О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

360

гр. Варна, _01_.07.2013 г.

 

Варненският АПЕЛАТИВЕН съд, гражданско отделение, в закрито заседание на 01.07. през двe хиляди и дванадесетата  година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА;

                                                                 ПЕТЯ ПЕТРОВА;

като разгледа докладваното от съдията Христова

 ч. гр. дело № 305 по описа за 2013 г. взе предвид следното:

 

 

НАСТОЯЩОТО ПРОИЗВОДСТВО Е по реда на чл. 396 ГПК, ОБРАЗУВАНО ПО частна жалба на Й.Б.М., от гр. СОФИЯ, срещу определение № 897/05.12.2011 г. на ОС - Враца, по гр.д. 94/2010 год., в частта му, с която по отношение на нея е допуснато обезпечение на предявените в същия процес искове от М.Д. ***, срещу Й.Б.М. и ЧСИ С.  Б.Я. ***, с правно основание чл. 45 ЗЗД и чл. 49 ЗЗД, за заплащане на обезщетение за имуществени вреди, пропуснати ползи в размер на 195000 евро, вследствие противоправно поведение на ответниците, чрез НАЛАГАНЕ НА ВЪЗБРАНА ВЪРХУ апартамент, собственост на Й.Б.М., №12, в гр. София, район „Красно село”, бул. „Ген. Тотлебен”, № 43-45, на четвърти етаж, на кота +12 м, със застроена площ 87.52 кв.м., ведно с 2,77% ид.ч. от правото на собственост върху УПИ, целият с площ от 555,60 кв.м., парцел ХІІІ-142,145 в кв. 10 по плана на гр. София, местност „Крива река”, придобит по нот.а. №129, рег.№ 3067, д.№ 274/2010 год. на нотариус Антоанета Любенова, нот.№ 386 с район на действие РС София, на осн. чл. 389 ГПК.

Срещу ЧЖ е постъпил писмен отговор от насрещната страна М.Д., в който е изразено становище за неоснователността й.

Съдебният състав, след като взе предвид оплакванията на въззивника и данните по делото, установи следното:

Производството пред ОС е образувано по искова молба на г-н Д. и г-н Румянцев срещу г-жа Й.М., ЧСИ с.Я., с която са предявени претенции за имуществени вреди по чл. 45 ЗЗД и чл. 49 ЗЗД, като срещу г-жа М. претенцията е за сумата 25 001 лв., предявена частично от сума в общ размер от 195 000 евро, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от неправомерни действия на Й.М., изразяващи се в снабдяването й с изпълнителен лист за вземане за издръжка в противоречие със закона и неправомерно възлагане принудителното събиране на вземането на ЧСИ, довело до възбрана върху недвижим имот собственост на ищеца Д., ведно със законната лихва върху сумата,считано от 30.03.2009 год. до окончателното й изплащане.

Обжалваното определение е постановено по висящ иск, като впоследствие всички претенции са отхвърлени с решение на ОС Враца.

За да бъде допуснато обезпечение на предявените искове, следва претенциите да са допустими, вероятно основателни, подкрепени с достатъчно писмени доказателства, да е налице обезпечителна нужда и заявената обезпечителна мярка да е адекватна на защитавания интерес.

В настоящия случай предявените искове са вероятно неоснователни, още към момента на предявяването им, като липсват каквито и да е доказателства за твърдяното противоправно поведение и твърдяните вреди от него.

Обезпечителната мярка възбрана на недвижим имот на ответника е сериозна интервенция в имуществената сфера на страната и допускането й при липса на каквито и да е доказателства в подкрепа на предявената претенция, е незаконосъобразно.

В заключение, молбата за обезпечаване на предявения иск е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение. За целта следва да се отмени обжалваното определение, като вместо него се постанови друго, с което молбата за обезпечаване на предявения иск бъде оставена без уважение. 

ВОДИМ от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение № 897/05.12.2011 г. на ОС - Враца, по гр.д. 94/2010 год., в частта му, с която по отношение на Й.Б.М. е допуснато обезпечение на предявените в същия процес искове от М.Д. ***, срещу Й.Б.М. и ЧСИ С.  Б.Я. ***, с правно основание чл. 45 ЗЗД и чл. 49 ЗЗД, за заплащане на обезщетение за имуществени вреди, пропуснати ползи в размер на 195000 евро, вследствие противоправно поведение на ответниците, чрез НАЛАГАНЕ НА ВЪЗБРАНА ВЪРХУ апартамент, собственост на Й.Б.М., №12, в гр. София, район „Красно село”, бул. „Ген. Тотлебен”, № 43-45, на четвърти етаж, на кота +12 м, със застроена площ 87.52 кв.м., ведно с 2,77% ид.ч. от правото на собственост върху УПИ, целият с площ от 555,60 кв.м., парцел ХІІІ-142,145 в кв. 10 по плана на гр. София, местност „Крива река”, придобит по нот.а. №129, рег.№ 3067, д.№ 274/2010 год. на нотариус Антоанета Любенова, нот.№ 386 с район на действие РС София, на осн. чл. 389 ГПК, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

Обезсилва издадената обезпечителна заповед въз основа на горното определение.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ, на осн. чл. 389 ГПК, молба на М.Д.Д. за допускане на обзпечение на  предявените в гр.д. 94/2010 год. на ОС Враца искове от М.Д. ***, срещу Й.Б.М. и ЧСИ С.  Б.Я. ***, с правно основание чл. 45 ЗЗД и чл. 49 ЗЗД, за заплащане на обезщетение за имуществени вреди в размер на 195000 евро, вследствие противоправно поведение на ответниците, чрез НАЛАГАНЕ НА ВЪЗБРАНА ВЪРХУ апартамент, собственост на Й.Б.М., №12, в гр. София, район „Красно село”, бул. „Ген. Тотлебен”, № 43-45, на четвърти етаж, на кота +12 м, със застроена площ 87.52 кв.м., ведно с 2,77% ид.ч. от правото на собственост върху УПИ, целият с площ от 555,60 кв.м., парцел ХІІІ-142,145 в кв. 10 по плана на гр. София, местност „Крива река”, придобит по нот.а. №129, рег.№ 3067, д.№ 274/2010 год. на нотариус Антоанета Любенова, нот.№ 386 с район на действие РС София.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ: