ОПРЕДЕЛЕНИЕ

421

___27___06___   2014  г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на __27___06____   2014   година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ;

ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.305 по описа за 2014 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от Ж.И.Д. и И.Ж.И., и двамата от с. Невша, срещу РАЗПОРЕЖДАНЕ № 1889/28.02.2014 год. по гр.д. 3296/2013 г. на ВОС, с което производството по делото е прекратено, на осн. чл. 129, ал.3 ГПК.  В жалбата се твърди, че страните са изпълнили всички указания на съда по отстраняване нередовностите в исковата молба, поради което и не са били налице основания за прекратяването му.

Препис от жалбата не е връчван, предвид фазата на производството, което е едностранно.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по искова молба, с която ищците са предявили отрицателен установителен иск за собственост срещу МВР за недвижими имот в гр. Варна, за който имало издаден АДС. Твърди се в исковата молба, че ищците притежават ид.ч. от право на собственост и от право на строеж в съседен на процесния имот, който не могат да попълнят в кадастралната основа, тъй като процесният имот бил неправилно актуван като държавен. Направено е искане за освобождаване от такси и разноски, както и доказателствени искания в 10 точки.

С Определение № 3388 от 07.11.2013 г. производството по делото е оставено без движение с указания за действията, които ищците следва да извършат и последиците при неизпълнение в срок: да посочат спорния обект; да посочат кой упражнява фактическа власт върху имота; да посочат какви права на собственост и на какво основание претендира, че притежава всеки от тях; да уточнят жива ли е съпругата на ищеца Ж.; да инидивидуализират спорния обект по действащ план и с актуална скица; да представят данъчна оценка и да заплатят съответната д.т.

На 28.11.2018 г. е постъпила уточняваща молба, в която е поискано повторно освобождаване от такси и разноски по делото и издаване на съдебни удостоверения за снабдяване със скица на спорния имот и данъчна оценка. Изложени са и допълнителни фактически твърдения. 

Върху уточняващата молба заместващ съдия – докладчик е разпоредил да се уведомят ищците че не са изпълнили разпореждането на съдията и е дал допълнителен едноседмичен срок. Не се е произнесъл по искането за освобождаване от такси и разноски.

На 29.01.2014 е постъпила молба за бавност, в която основно се иска произнасяне по искането за освобождаване от такси и разноски по делото. С разпореждане № 315 от 29.01.2014 г. съдията докладчик е разгледал подробно уточняващата молба от 28.11.2018 г. и повторно е оставил производството по делото без движение, поставил е конкретни въпроси на ищците, указал правото на правна помощ, указал е, че при неизпълнение ще прекрати производството по делото. Със същия съдебен акт им е указано, че в едноседмичен срок могат да заявят, че поддържат жалбата за бавност.

На 17.02.2014 г. е постъпила уточняваща молба, която съдържа и изявление, че се поддържа молбата за бавност. Делото е изпратено на въззивния съд за произнясане. С определение № 109 от 19.02.2014 г. по ч. гр.д. № 100 по опис на ВАС за 2014 г. въззивния съд е прекратил производството и върнал молбата за произнасяне по молба с вх. Рег. № 2754 от 29.01.2014 г. Молбата за бавност ведно с изявлението че се поддържа, обективирано в молба с вх. Рег. № 2754 от 29.01.2014 г. и становище от съдията докладчик са изпратени на въззивния съд повторно, който с Определение № 128 от 25.02.2014 г. по в.гр.д. № 108 по описан а ВАС  отново е прекратил производство и е върнал молбата с вх. Рег. № 2754 от 29.01.2014 г. с указания пъроинстанционния съд да се произнесе по нея.

По молбата ОС се е произнесъл, като за трети път е оставил без движение исковата молба с указания за уточняване на спорния обект и на правния интерес от иска. Насочил е ищците към искане за правна помощ и е заявил, че ще се произнесе по искането за издаване на съдебни удостоверения и по искането за освобождаване от д.т. едва след уточняване на исковата молба. Последният акт е от 29.01.2014 год., надлежно е съобщен на ищците, уточнения не са последвали.

Със следващият акт съдът е прекратил производството по делото. Едва след това се е произнесъл по искането за освобождаване от разноски, постъпила е и молба за допускане на правна помощ за И.Ж., която е уважена.

Съставът на ВАпС намира, че процесдурата по чл. 128 и чл. 129 ГПк пред ОС не е проведена коректно – не е произнесено навреме искането за освобождаване от разноски по делото, не е дадена възможност на страната да уточни спорния предмет със скица /което е едно от указанията на съда/, за чието издаване е поискано съдебно удостоверение. Не са дадени указания на ищците, че не само трябва да посочат претендираните си права върху спорния имот детайлно за всеки от тях, но и да ги докажат, от което зависи обосноваването на правния интерес от претенцията. На ищците следва да се даде последна възможност с прости и ясни указания да заявят искането им да се установи, че МВР не е собственик на 152 кв.м. ид.ч. от процесния имот на ул. „Патлейна” 8, как засяга тяхната правна сфера на собственици/носители на право на строеж върху ид.ч. от съседен парцел – спор за граници между парцелите ли има, навлизане с действително съществуваща ограда или нещо друго. Следва да се уточни и пасивната легитимация по исковете – МВР или Държавата е надлежен ответник. Следва да се даде възможност на страната и да посочи цената на иска, като се снабди с удостоверение за целта. Тъй като не е спазил коректно процедурата по чл. 128 и чл. 129 ГПК, ОС не е имал право да прекрати делото, преди да даде възможност на ищците да уточнят с всички допустими способи претенцията си.  

Предвид несъвпадането на крайните изводи на ОС с тези на настоящата инстанция, обжалваният акт следва да отменен, а делото – върнато на ОС за извършване на необходимите съдопроизводствени действия.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 1889/28.02.2014 год. по гр.д. 3296/2013 г. на ВОС, с което производството по делото е прекратено, и ВРЪЩА делото на ОС за извършване на необходимите съдопроизводствени действия.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: