Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

616/26.09.2014 г.

 

С разпореждане № 403 от 16.06.2014 г. по в. гр. д. № 306/2014 г. Варненският апелативен съд е оставил без движение производството по делото с указания до жалбоподателя К.И.Б. *** да отстрани в едноседмичен срок от получаване на съобщението констатираните нередовности на въззивната жалба съгл. чл. 261, т. 4 от ГПК, а именно като представи доказателства за внесена държавна такса в размер на 257 110.40 лева.

Разпореждането е получено на 09.07.2014 година лично от жалбоподателя, като срокът за отстраняване на установените от съда пороци не са отстранени в указания срок, изтичащ на 16.07.2014 г., а и до настоящия момент. Напротив - на 11.07.2014 г. въззивникът прави искане за отвеждане на целия съдийски състав на Апелативен съд – Варна, по което искане част от съдийския състав на съда се е отвел от разглеждане на делото.

Поради неотстраняване на нередовностите на въззивната жалба, на основание чл. 262, ал. 2, т. 2 ГПК същата следва да бъде върната.

Водим от горното, съдът

 

Р А З П О Р Е Д И :

 

ВРЪЩА въззивна жалба вх. № 10599/30.01.2014 г. подадена от К.И.Б. ***, против решение № 8272/09.12.2013г. по гр. дело № 4223/2009 г. по описа на Софийски градски съд.

Разпореждането подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страната пред ВКС на РБ.

 

 

                     Апелативен съдия:  __________________

                              /В.Аракелян/