Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№108

 

гр.Варна, 10.07. 2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав в закрито заседание на десети юли, двехиляди и седемнадесета година в състав:

 

         

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                     ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдията Д. Джамбазова ч.гр.дело № 305/17 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по частна жалба, подадена от пълномощника на „..“ АД в несъстоятелност срещу решение № 90/5.04.2017 г. по в.гр.д.№ 94/17 г. на Окръжен съд – Добрич, с което е оставена без уважение жалба срещу постановление за разпределение събрани суми по изп.дело № 20168100400453 на ЧСИ Н.Ников по чл.460 от ГПК. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна и за уважаване на подадената жалба.

Отговор на частната жалба не е подаден.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. След като прецени доказателствата по делото – поотделно и в тяхната съвкупност, Варненският апелативен съд приема за установена следната фактическа обстановка:

Производството пред Окръжен съд – Добрич е образувано по реда на  чл.463 ГПК по жалба на „К. Т. Б.“ АД, в несъстоятелност срещу постановление от 03.01.2017 г. за разпределение на постъпили суми по изп. дело 20168100400453 по описа на ЧСИ Николай Ников, рег. № 810 КЧСИ, с район на действие Окръжен съд, град Добрич. Твърденията са за незаконосъобразност на разпределението, тъй като претендираното юрисконсултско възнаграждение в размер на 3991.47 лева не е включено в него, макар че се ползва с привилегията на чл. 136, ал.1, т.1 ЗЗД.

От приложената по настоящото дело преписка и от останалите доказателства и становища на страните се установява следното:

С постановление от 03.09.2015 г. на ЧСИ С.Я., рег. № 844 в КЧСИ, с район на действие СГС, е образувано изпълнително дело № 20158440403141 с взискател „Корпоративна търговска банка“ АД – в несъстоятелност и длъжник „Х. Е. У.“ АД за събиране на суми по изп.лист, издаден по ч.гр.д. № 32547/2015 г. на СРС. Това изп.дело е присъединено към изп.дело 20158440403142 на същия ЧСИ.

С протокол за разпределение от 15.06.2016 г. по това изпълнително се установява, че събраната от публичната продан сума на ипотекирания в полза на взискателя „К.т.б.“ АД – в несъстоятелност имот е разпределена по пера, като за разноски – юрисконсултско възнаграждение в полза на дружеството са разпределени: 6219,97 лева – за образуване и водене на изпълнителното производство № 3142/2015 г. на ЧСИ С. Я., 23 565,90 лева – за образуване и водене на изпълнителното производство по  изпълнително дело № 3141/2015 г. по описа на ЧСИ С. Я. и 5028,83 лева – за образуване и водене на изпълнителното производство по изпълнително дело 3139/2015 г. ЧСИ Стоян Якимов.

С молба рег. № 042215/24.08.16 г. по изп.д. № 3141/2015 г.на ЧСИ С. Я., взискателят „К.т. б.“ АД – в несъстоятелност е поискал на основание чл. 427, ал.1, т.1 ГПК делото да бъде прехвърлено на ЧСИ Н. Н., рег. № 810 КЧСИ, с район на действие Окръжен съд – Добрич и е образувано изп. дело № 453/2016 г. на ЧСИ Н. Н..

След извършена публична продан на поземлен имот, находящ се в землището на град Шабла на 03.01.2017 г, с постановление за разпределение по реда на чл. 460 ГПК съдебният изпълнител е извършил разпределение на  получената сума от 5083,33 лева, като не е присъдил юрисконсултско възнаграждение в полза на жалбоподателя.

Тъй като с извършеното разпределение от 15.06.2016 г. по изп. дело № 3142/2015 г. на ЧСИ С. Я. претендираното юрисконсултско възнаграждение за образуване и водене на изп.дело № 3141/2015 г. размер на 23 565,90 лева е разпределено, то е изцяло погасено.

С оглед това погасяване, при прехвърляне на изпълнително дело № 3141/2015 г. по описа на ЧСИ С.Я. при ЧСИ Н.Н.и продължаване на изпълнителните действия с цел удовлетворяване на вземането на взискателя, при последващото разпределение на суми не следва повторно да се присъжда юрисконсултско възнаграждение за водене на изпълнителното дело, тъй като тази претенция вече е изцяло удовлетворена, с извършено предходно разпределение от 15.06.2016 г.

Правилно - с постановление за разпределение по чл. 460 ГПК от 03.01.2017 г. не е разпределено отново юрисконсултско възнаграждение за водене на изпълнителното дело, а като привилигировани вземания на взискателя са присъдени само тези, представляващи сторени разноски по обезпечаването и принудителното изпълнение по делото. С оглед на изложеното, законосъобразно съдебният изпълнител е разпределил сумата в размер на 3991,47 лева в полза на „Ю.Б.“ АД.

Правилен е изводът на съда за неоснователност на подадената жалба, поради което обжалваното решение следва да бъде потвърдено.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

 

                             Р       Е       Ш      И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 90/5.04.2017 г. по в.гр.д.№ 94/17 г. на Окръжен съд – Добрич.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

 

                                                                             2.