О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 401/7.7.2017г.

 

гр.Варна

 

         Варненският апелативен съд, гражданско отделение - втори състав, на седми юли, две хиляди и седемнадесета година, в закрито заседание в състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д.№ 303 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по частна жалба, подадена от назначения особен представител на М.Л.Ж.,*** срещу определение № 1559/9.06.2017 г., с което е прекратено производството по гр.д.№ 1387/16 г. на Окръжен съд – Варна. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Производството пред Окръжен съд – Варна е образувано по иск, предявен от М.Л.Ж.,***, против ОСС-Варна, ОП-Варна и Окръжен съд – Варна, с правно основание чл.2 от ЗОДОВ за обезщетение от незаконни действия или бездействия на правозащитните органи по сл. дело № 866/1996 год. по описа на ОСС-Варна и НОХД № …./2006 год. на ВОС, с цена на иска 200 000 лева.

В уточнителна  молба вх. № 16476/08.06.2017 год. се навеждат твърдения, че през 1996 год. било образувано ДП №866/96 год. на ОСС за извършено на 31.07.1996 год. престъпление по чл.152 ал.1 т.2 от НК спрямо лицето Л. В. В., което е прекратено с постановление на ВОП от 29.12.2002 год.

След възобновяване на сл.д.№ 1022/2005 год., с присъда по НОХД …./2006г. Окръжен съд - Варна, ищецът е признат за виновен за същото престъпление и му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 13 години.

Твърденията са, че правото на ищеца да търси обезщетение произтича от процесуалното бездействие на правозащитните органи, изразяващо се в неизвършването на процесуално следствени действия при разследването след възобновяването на ДП № 866/96 год.с нов № ДП 1022/2005 год., при досъдебното производство и в хода на съдебното следствие. Като последица от това се е стигнало до несправедливото му осъждане.

Както за първоинстанционния съд, така и за настоящата инстанция е служебно известен факта на постановена осъдителна присъда по НОХД № …./2006 год. по описа на ВОС, която е влязла в сила. Правилен е извода на съда – след направеното уточнение на исковата молба - за недопустимост на предявения иск.

Искът по ЗОДОВ е осъдителен за обезщетение на причинени имуществени и неимуществени вреди, възникнали от незаконосъобразни актове или действия/бездействия на правозащитните органи на държавата - следствие, дознание, прокуратура и съд. Предпоставките за реализиране отговорността на държавата за вреди от такива актове или действия/бездействия са изчерпателно уредени в чл. 2 ЗОДОВ. Отказът да се извършат определени процесуално-следствени действия в хода на воденото наказателно производство не попада сред тези предпоставки.

В случая ищецът се е възползвал от възможността да обжалва постановения съдебен акт по реда на НПК, който е бил потвърден от горестоящите съдебни инстанции, с което предвиденият законов ред за контрол върху постановения съдебен акт при твърдените от ищеца бездействия на охранителните органи е изчерпан. Процесуално недопустимо е гражданският съд - в производство по ЗОДОВ, инцидентно да се произнася по законосъобразността на процесуални действия, извършвани в различните фази на наказателното производство.

Правилно производството по делото е прекратено, поради което обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

 

                                О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1559/9.06.2017 г., с което е прекратено производството по гр.д.№ 1387/16 г. на Окръжен съд – Варна.

Определението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

                                                                  2.