на вещото лице арх. В. Г. С. на осн. чл. 196, вр. чл.22, ал.1, т.6 ГПК и за назначаване на нова съдебно-техническа експертиза със задачи, поискани пред първата инстанция.

СПИРА  производството по в.гр.д. № 302/2019 г. по описа на Варненския апелативен съд до приключване на производството по ч.гр.д. № 303/2019 г. по описа на ВнАС с влязъл в сила съдебен акт.

Делото да се докладва на съдебния състав незабавно след приключване на производството по ч.гр.д. №303/2019 г. по описа на ВнАС с влязъл в сила съдебен акт.

 

Само в частта на спирането, определението може да се обжалва с частна жалба пред ВКС в едноседмичен срок от съобщението.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: