ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

459

                                               19.07.2016 г.,  гр. Варна

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

АПЕЛАТИВЕН СЪД гр.ВАРНА, гражданско отделение, на 19 юли 2016 г. в закрито заседание в следния състав:

  Председател: Милен Славов

          Членове: Петя Петрова                              

                          Мария Маринова

 

 като разгледа докладваното от съдия П.Петрова в.гр.д. №305 по описа на Апелативен съд Варна за 2016 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 267, ал.1 от ГПК и е образувано първоначално по две въззивни жалби срещу решение № 75/31.03.2016 г., постановено по гр.д. № 198/2015 г. по описа на окръжен съд Шумен, в различни негови части, както следва:

- по въззивна жалба, подадена от прокурор при Окръжна прокуратура Шумен, против решението на окръжния съд, В ЧАСТТА, с която Прокуратурата на Република България е осъдена да заплати на Е.Ш.А. сумите от:  4 000 лв. обезщетение за неимуществени вреди – претърпени душевни и физически страдания,  следствие от воденото срещу него наказателно преследване, започнато по ДП № 74/2012 г. по описа на РУ на МВР – Елхово и повдигнатото му и поддържано обвинение за извършени престъпления по чл.209, ал.1 от НК и чл.316, вр. чл.309, ал.1 от НК, за които е оправдан с влязла в сила присъда по НОХД № 1/2014 г. по описа на РС - Елхово, потвърдена с решение на ОС – Ямбол по ВНОХД № 412/2014 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 12.02.2015 г. до окончателното й плащане; - 2 742,93 лева - обезщетение за имуществени вреди, следствие от воденото срещу него наказателно преследване, започнато по ДП № 74/2012 г. по описа на РУ на МВР – Елхово, и повдигнатото му и поддържано обвинение за извършени престъпления по чл.209, ал.1 от НК и чл.316, вр. чл.309, ал.1 от НК, за които е оправдан с влязла в сила присъда по НОХД № 1/2014 г. по описа на РС - Елхово, потвърдена с решение на ОС – Ямбол по ВНОХД № 412/2014 г., както и е осъдена да плати съдебно-деловодни разноски на ищеца и такса в полза на бюджета на съдебната власт.

- по въззивна жалба на Областна дирекция МВР –Ямбол, подадена чрез юрисконсулт З.А., против решението на окръжния съд, В ЧАСТТА, с която Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – гр. Ямбол да заплати на Е.Ш.А., сумата от 4 000 лева, обезщетение за неимуществени вреди – претърпени душевни и физически страдания, следствие от воденото срещу него наказателно преследване, започнато по ДП № 74/2012 г. по описа на РУ на МВР – Елхово, и повдигнатото му и поддържано обвинение за извършени престъпления по чл.209, ал.1 от НК и чл.316, вр. чл.309, ал.1 от НК, за които е оправдан с влязла в сила присъда по НОХД № 1/2014 г. по описа на РС - Елхово, потвърдена с решение на ОС – Ямбол по ВНОХД № 412/2014 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 12.02.2015 г. до окончателното й плащане, както и съдебно-деловодни разноски на ищеца и такса в полза на бюджета на съдебната власт.

С допълнително подадената уточняваща молба вх.№ 4117/20.06.2016 г., Областна дирекция на МВР Ямбол, чрез юрисконсулт А., е конкретизирал, че обжалва решението (№ 75/31.03.2016 г. по гр.д. № 198/2015 г. на ШОС) и в частта му имаща характер на определение, с което е оставен без разглеждане, предявеният обратен иск срещу Прокуратурата на Р.България и е прекратено производството по него. Съгласно това уточнение, се налага извода за подадена и частна въззивна жалба от Областна дирекция на МВР Ямбол.

Тази частна въззивна жалба, доколкото е насочена срещу прекратителното определение на окръжния съд, инкорпорирано в решението му, следва да бъде отделена за разглеждане в отделно частно производство. Затова, след изготвяне на препис от всички документи от въззивно гр. дело № 305/2016 г. по описа на ВнАС и прилагане на делото на окръжния съд – гр.д. 198/2015 г. на ШОС, частната жалба на Областна дирекция на МВР Ямбол, следва да бъде докладвана на зам. председателя на съда и председател на гражданско отделение за образуването й в дело и определяне на състав чрез системата за случайното разпределение на делата.

Доколкото, обаче изходът от производството по частната жалба е от значение за правилното разрешаване на делото от настоящата инстанция и имайки предвид, че същата се отнася до  предявения по същото дело обратен иск, съдът намира, че настоящото въззивно производство следва да бъде спряно на осн. чл. 229, ал.1 т.4 от ГПК, до приключване на производството по частното дело по жалбата на Областна дирекция на МВР Ямбол срещу решение № 75/31.03.2016 г. по гр.д. № 198/2015 г. на ШОС в частта му имаща характер на определение, с което е оставен без разглеждане предявеният обратен иск срещу Прокуратурата на Р.България и е прекратено производството по него.

Предвид изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТДЕЛЯ, от настоящото въззивно производство, частната жалба на Областна дирекция на МВР Ямбол, подадена чрез юрисконсулт А., уточнена с молба вх.№ 4117/20.06.2016 г., срещу  решение № 75/31.03.2016 г. по гр.д. № 198/2015 г. на ШОС в частта му имаща характер на определение, с което е оставен без разглеждане предявеният обратен иск срещу Прокуратурата на Р.България и е прекратено производството по него, за образуване в отделно частно гражданско дело.

Частната жалба, комплектована с препис от всички документи от въззивно гр.д. № 305/2016 г. по описа на ВнАС и заедно с първоинстанционното гр.д. № 198/2005 г. по описа на ШОС да се докладва на зам. председателя на съда и председател на гражданско отделение, за образуването й в отделно дело и определяне на състав.

СПИРА производството по в.гр.д. №305 по описа на Апелативен съд Варна за 2016 г. до приключване на производството по частната жалба на Областна дирекция на МВР Ямбол, подадена чрез юрисконсулт А., уточнена с молба вх.№ 4117/20.06.2016 г., срещу  решение № 75/31.03.2016 г. по гр.д. № 198/2015 г. на ШОС в частта му имаща характер на определение, с което е оставен без разглеждане, предявеният обратен иск срещу Прокуратурата на Р.България и е прекратено производството по него.

УКАЗВА на натоварения за това съдебен служител от деловодството на гражданско отделение, да извършва ежеседмични проверки за резултата по образуваното въз основа на отделената частна жалба, частно гражданско дело и при приключване на същото да докладва настоящото дело на съдия –докладчика.

Определението може да се обжалва пред ВКС с частна жалба, в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: