ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№375

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   09.06.2016 година                     в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 306/2016  по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от А.П.Т. и Т.Д.Т. чрез процесуалния им представител адв. М.Д. срещу разпореждане № 978/18.04.2016 по гр.д. № 448/2015 год на Окръжен съд Варна, г.о., с което е оставена без уважение молбата им на осн. чл. 83 ал.1 от ГПК за освобождаване от заплащане на държавна такса по въззивното обжалване на решението, постановено по делото. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на разпореждането, частните жалбоподатели молят за неговата отмяна и постановяване на друго, с което искането им за освобождаване от държавна такса бъде уважено.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирани страни и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Към молбата за освобождаване от държавна такса молителите са приложили декларации за семейното и имущественото си състояние, от които се установява, че А.Т. е безработна и не получава никакви доходи, а Т.Т. е пенсионер и получава пенсия в размер на 565 лв. Декларирали са също притежаваните от тях наследствени ид.ч. от земеделски земи в с.Тутраканци, общ. Провадия. С допълнителна молба страните са представили писмени дзоказателства – официални документи от Агенцията по заетостта в уверение на това, че А.Т. е трайно безработна от 2010 год насам, от ТП на НАП Варна за получаваната от Т.Т. пенсия в размер на 685,53 лв, нот.акт и удостоверение за наследници, установяващи правото им на собственост върху ид.ч. от земеделски имоти, Удостоверение от Банка ДСК за размера на вноските по кредит, както и медицинска документация за здравословното състояние на Т. и касови бележки за закупуване на лекарства.

От всички приложени доказателства може да се направи извод, че молителите се намират в тежко семейно, материално и здравословно състояние, което представлява за тях значително затруднение при заплащането на дължимата държавна такса по обжалване на решението по делото. Съдът необосновано е приел, че А.Т. е декларирала доход от 300 лв, поради което е приел, че общият месечен доход на семейството е 985,53 лв. В декларацията по чл 83 от ГПК не е отразено такова обстоятелство, а то не се подкрепя и от официалните документи, представени по делото, от които се вижда, че А.Т. е трайно безработна и не получава доходи.  

Поради това настоящият състав намира, че определението на първоинстанционния съд е необосновано и не почива на събраните доказателства и следва да бъде отменено, а искането на молителите за освобождаване от държавна такса по въззивното обжалване – уважено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 978/18.04.2016 год по гр.д. № 448/2015 год на Окръжен съд Варна, г.о., и вместо него

 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  И:

 

ОСВОБОЖДАВА А.П.Т. и Т.Д.Т. от заплащане на държавна такса по депозираната от тях въззивна жалба вх.№ 637/01.03.2016 год срещу решение № 165/12.02.2016 год по гр.д. № 448/2015 год на Окръжен съд Варна, г.о.

ИЗПРАЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по администриране на въззивната жалба.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.