ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№406

_11_.07. 2017  г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _11_.07. 2017   година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.304 по описа за 2017 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от В.Г.К._И.,***, срещу определение № 617/01.06.2017 г. по в.гр.д. 182/2017 год. на ОС Добрич, с което е прекратено производството по делото и оставена без разглеждане частна жалба срещу определение № 619/04.04.2017 год. по ч.гр.д. 706/2017 год. на РС Добрич, с което е отказано спиране на изпълнеието на осн. чл. 420, ал.2 ГПК на заповед за изпълнение. В жалбата се твърди, че определението е неправилно, тъй като въпреки спирането на изпълнението на осн. чл. 420, ал.1 ГПК на изпълнението, налице е правен интерес да се разгледа и уважи и искането по чл. 420, ал.2 ГПК.  

Препис от жалбата е връчен на насрещната страна „ДКЦ 1 Добрич“ ООД, което не е изразило становище.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по ЧЖ срещу определение на РС, с което е отказано спиране на изпълнението на заповед за изпълнение на осн. чл. 420, ал.2 ГПК.

С атакуваното определение производството пред ВОС е прекратено, катио е прието, че не е налице правен интерес от жалбата, тъй като междувременно изпълнението е спряно на друго основание – чл. 420, ал.1 ГПК, при внесена парична гаранция.

Съставът на ВАпС намира, че е налице правен интерес за жалбоподателката от ЧЖ, производството по която е прекратено.

На първо място, определението за спиране по реда на чл. 420, ал.1 ГПК не е влязло в сила, както е видно от представените по делото ЧЖ, които го атакуват. И на второ място, различното основание за спиране на производството би дало възможност на жалбоподателката да се възползва от защита, по която не се налага да предоставя парична гаранция.

Предвид несъвпадането на крайните изводи на ОС с тези на настоящата инстанция, обжалваният акт следва да бъде отменен, а делото – върнато за произнасяне по същество. Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение № 617/01.06.2017 г. по в.гр.д. 182/2017 год. на ОС Добрич, И ВРЪЩА делото на ОС Добрич за произнасяне по същество на ЧЖ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ: